Główna / Pomoc / Konfiguracja WinSADGuard

Konfiguracja WinSADGuard

Konfiguracja WinSADGuard

Obsługa programu WinSADGuardIB

Program WinSADGuardIB służy do autoryzacji użytkowników innych programów firmy Huzar Software. Na niniejszej stronie znajdują się informacje na temat konfiguracji programu WinSADGuardIB.

  1.  Program może pracować w trybie aplikacji bądź w trybie usługi. Domyślnym trybem pracy po uruchomieniu programu jest tryb aplikacji. Istnieje możliwość przełączenia programu w tryb usługi. Aby to zrobić, należy z menu głównego wybrać opcję: Ustawienia  Tryb pracy  Uruchom jako usługę. Wówczas program będzie uruchamiany w trybie usługi przy każdym starcie systemu Windows.
  2. Typ zabezpieczenia. Program WinSADGuard jest chroniony za pomocą jednego z trzech typów zabezpieczeń: Kości USB, Kości COM lub Hasła sprzętowego. Aby wybrać typ zabezpieczenia, należy z głównego menu wybrać opcję: Ustawienia Typ zabezpieczenia i tam wybrać odpowiednie zabezpieczenie.
  3. Plik uprawnień. Program WinSADGuard do autoryzacji wymaga aktualnego pliku uprawnień. Plik uprawnień zawiera informacje o liczbie posiadanych licencji oraz wykupionych aktualizacji. Po zmianie liczby posiadanych przez firmę licencji lub opłaceniu aktualizacji na nowy okres, należy pobrać nowy Plik uprawnień. Aby to zrobić, należy z menu głównego wybrać opcję: Ustawienia Pobierz plik uprawnień. Komputer, na którym zainstalowany jest WinSADGuard, musi posiadać dostęp do internetu, aby możliwe było pobieranie pliku uprawnień.
  4. Lista autoryzowanych baz. Program WinSADGuard może jednocześnie autoryzować użytkowników pracujących na kilku bazach danych.

Aby autoryzacja bazy była możliwa, należy dodać bazę do listy autoryzowanych baz. Lista baz dostępna jest po wejściu z głównego menu w:
Ustawienia Opcje pracy:  następnie należy kliknąć Dodaj.

Podczas dodawania każdej bazy, program zapyta o typ serwera bazodanowego (Firebird, MSSQL):

następnie w okienku “Baza do autoryzacji” należy podać: dowolną nazwę przyjazną dla użytkownika; adres i dane logowania do bazy:

Po zatwierdzeniu przez przycisk OK, program rozpoczyna autoryzację dla podanej bazy.

     5. Od wersji 4.12 program WinSADGuard pozwala zablokować/odblokować autoryzację wybranych baz z poziomu linii komend. Rozpoznawane są opcje:

-(zablokuj)<bazy>
-(odblokuj)<bazy>

gdzie <bazy>  to lista nazw baz rozdzielonych średnikami lub znak * (gwiazdka) oznaczający wszystkie bazy. Jeśli nazwa bazy zawiera polskie litery to w wywołaniu należy podać je bez “ogonków”. Jeśli nazwy zawierają spacje wówczas należy ich listę ująć w cudzysłowy. Małe i duże litery w nazwach są rozróżniane. Zamiast nazwy bazy można również podać jej adres, w taki sam sposób jak w oknie logowania do programu. Jeśli WinSADGuard jest już uruchomiony (np. jako usługa na serwerze), to reaguje na wprowadzone zmiany po max 6 sekundach.

Przykładowe wywołania:

WinSADGuardIB.exe -(zablokuj)*  = zablokuj wszystkie bazy
WinSADGuardIB.exe -(zablokuj)”SAD Glowna;Testy” = zablokuj bazy “SAD Główna” oraz “Testy”
WinSADGuardIB.exe -(odblokuj)Testy  = odblokuj bazę “Testy”
WinSADGuardIB.exe -(odblokuj)*  = odblokuj wszystkie bazy

Od wersji 5.73 programu WinSADGuard, dodano możliwość wylogowania użytkowników przy uruchamianiu WinSADGuard-a z linii komend.

Gdy podano parametr -(zablokuj) wówczas dodatkowy parametr -(wyloguj) powoduje wylogowanie użytkowników z baz wskazanych opcją -(zablokuj). Gdy nie podano opcji -(wyloguj) wskazane bazy są jedynie blokowane przed autoryzacją, co odpowiada zaznaczeniu blokady w kolumnie “Blokada” listy baz w oknie opcji pracy WinSADGuard-a. Opcja -(wyloguj) powoduje wymuszenie wylogowania użytkowników pracujących na bazach wskazanych przez -(zablokuj), co jest odpowiednikiem wykonania na nich opcji “wyloguj wszystkich użytkowników” z menu podręcznego głównego okna WinSADGuard-a. Opcja -(wyloguj) jest ignorowana, gdy nie podano opcji -(zablokuj).

 

Dział pomocy