Główna / Huzar Software / INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), dlatego przekazujemy Państwu informacje o zdarzeniach, w wyniku których przetwarzamy dane osobowe, jakie to są dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy oraz co jest podstawą prawną tego przetwarzania. Ponieważ nasze produkty sprzedajemy wyłącznie podmiotom gospodarczym, dlatego wszelkie dane osobowe dotyczą osób, które w imieniu tych podmiotów (kontrahentów) kontaktują się w różny sposób z nami.

 

  1. Administratorem wspomnianych danych osobowych jest firma Huzar Software-Andrzej Huzar Nip 8950002360 ul. Tczewska 14 51-429 Wrocław.
  2. Zdarzenia, przy których przetwarzamy dane osobowe zawarte są w tabeli poniżej:

 

Lp Zdarzenie Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu Podstawa prawna w RODO *)
1 Zapytanie o produkt drogą telefoniczną Imię Nazwisko, nr telefonu, adres email o ile rozmówca takie dane poda i poprosi o ich wykorzystanie w celu sprecyzowania oferty lub opisu naszych produktów w późniejszym czasie Art. 6 pkt 1. b)
2 Zamówienie produktu mailem Imię Nazwisko, nr telefonu służbowego, służbowy adres email, nazwa firmy, na rzecz której następuje zamówienie w celu realizacji zamówienia Art. 6 pkt 1. b)
3 Zgłoszenie błędu lub pytanie o szczegóły działania oprogra­mowania wysłane mailem Adres email, ewentualnie inne dane osobowe (nr telefonu) podane w mailu w celu odpowiedzi na pytanie Art. 6 pkt 1. b)
4 Telefoniczne pytanie o szczegóły działania programu Gdy jest potrzeba powtórnego kontaktu, przetwarzamy imię, nazwisko i nr telefonu, ewentualnie adres email Art. 6 pkt 1. b)
5 Zgłoszenie błędu lub pytanie o szczegóły działania oprogra­mo­wa­nia mailem wraz załączonym dokumentem Jak w punkcie 3 oraz ewentualnie dane osobowe zawarte w dokumencie. Takim dokumentem jest najczęściej zgłoszenie celne. Również może to być faktura, dokument EUR i inne. Art. 6 pkt 1. b)
6 Korespondencja z kontrahentem przy realizacji bieżącego zamówienia Imię, Nazwisko, nr telefonu służbowego, adres email służbowy, celem jest realizacja zamówienia Art. 6 pkt 1. b)
7 Przysłanie baz danych Dane zawarte w bazie, ale tylko w celu, dla którego taka baza danych została dostarczona. W przesłanej bazie mogą się znajdować dane osobowe osób trzecich. W tej sytuacji firma przesyłająca dane ma obowiązek sporządzenia umowy o powierzeniu danych z określeniem celu tego przetwarzania. Celem tym zawsze jest diagnostyka działania oprogramowania (wykrycie błędu, sprawdzenie wydajności).  . Nigdy te dane nie są wykorzystywane w sposób zagrażającym interesom jakichkolwiek osób, jak również takie przetwarzanie nie ma realnego wpływu na interesy tych osób. Art. 6 pkt 1. b) i d)
8 Publikacja nowej wersji programu Adres email w celu wysłania powiadomienia do użytkowników o nowej wersji. W tym przypadku adres email jest ustalany przez użytkownika i może nie być daną osobową. W żaden sposób podany adres email nie jest skojarzony z innymi danymi osoby fizycznej, oprócz przypadku, gdy imię i nazwisko osoby jest elementem adresu email. Art. 6 pkt 1. d)
9 Fakturowanie Wytworzenie faktury wiąże się często z jej wysłaniem na adres email osoby fizycznej lub podaniem danych tej osoby na fakturze, jeśli takie były uzgodnienia Art. 6 pkt 1. b)
10 Żądanie modyfikacji, usunięcia, poprawienia danych W celu spełnienia żądania. Art. 7 pkt 3. Art.16, Art. 17, Art. 18, Art. 19

 

*) Treść z RODO art. 6 (fragment)

Zgodność przetwarzania z prawem

1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

Jednocześnie informujemy, że osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do żądania ich poprawy, cofnięcia zgody do ich przetwarzania i wniosku o ich usunięcie. Żądania w tym zakresie należy kierować na adres huzar@huzar.pl.

nowości w programach

15.36
15.36
3.32
5.92
4.92
21.11
21.11
21.12
8.40
8.40
6.51
5.51