Główna / Integracje / Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Pod pojęciem “oprogramowanie Huzar Software” należy rozumieć następujący ich zestaw:

 1. WinSAD (wersje IB, MS i OR) – program służy do wypełniania dokumentów SAD, a także DW1, CMR, CIM, EUR, SMGS, ATR, T5/WPR1, ADT, UDT, TIR, INF1, INF3, INF4, INF8, INF9, deklaracji skróconych, powiadomień; program umożliwia prowadzenie rejestru procedur uproszczonych, tworzenie faktur, deklaracji INTRASTAT i deklaracji VAT UE;
 2. WinSkładIB – kompleksowa obsługa procedury składu celnego i jego dokumentacji. Pełna wspópraca z programem WinSADIB;
 3. IntrastatIB – przygotowuje deklaracje INTRASTAT na podstawie dokumentów źródłowych (faktury dostaw, nabycia, specyfikacji przywozowych). Obsługuje wiele firm zgłaszających deklaracje. Umożliwia sporządzenie deklaracji VAT-UE. Posiada wiele funkcji ułatwiających pracę biura;
 4. WinUCZIB – pełna obsługa procedury uszlachetniania czynnego; współpraca z programem WinSADIB;
 5. MagCS – zapewnia obsługę magazynu czasowego składowania; dodatkowy moduł TerminatorIB umożliwia współpracę z WinSADIB, w tym generowanie dokumentów SAD i DSK na podstawie przesyłek;
 6. Akcyza – program do obsługi przemieszczeń akcyzowych, zawiera taryfę Isztar, zapewnia komunikację z systemem EMCS

Poza programami dostępnymi w ciągłej sprzedażdy, firma Huzar Software wykonuje także (na zamówienie) dodatkowe moduły do ww. programów. Dodatkowe moduły mogą spełniać funkcję konwerterów danych, czyli wspierać wymianę danych między różnymi systemami (np. między programami Huzar Software a innymi programami używanymi przez klienta).

Moduły mogą także pełnić wiele innych funkcji, zależnie od potrzeb klienta. Poniżej przedstawiono przykłady bardziej zaawansowanych modułów, wspomagających obsługę nietypowych (rzadziej stosowanych) procedur celnych.
 

Przykład 1: Procedura przetwarzania pod kontrolą celną (PCC)

 Firma A produkuje towary, wykorzystując surowce z trzech źródeł:

 1. Surowce pochodzące z krajów Unii Europejskiej;
 2. Surowce pochodzące spoza Unii Europejskiej, ale z zerową stawką cła;
 3. Surowce pochodzące spoza Unii Europejskiej, z niezerową stawką cła.

Surowce pochodzące spoza Unii Europejskiej (2. i 3.) są wprowadzane na skład celny (procedura 7100). Następnie surowce z zerową stawką cła (2.) są dopuszczane do obrotu (procedura 4071), a surowce z niezerową stawką cła (3.) przechodzą przez procedurę przetwarzania pod kontrolą celną (9171). Wytworzony zostaje produkt, na którego koszt składa się koszt surowców unijnych (1.), importowanych (2. i 3.) oraz koszty produkcji. Aby dopuścić produkt do obrotu (w procedurze 4091), należy zapłacić cło naliczane od całkowitego kosztu produkcji, włączając wszystkie koszty surowców i koszt wytworzenia.

W przypadku tak złożonych procedur celnych, jak procedura przetwarzania pod kontrolą celną, niezwykle użyteczne jest oprogramowanie do obsługi celnej. Oprogramowanie naszej firmy wykorzystywne jest w następujących etapach opisywanej procedury:

 1. Przed rozpoczęciem całej procedury, surowce nieunijne muszę zostać wprowadzone na Skład Celny. Do tego celu wykorzystywany jest nasz program WinSADIB, z dodatkowym modułem. Do modułu trafiają dane dotyczące importowanych towarów (nazwy surowców, kody CN, ilości, ceny zakupu itd.). Dane są następnie konwertowane i na tej podstawie automatycznie generowany jest dokument SAD. SAD jest odprawiany przy pomocy programu WinSADIB i po odprawie towary trafiają na Skład Celny.
 2. Firma A prowadzi dwa składy celne dla różnego rodzaju surowców, przy czym pierwszy skład obsługiwany przez program własny Firmy A, a drugi skład przez program WinSkładIB naszej firmy. Dane towarów wprowadzanych na drugi skład są przenoszone bezpośrednio z programu WinSADIB do programu WinSkładIB. Dane wprowadzane na pierwszy skład są eksportowane do pliku przez kolejny moduł (konwerter) do programu WinSADIB, a następnie są wczytywane z pliku do programu własnego Firmy A.
 3. Przed rozpoczęciem wytwarzania produktu, towary muszą zostać wyprowadzone ze składu celnego. Surowce znajdujące się na drugim składzie (obsługiwanym przez program WinSkładIB), są eksportowane do pliku z informacjami o dziennych wyprowadzeniach ze składu, następnie są importowane za pośrednictwem dodatkowego modułu do WinSADIB. Surowce z pierwszego składu (obsługiwanego przez zewnętrzny program), trafiają do pliku, który także jest importowany przez moduł do programu WinSADIB. Następnie moduł generuje dokumenty SAD na podstawie danych dostarczonych w zewnętrznym pliku. Na tym etapie wykorzystywany jest filtr kodów CN, dzięki któremu surowce z zerową stawką cła trafiają do pierwszej grupy SADów (i są dopuszczane do obrotu w procedurze 4071), natomiast surowce z niezerową stawką cła trafiają do drugiej grupy SADów (i przechodzą przez procedurę PCC: 9171).
 4. Następuje przetwarzanie surowców 1., 2. i 3. – powstaje produkt gotowy. Następnie plik z informacjami na temat a) dziennego zużycia surowców i b) ilości wytworzonych produktów gotowych trafia do programu WinSADIB i jest przetwarzany przez dodatkowy moduł. Na podstawie przetworzonych danych z pliku generowane są dokumenty SAD, które są następnie odprawiane przy pomocy programu WinSADIB (w procedurze 4091). Tym samym produkt zostaje dopuszczony do obrotu.

Oprogramowanie do obsługi celnej, w tym przypadku WinSkładIB i WinSADIB z dodatkowmi modułami, wspomaga obsługę procedury PCC. Na każdym z etapów procedury oprogramowanie przetwarza dane dotyczące surowców, z których powstaje produkt oraz, w końcowej fazie, wspomaga przeliczanie odpowiednich należności celnych i podatkowych. Podliczenie należności bez tego rodzaju oprogramowania sprawiałoby trudności nie tylko z uwagi na problem z , lecz także z uwagi na bardzo duże ilości surowców i produktów, które muszą być codziennie odprawiane.

 

Przykład 2: Towary powracające

Firma B prowadzi sprzedaż wysyłkową i eksportuje towary do kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej. Są to towary o niskich cenach, które są eksportowane w bardzo dużych ilościach. Ponieważ jest to sprzedaż wysyłkowa, następuje bardzo dużo zwrotów towarów. Towary powracające na teren Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z opłat celnych, lecz wymgane jest podanie dokładnych danych dotyczących wcześniejszej procedury wywozu tychże towarów z Unii Europejskiej. Przy bardzo dużej ilości spraw wywozowych i towarów, prowadzenie ewidencji jest dość trudnym i czasochłonnym zadaniem.

 Moduł dodatkowy do programu WinSADMS ułatwia wskazanie numerów ewidencyjnych przesyłek z towarami, które zostały uprzednio wywiezione i wracają na teren Unii Europejskiej. Moduł przechowuje wszystkie informacje dotyczące towarów i numerów spraw i pozwala powiązać towary powracające z towarami uprzednio wywiezionymi.

Moduł czyta dane z pliku z informacjami na temat eksportowanych towarów. Każda sztuka towaru ma nadany własny numer identyfikacyjny, który umożliwia późniejszą identyfikację danej sztuki towaru w przypadku zwrotu. Informacje na temat towarów są przenoszone do programu WinSADMS, następnie generowane są dokumenty SAD (zwykle po kilkaset pozycji). Po odprawie każdemu towarowi zostaje przypisany numer ewidencyjny OGL. Dodatkowo, moduł eksportuje do pliku dane dotyczące wysyłek, który następnie jest wykorzystywany do tworzenia dokumentów celnych dla pozaunijnego systemu celnego.

Kiedy następuje zwrot towarów (procedura 4010 F01), do zwolnienia z opłat celnych wymagane jest podane dokładnych danych dotyczących procedury wcześniejszego eksportu towarów (np. numery ewidencyjne dokumentów eksportowych, za pomocą których odprawiane były konkretne sztuki towaru). Informacje o zwrotach są przetwarzane przez moduł, odczytywane są unikalne identyfikatory towarów, następnie każdemy towarowi przypisany zostaje numer ewidencyjny dokumentu wywozowego. Na podstawie tak przygotowanych danych, program WinSADMS generuje dokumenty SAD (tym razem także po kilkaset pozycji). Następnie wygenerowane dokumenty SAD są odprawiane. Oprogramowanie do obsługi celnej umożliwia szybką (i automatyczną) identyfikację towarów i podanie odpowiednich numerów ewidencyjnych i innych potrzebnych danych.

 

 

 

 

nowości w programach

14.82
14.82
2.52
5.70
4.70
20.60
20.60
20.60
7.30
7.30
6.10
5.27