Główna / Pomoc / Aliasy baz Firebird

Aliasy baz Firebird

Określanie adresów baz danych z wykorzystaniem aliasów w bazie Firebird.

Programy obsługi celnej firmy Huzar-Software korzystają z danych (baz danych) poprzez serwery bazodanowe. By skorzystać z dostępu do takiego serwera (bazy danych) należy programowi podać nazwę komputera (serwera) i wskazać bazę na tym serwerze.

Przyjmijmy dla potrzeb dalszych rozważań, że mamy sieć złożoną tylko z dwóch komputerów o nazwie JAN (ma pełnić rolę serwera) i MARIAN. Przyjmijmy też, że mają one stałe adresy IP (JAN – 192.168.1.101, MARIAN – 192.168.1.102).

1. Komputer można wskazać przez podanie adresu IP – tu 192.168.1.101 lub przez podanie nazwy komputera – tu JAN.

2. Bazę danych można wskazać podając nazwę pliku będącego jej nośnikiem lub alias (o czym dalej).

Parametry te podaje się w postaci:
<wskazanie komputera>:<wskazanie bazy danych>

Przykłady poprawnych wskazań (znaczących to samo z dowolnego komputera sieci):
192.168.1.101:c:\huzar\saddaneib.fdb
JAN:c:\huzar\saddaneib.fdb
JAN:SADDANE (o ile SADDANE jest aliasem bazy c:\huzar\saddaneib.fdb);
UWAGA:

Adres 127.0.0.1 oznacza komputer, na którym w danej chwili pracuje program, czyli jeśli na komputerze o nazwie JAN wpiszemy 127.0.0.1, to będzie to oznaczać komputer JAN, jeśli zaś taki adres wpiszemy na komputerze MARIAN, to będzie to oznaczać komputer MARIAN. Takie samo znaczenie ma nazwa localhost.

Bazę danych zaś można określić przez podanie nazwy pliku będącego nośnikiem danej bazy (np. c:\huzar\saddane.fdb) albo przez podanie aliasu (nazwy) tej bazy.

3. Dokładniej o aliasach serwera Firebird.

Jak wspomniano wyżej nośnikiem bazy jest zawsze konkretny plik danego komputera – musi to być plik będący na dysku danego komputera, a nie np. dysk udostępniany przez sieć (mapowany).

Aby określić alias danej bazy (pliku) należy:

Znaleźć na komputerze na którym znajduje się interesujący nas serwer Firebird-a (na ogół w folderze c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\), plik o nazwie aliases.conf (jest to plik tekstowy). Plik ten zawiera definicje aliasów danego serwera. Np. w pliku postaci:

# List of known database aliases
# ——————————
#
# Examples:
#
# dummy = c:\data\dummy.fdb
#
TARYFA = c:\huzar\TARYFADANEIB.FDB
SADDANE = c:\huzar\sadaneib.fdb
FAKTURY = c:\huzar\Faktury.fdb

zdefiniowane zostały trzy aliasy: TARYFA, SADDANE oraz FAKTURY, których nośnikami są pliki o nazwach po znaku =.

Jeśli dla baz danych zostaną zdefiniowane aliasy, to w dalszym ciągu można do baz odwoływać się przez podanie nazwy pliku – czyli (przy aliasach jak wyżej) – można w odpowiednim miejscu napisać TARYFA albo c:\huzar\TARFADANEIB.FDB.

4. Co daje stosowanie aliasów?

Stosując aliasy (szczególnie w jednakowy sposób w wielu lokalizacjach) ujednolicamy zasady nazewnictwa, co w sytuacjach jakiejkolwiek diagnostyki przyśpiesza niezbędne działania. Można również w ten sposób ukryć przed korzystającymi z oprogramowania informacje o faktycznej lokalizacji bazy danych, co czasami może mieć znaczenie w procedurach bezpieczeństwa.

5. Nazwa komputera czy adres IP?

W pewnym zakresie analogicznym zagadnieniem jest problem dotyczący określenia komputera. Jak wspomniano wyżej określić komputer można poprzez podanie adresu IP lub nazwy tego komputera. Zasadniczą zaletą stosowania nazwy jest to, że nazwę łatwiej jest kojarzyć z konkretnym komputerem, niż adres IP.

6. Propozycja określenia dostępu do baz danych przez program WINSADIB w sieci dwóch komputerów. Komputer JAN będzie pełnił rolę serwera.

JAN 192.168.1.101
Tu zdefiniowane są aliasy:
SADDANE, TARYFA, FAKTURY
 Marian 192.168.1.102

W takiej sytuacji określenia (ścieżki do poszczególnych baz) mogą być postaci (jeśli uprzednio zostaną zdefiniowane aliasy):
a) do bazy SAD-ów (głównej) JAN:SADDANE
b) do bazy taryfy celnej JAN:TARYFA
c) do bazy faktur JAN:FAKTURY

UWAGA. Odwoływanie się do komputerów przez podanie ich nazw jest możliwe, jeśli działa usługa DNS. Jeśli ta usługa nie działa, to zalecamy jednak stosowanie adresów IP. Nie polecamy odwołanie się poprzez nazwy komputerów, jeśli są one dostarczane przez usługę netbios.

By uzyskać proponowaną konfigurację należy:

a) wypełnić odpowiednio plik aliases.conf na serwerze Firebird (JAN)

b) zalogować się na komputerze JAN przez podanie adresu bazy jak niżej (nacisnąć przycisk BAZA danych przed zalogowaniem do programu WINSADIB):

c) Po zalogowaniu się do programu WINSADIB wybrać z menu Opcje→ Edycja profilów użytkownika i wypełnić pola Baza danych faktur VAT i Baza taryfy celnej jak niżej – jednakowo dla wszystkich użytkowników.


d) Sprawdzić, czy otwiera się taryfa celna i moduł faktur VAT

e) Na komputerze MARIAN wykonać czynności z punktu a) – czyli zalogować się z podaniem nowego określenia dostępu do bazy (JAN:SADDANE).

Dział pomocy