Główna / Pomoc / Instalacja FirebirdSQL

Instalacja FirebirdSQL

Instalacja FirebirdSQL

Informacje ogólne | Wymagania sprzętowe | Serwer bazy – Windows | Zmiana hasła | Serwer bazy – Linux | Instalacja na końcówkach sieciowych | Baza i program na tym samym komputerze | Problemy z uruchomieniem

Informacje ogólne

Programy Huzar Software współpracują z FirebirdSQL 2.5.9 oraz wyższą. Wsparcie dla niższych wersji zostało już wycofane. Nie wspieramy również wersji 4.0. Serwer bazy danych może pracować na komputerach z systemami operacyjnymi Windows posiadających wsparcie Microsoft, jak również z popularnymi dystrybucjami opartymi o system operacyjny Linux np. Fedora Core czy Mandrake.

Wersje instalacyjne programu Firebird można pobrać tutaj.

Nie zalecamy instalacji FirebirdSQL w środowisku systemów Windows 95/98/ME. Zazwyczaj systemy te pracują niestabilnie i nie nadają się na serwer jakiejkolwiek bazy danych.

Nie zalecamy także korzystania ze starszych wersji Firebirda – część z nich zawiera dużo błędów i pracują one niestabilnie.

Zalecamy korzystanie z serwera Firebird w wersji SuperClassic 2.5.9 lub SuperServer 3.0.7.

Plików z bazami danych Firebird nie można kopiować, pakować ani tworzyć kopii zapasowych, jeśli w danym momencie pracują na nich inne programy lub procesy, np. WinSADIB, WinSADGUARDIB. Grozi to uszkodzeniem bazy i nieodwracalną utratą danych!

Proszę zwrócić uwagę, że pliki archiwum tworzone są wyłącznie na serwerze – a więc tylko na jednym komputerze! Zaleca się ręczne (lub za pomocą skryptów) kopiowanie plików archiwum na zewnętrzne nośniki danych lub inne komputery. Więcej informacji na temat archiwizacji.

Aby uniknąć problemów z uszkodzeniem baz danych, należy koniecznie skonfigurować programy antywirusowe tak, aby nie skanowały plików z bazami danych ani nie ingerowały w pracę programu. Programy antywirusowe mogą poważnie uszkodzić pliki bazodanowe, powodując nieodwracalną utratę danych. Takich przypadków znamy niestety dość dużo.

Baza Firebird nie może znajdować się na dysku sieciowym. Taka konfiguracja grozi: 1. nieodwracalnym uszkodzeniem danych; 2. znacznym spowolnieniem pracy.

Informacje na temat migracji  Firebirda tutaj.

Wymagania sprzętowe

Aplikacje komunikują się z bazą danych FirebirdSQL za pomocą protokołu TCP/IP na porcie 3050. Należy zadbać, aby ten port na serwerze nie był zablokowany. Wymagania sprzętowe dla około 5-20 użytkowników współpracujących z bazą FirebirdSQL oraz wykorzystujących programy firmy Huzar Software są następujące:

  • serwera bazy danych: komputer z procesorem wielordzeniowym, minimum 4096 MB RAM, zalecane 8GB, minimum 2 – 10GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe), system operacyjny zgodny z wymaganiami FirebirdSQL,
  • stacji roboczych: komputer zgodny z IBM PC z procesorem 1GHz lub szybszym, 4096 MB RAM, minimum 500 MB wolnego miejsca na dysku (pliki programu,zbiory tymczasowe).

Instalacja serwera bazy – Windows

Wersję instalacyjną serwera FirebirdSQL można pobrać ze strony www.firebirdsql.org.

Po uruchomieniu instalatora bazy danych w oknie Zaznacz komponenty (Select components w wersji angielskojęzycznej) należy wybrać z rozwijanego menu: Pełna instalacja Server’a i narzędzi developera (lub w wersji anglojęzycznej: Full instalation of Super Server and development tools).

Standardowo należy wybrać opcję: Komponenty serwera  Super Server binaria. Jednak w przypadku instalacji Firebird 3.0, gdy komputer pełniący rolę serwera jest wyposażony w wiele rdzeni / procesorów, należy wybrać opcję SuperClassic (aby zainstalować SuperClassic, należy najpierw wybrać Classic, a w kolejnym oknie jest możliwość wyboru SuperClassic). 

 

Gdy na ekranie pojawi się okno Zaznacz dodatkowe zadania/ Select Additional Tasks proszę ustawić opcję: Zainstalować Control Panel Applet.

Uwaga! Instalując serwer FirebirdSQL w Windowsie Vista, Windows 7 lub Windows 8 należy koniecznie odznaczyć opcję Zainstalować Control Panel Applet. Instalator powinien automatycznie rozpoznać wersję Windows i powyższa opcja nie powinna w ogóle być widoczna.

Baza danych FirebirdSQL zostanie zarejestrowana jako usługa systemu Windows i będzie uruchamiana automatycznie w czasie startu systemu. W przypadku systemu Windows XP lub starszego, w Panelu Sterowania utworzona zostanie żółtoczarna ikonka “Firebird”, umożliwiająca zatrzymywanie i uruchamianie serwera Firebird.

Domyślnie FirebirdSQL uruchamia się z wykorzystaniem lokalnego konta systemowego. Administrator może utworzyć nowego użytkownika np. Firebird, nadać odpowiednie uprawnienia do zasobów na dysku i z prawami tego użytkownika uruchamiać serwer bazy danych – panel sterowania – narzędzia administracyjne – usługi – Firebird Guardian – właściwości – zakładka logowanie. W zakładce Odzyskiwanie należy również opcje (pierwszy błąd, drugi błąd, kolejne błędy) zmienić na uruchom usługę ponownie, zgodnie z poniższym rysunkiem.

 
Ustawienia serwera baz danych FirebirdSQL

Administrator powinien również utworzyć na serwerze katalog, w którym programy wykorzystujące bazę danych będą tworzyć i przechowywać pliki z bazami programów. Katalog ten bezwzględnie musi znajdować się na dysku lokalnym serwera bazy danych i nie powinien zostać udostępniony jako zasób sieciowy dla użytkowników programów korzystających z bazy. Praca na pliku znajdującym się (w stosunku do serwera) na dysku zamapowanym będzie niestabilna lub w ogóle niemożliwa.

Uwaga! Na stanowiskach komputerowych, które będą korzystały z bazy danych zainstalowanej na serwerze, należy zainstalować aplikacje klienckie FirebirdSQL.


Zmiana hasła

Wbudowanym superużytkownikiem serwera bazy danych jest SYSDBA, a jego domyślne hasło to: masterkey. Tylko ten użytkownik ma prawo tworzenia nowych użytkowników bazy danych oraz nadawania praw (grantów) dla tych użytkowników. Domyślne hasło może zostać zmienione.

UWAGA! Opcja zmiany hasła jest zalecana tylko dla zaawansowanych użytkowników!

By zmienić domyślne hasło superużytkownika należy w oknie poleceń przejść do katalogu, w którym zainstalowany jest Firebird (standardowo C:Program FilesFirebirdFirebird_3_0in) i wydać polecenie:

gsec -user SYSDBA -pa masterkey -modify SYSDBA -pw nowe_haslo_max_8_znakow

(przy czym ciąg znaków “nowe_haslo_max_8_znakow” należy zastąpić swoim nowym hasłem).

Uwaga! Użytkownicy systemu Windows Server 2008 lub Windows Vista/7/8 muszą podać także dodatkowy parametr dotyczący lokalizacji bazy systemowej zawierającej m.in. dane użytkowników i hasła. Przykładowe wywołanie:

gsec -user SYSDBA -password masterkey -database “localhost:C:Program FilesFirebirdFirebird_2_1security2.fdb” -modify SYSDBA -pw nowe_haslo

 

Instalacja serwera bazy – Linux

FirebirdSQL w firmie Huzar Software testowany był pod dystrybucjami Fedora Core 1, Fedora Core 3 oraz Ubuntu lts. Większość wersji Ubuntu posiada Firebirda w pakietach instalacyjnych.

Na serwer bazy danych nie można wykorzystać dystrybucji linuksa zbudowanych dla procesorów AMD64 (86_64 – stan na 2.04.2005) ze względu na niestabilne działanie serwera FirebirdSQL dedykowanego dla tych dystrybucji.

Przed instalacją serwera bazy danych należy zainstalować w systemie pakiety: ncurses-5xxxx.rpm oraz compat-libstdc++xxx.rpm. W czasie instalacji skrypt instalacyjny pakietu założy w systemie użytkowania firebird oraz grupę firebird. Serwer bazy danych domyślnie będzie uruchamiany z uprawnieniami tego użytkownika. Katalogiem domowym użytkowania firebird jest katalog /opt/firebird, gdzie zainstalowany zostanie serwer bazy danych. Skrypt instalacyjny zmienia również domyślne hasło wbudowanego konta superużytkownika bazy FirebirdSQL – SYSDBA na hasło wylosowane – skrypt zapisuje je dla informacji administratora w pliku /opt/firebird/SYSDBA.password, uaktualniany jest również skrypt /etc/rc.d/init.d/firebird. Podczas startu systemu skrypt ten uruchamia serwer bazy danych. Do zmiany hasła superużytkownika służy skrypt /opt/firebird/bin/changeDBAPassword.sh. Administrator powinien utworzyć na serwerze katalog, w którym aplikacje korzystające z serwera będą tworzyć i przechowywać pliki baz danych. Katalog musi znajdować się na dysku lokalnym serwera, a jego właścicielem powinien być użytkownik firebird z prawami do odczytu, zapisu i wykonywania.

W przypadku wolnej pracy Firebirda, można skonfigurować plik xinetd.conf tak jak to opisano w tym miejscu.

Instalacja klienta Firebird

Poniższe informacje dotyczą instalacji Firebirda na stanowiskach roboczych, które będą korzystały z bazy danych znajdującej się na serwerze.

Poprawne działanie programów korzystających z bazy danych FirebirdSQL wymaga zainstalowania oprogramowania klienta bazy danych. Plik instalatora bazy danych zawiera również klienta bazy.

Instalacji aplikacji klienckich można dokonać na trzy sposoby:

1. W celu automatycznej instalacji klienta należy w oknie DOS przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalatora (Firebird-3.0.(???)-Win32.exe) wpisując polecenie (pamiętać o zamianie pytajników ‘???’ na oznaczenie aktualnej wersji instalatora – które jest częścią nazwy pliku instalatora):

Firebird-3.0.(???)-0-Win32 /SP- /SILENT /COMPONENTS=”DevAdminComponent, ClientComponent” /NOCPL

Instalator automatycznie zainstaluje niezbędne biblioteki w systemie operacyjnym.

2. Drugim sposobem instalacji jest uruchomienie instalatora na stanowisku klienta i w oknie Zaznacz komponenty wybranie opcji Minimalna instalacja klienta – bez serwera, bez narzędzi. Zainstalowane zostaną tylko komponenty klienta (wyszarzone):3. Trzeci sposób to przekopiowanie pliku “fbclient.dll”, znajdującego się na serwerze, w katalogu, w którym zainstalowany jest Firebird. Domyślna ścieżka: C:Program FilesFirebirdFirebird_3_0in. Plik należy przekopiować na stacje robocze do katalogu C:Windowssystem32 lub do katalogu, w którym zainstalowany jest program Huzar Software (domyślnie: C:Program FilesHuzarSoftware).

W przypadku korzystania z wersji Firebird 3.0 dla 64 bit, na stacjach roboczych należy zainstalować aplikacje klienckie dla 32 bit (64-bitowy może być tylko serwer)!

Baza i program na tym samym komputerze

Przy instalacji jednostanowiskowej, program WinSADIB oraz baza danych FirebirdSQL mogą znajdować się na tym samym komputerze. W takiej sytuacji nieznacznie zwiększają się wymagania sprzętowe. Należy wtedy na danym komputerze zainstalować program WinSADIB oraz – zgodnie z powyższymi zrzutami ekranu – serwer bazy FirebirdSQL, bez dodatkowych parametrów.

Dział pomocy