Główna / Pomoc / Pakiet VAT dla e-Commerce – zgłoszenia H7

Pakiet VAT dla e-Commerce – zgłoszenia H7

Co to jest Pakiet VAT dla e-Commerce? | Rodzaje zgoszeń H7 | Jak przygotować zgłoszenie H7 w programie WinSAD? | Ewidencja USZ

 

Przedstawiamy kilka informacji na temat pakietu VAT dla e-Commerce, który wszedł w życie 1 lipca 2021 roku. Zmiana, poza skutkami podatkowymi, wymaga przygotowywania nowych rodzajów zgłoszeń celnych, które będą wysyłane do nowego systemu AIS/e-Commerce.

Co to jest Pakiet VAT dla e-Commerce?

Na pakiet VAT e-Commerce składają się zmiany dyrektyw, ustaw i rozporządzeń w na poziomie unijnym i krajowym. Zmiany te wprowadzają m.in.:

 1. likwidację zwolnienia z VAT dla przesyłek małej wartości, poniżej 22 EUR
 2. nowy zestaw danych, które podaje się w zgłoszeniu importowym – tzw. zestaw danych H6 i H7 – dla odpraw poniżej 150 EUR (zwolnienie z art. 23-24) lub poniżej 45 EUR (zwolnienie z art. 25-27 systemu zwolnień celnych). Zestaw danych H6 dotyczy wyłącznie Poczty Polskiej, dlatego opisujemy tutaj tylko zestaw H7
 3. nowy rodzaj odprawy VAT – tzw. IOSS – gdzie podatek zostanie pobrany podczas sprzedaży towaru poza Unią
 4. ewidencję przesyłek H7 USZ – która pozwala firmom kurierskim oraz AEO na dokonanie zgłoszeń i otrzymanie zwolnienia towaru do procedury, bez przesyłania komunikatów do administracji celnej, poza miesięcznym zgłoszeniem uzupełniającym.

Odprawy mogą być dokonane wyłącznie w procedurze 4000 (import), dla niektórych wariantów istnieje też ograniczenie odpraw tylko do dostaw do Polski.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi odnośnikami:

Rodzaje zgłoszeń H7

W przypadku pakietu e-Commerce dostępne są następujące rodzaje odpraw celnych, wg szczegółów procedury celnej 4000:

 1. C07 – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z art. 23 – 24, do 150 EUR
 2. C07 F48 (tzw. IOSS) – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z art. 23 – 24, do 150 EUR, gdy VAT został pobrany przez sprzedającego
 3. C08 – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z art. 25 – 27, do 45 EUR, przesyłki między osobami fizycznymi
 4. C08 2PL – jak wyżej, tylko zgłoszenie zbiorcze wielu paczek w jednym
 5. C07 F49 (tzw. prowadzenie ewidencji USZ, miesięczne zgłoszenie zbiorcze) – dla towarów objętych zwolnieniem z art. 23-24, do 150 EUR, tylko gdy miejscem dostawy jest Polska, dla firm kurierskich i AEO.

Moduł AISH7

Jak przygotować zgłoszenie H7 w programie WinSAD?

Program WinSAD wraz z dodatkowym modułem AISH7 od wersji 16.30 wspiera tworzenie zgłoszeń H7, które będą wysyłane do systemu AIS/e-Commerce. Zgłoszenia te nie różnią się wiele od “tradycyjnych” zgłoszeń importowych.

W polu 1 należy zaznaczyć “zgłoszenie H7”:

 

Pola oznaczone kolorem zielonym są wysyłane do systemu AIS/e-Commerce, natomiast pola żółte nie są wysyłane – mogą być wypełnione, jak w tradycyjnym imporcie, ale nie są przedstawiane organowi celnemu w zgłoszeniu:

 

Pojawia się też nowe pole Odniesienie Podatkowe, które jest potrzebne dla odprawy IOSS, w zgłoszeniu SAD:

 

oraz w towarze faktury:

 

Zgłoszenia AIS H7 wysyła się tak samo, jak “tradycyjne” importy:

 

Oprócz dokumentu SAD, powyżej pojawiają się nowe rodzaje komunikatów, np. ZC214H7, ZC299H7, itp. Można je wysłać dla dokumentu SAD, lub wypełniając wszystkie dane ręcznie:

 

Terminator a zgłoszenia H7

W przypadku używania Terminatora do tworzenia dokumentów SAD, chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie nowe funkcje.

Przede wszystkim do celu odpraw H7/IOSS stworzone zostały nowe wzorce SAD-u:

Wzorce SAD H7

 

W przypadku, gdy chcą Państwo stworzyć SAD C08 2PL (przesyłki pomiędzy osobami fizycznymi, zgłoszenie zbiorcze), przydatna jest poniższa opcja:

Opcja łączenia SAD H7

 

 

Moduł eHuzar H7 USZ

Ewidencja USZ jest specjalnym rodzajem odprawy importowej, gdzie podmiot prowadzi ewidencję wszystkich przesyłek, udostępniając ją funkcjonariuszom celnym przez serwis WWW, ale nie przesyłając żadnych zgłoszeń celnych, poza miesięcznym zgłoszeniem uzupełniającym.

Ewidencja jest obsługiwana przez program MagCS (wpis do ewidencji, zwolnienie towaru do przesyłki) oraz nowy moduł eHuzar H7 USZ (strona WWW).

Ewidencja H7 USZ zastępuje istniejące grupy przesyłek – jest dostępna w tym samym miejscu, jako zakładka w programie MagCS.

Ewidencja H7

 

W danych przesyłki pojawiają się nowe rodzaje odpraw:

 • Zbiorcza – istniejące odprawy zbiorcze oraz odprawa H7 USZ (do ewidencji)
 • H7 – odprawa z zestawem danych H7 – C07 lub C08
 • IOSS – odprawa IOSS

Rodzaje odpraw H7

 

Jeśli przesyłka jest kompletna dla danego rodzaju odprawy – to znaczy ma poprawne dane i dobrą klasyfikację (np. dla USZ musi to być zwolnienie z artykułu 23-24) – to może być dodana do ewidencji:

Wpisanie do ewidencji

 

 

Program automatycznie tworzy nowe grupy. W przypadku ewidencji USZ grupy obejmują cały miesiąc.

Podczas dodawania do ewidencji program zapyta, czy automatycznie utworzyć grupę w ewidencji:

 

Zatwierdzenie ewidencji

 

Nowe grupy (ewidencji H7 USZ) różnią się od przesyłek zbiorczych dwoma elementami:

 1. Dopisaniem okresu
 2. Danymi przesyłek i towarów w szczegółach grupy

Dane wyświetlane na zakładkach Przesyłki i Towary są widoczne dla funkcjonariusza celnego, przez stronę WWW.

Lista przesyłek w ewidencji

 

Przesyłka, która znajduje się w ewidencji USZ, możliwa jest do edycji. Trzeba pamiętać jednak, że wszystkie zmiany w przesyłce są wtedy widoczne dla funkcjonariusza, a jednocześnie po dokonaniu zmian czas zwolnienia do procedury zaczyna się od początku:

Operacje na ewidencji

 

Wpisywanie do ewidencji, jak również jej modyfikacja, jest obwarowana posiadaniem dodatkowych uprawnień:

Uprawnienia do ewidencji

 

Do edycji przesyłki w ewidencji służy uproszczone okno edycji, które pozwala na jednym ekranie zaktualizować dane przesyłki:

Wpis ewidencji

 

Przesyłkę można też wycofać z ewidencji, koniecznie z wpisaniem odpowiedniej adnotacji, która również będzie widoczna dla funkcjonariusza.

 

W opcjach programu znajduje się konfiguracja automatycznego zwalniania przesyłek do procedury. Istnieje też możliwość zablokowania automatycznego mechanizmu zwalniania, np. w przypadku braku dostępu przez WWW do ewidencji ze strony urzędu. W takim wypadku przesyłki nie są zwalniane do procedury. Po odblokowaniu zwolnienia możliwe jest dopisanie dodatkowego czasu, który będzie doliczony do czasu zwolnienia.

Automatyczne zwalnianie

 

Utworzenie SAD-u H7 USZ (C07 F49) jest możliwe z modułu Terminatora:

Tworzenie SAD USZ

 

Dla tego typu SAD-u są dodane nowe szablony dokumentu.

Wzorce H7 USZ

 

Ewidencja WWW

Funkcjonariusz celny ma dostęp do ewidencji przesyłek przez stronę WWW, w której ma dostęp do:

 1. Listy przesyłek z wyszukiwaniem
 2. Listy towarów
 3. Szczegółów przesyłki
 4. Operacji na przesyłkach – rewizja celna, zwolnienie do procedury, zablokowanie
 5. Dopisanie adnotacji

 

Wygląda to następująco.

Lista przesyłek:

Podgląd ewidencji WWW

 

 

Podgląd danych przesyłki:

Podgląd przesyłki przez WWW

 

Więcej informacji na temat dostępu WWW znajduje się w instrukcji obsługi: eHuzar + EwidencjaH7USZ – Instrukcja Użytkownika 1_0

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dział pomocy