Główna / Pomoc / Moduł Gwarancji – konfiguracja

Moduł Gwarancji – konfiguracja

Moduł Gwarancji – konfiguracja

Moduł Gwarancji OSOZ2 jest modułem rozszerzającym funkcjonalność programu WinSAD. Służy do saldowania zabezpieczeń zarówno tranzytowych jak i importowych. Moduł komunikuje się z systemem OSOZ2 wysyłając i odbierając zapytania o saldo gwarancji i na tej podstawie uaktualnia dane gwarancji w bazie danych. Dodatkowo obciąża gwarancje na podstawie wpisów do rejestru procedury uproszczonej (zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu, że w każdym momencie na gwarancji należy zabezpieczyć kwotę wynikającą z należności wpisów w rejestrze nie rozliczonych jeszcze SADami uzupełniającymi).

Moduł Gwarancji może pracować w dwóch trybach:

  • zwykłym, gdy baza gwarancji zlokalizowana w sieci lokalnej;
  • Gwarancji NET, gdy baza gwarancji zlokalizowana na serwerze gwarancji, do którego pozostałe stanowiska mają dostęp poprzez sieć Internet. Ten tryb umożliwia saldowanie gwarancji w firmie wielooddziałowej.

Informacje dotyczące sposobu instalacji i konfiguracji modułu dotyczą wyłącznie trybu zwykłego, nie dotyczą Gwarancji NET. Aby uzyskać pomoc w konfiguracji Gwarancji NET, prosimy o kontakt telefoniczny.

Moduł Gwarancji dostępny jest dla programów: WinSAD, Akcyza, MagCS oraz WinSklad.

Instalacja modułu

Aby rozpocząć korzystanie z modułu, należy z Serwisu on-line pobrać plik instalacyjny modułu Gwarancji. Przed instalacją modułu należy zamknąć program WinSAD. Instalacja modułu polega na uruchomieniu pobranego z Serwisu on-line pliku. W efekcie tej akcji w folderze, w którym znajduje się program WinSAD pojawi się plik o nazwie HSPlugGwarancjeNCTSxx.dll (gdzie “xx” oznacza wersję: IB, OR bądź MS).

Konfiguracja modułu

Po zakończeniu instalacji moduł należy skonfigurować. W tym celu należy w programie WinSAD wejść z głównego menu w Opcje Opcje programu i tam skonfigurować odpowiednio:

Węzeł SAD Domyślne wartości należy włączyć opcję dla SADów F domyślnie obliczaj kwotę zabezpieczenia. Jej włączenie umożliwia wyliczenia obciążenia związanego z SAD-em tranzytowym (zwykle w tranzycie pole 47 nie jest wypełniane).

Opcję tę można także zmieniać dla każdego poszczególnego SADu, klikając w oknie edycji SADu przycisk Inne i zaznaczając opcję obliczaj kwoty zabezpieczeń.

Węzeł Systemy Adresy email – w polu edycyjnym Adresy do wysyłki Do OSOZ powinien być wpisany automatycznie adres systemu OSOZ2 czyli osoz@zefir.mofnet.gov.pl. Pod wskazany adres będą wysyłane zapytania o saldo gwarancji.

W polu edycyjnym Adresy zwrotne → do OSOZ2 należy wpisać swój adres mailowy, na który będą przychodzić odpowiedzi na zapytania. W związku ze zmianami w systemie OSOZ2 być może te opcje ulegną zmianie.

Węzeł Konta email (użytkownika lub wspólne)– w tym miejscu należy skonfigurować konto e-mail służące do komunikacji z systemem OSOZ2 i innymi systemami celnymi. Więcej informacji na stronie dot. konfiguracji email.

W Opcje → Konfiguracja modułów wyświetlane są wszystkie “zarejestrowane” moduły wspomagające funkcjonalność programu WinSAD. Moduł gwarancji jest aktywny, gdy na liście występuje moduł o nazwie Moduł gwarancji. Moduł powinien być wyświetlany czarną czcionką, jeśli jest inaczej, moduł jest nieaktywny. W takim przypadku należy się skontaktować z firmą Huzar Software w celu wyjaśnienia.

Wspomniany wpis pokaże się na liście automatycznie tylko wówczas, gdy w katalogu gdzie znajduje się plik exe programu WinSAD (np. WinSADIB.exe), znajduje się także plik o nazwie HSPlugGwarancjeNCTSxx.dll (gdzie xx oznacza wersję: IB, MS, OR lub NET).

W celu skonfigurowania należy podświetlić Moduł Gwarancji i kliknąć przycisk Konfiguruj. Pojawi się okno z dwoma zakładkami.

Na zakładce Ustawienia należy ustawić własności działania modułu. 

Zaznaczenie opcji „nie dodawaj automatycznie karnetów TIR” spowoduje, że numery karnetów TIR występujące w SADach otwierających karnet nie będą pamiętane w bazie gwarancji. Jest to zalecana opcja, ponieważ karnety TIR są do jednorazowego wykorzystania.

Zaznaczenie opcji „obciąż po wysyłce, a nie podczas odebrania OGL” spowoduje, że program obciąży wskazaną gwarancję już w momencie wysłania komunikatu do AIS, a nie dopiero po otrzymaniu numeru OGL. Pozostawienie niezaznaczonej opcji będzie skutkować obciążeniem gwarancji w momencie otrzymania numeru OGL.

Zaznaczenie opcji „obciąż po odebraniu komunikatu POD, a nie podczas odebrania OGL” spowoduje, że program obciąży wskazaną gwarancję dopiero po odebraniu komunikatu POD, a nie po otrzymaniu numeru OGL. Można zaznaczyć tylko jedną z dwóch powyżej omawianych opcji.

W przypadku gwarancji tranzytowych obciążenie następuje w momencie otrzymania komunikatu IE29, a zwolnienie w momencie otrzymania IE45.

Zaznaczenie opcji „wyślij e-mail, gdy kwota wolna poniżej niebezpiecznego poziomu pod adresy” spowoduje wysłanie monitu o przekroczeniu poziomu kwoty zabezpieczenia określonej w edycji danej gwarancji.

Konfiguracja bazy danych (druga zakładka) zależy od wersji programu WinSAD.

  • W przypadku WinSADIB należy podać adres IP serwera (czyli komputera, na którym znajduje się baza danych), a następnie ścieżkę do pliku z bazą (z rozszerzeniem .fdb), który zostanie utworzony na serwerze. Ścieżka nie może zawierać dysku zmapowanego, a jedynie rzeczywistą ścieżkę do pliku na serwerze. Przykładowy poprawny adres to:
    127.0.0.1:C:Program FilesHuzarSoftwareDaneIBGwarancjeIB.fdb.
  • W przypadku wersji WinSADMS należy w polu Serwer podać adres IP serwera, w polu Baza podać nazwę bazy danych, w polach login i hasło podać dane logowania do bazy MSSQL.

Następnie, aby ustawienia bazy Gwarancji zostały odświeżone, należy ponownie uruchomić program WinSAD. Po tak przeprowadzonej konfiguracji można rozpocząć korzystanie z modułu Gwarancji.

Dla zaawansowanych
Moduł Gwarancji można uruchomić z innym niż domyślny plikiem konfiguracyjnym. Opcja ta umożliwia podanie w skrócie do programu WinSAD danych logowania do bazy gwarancji.
Aby skorzystać z tej opcji, należy uruchomić program WinSAD z parametrem “gwarnctskonfig” w linii poleceń, np.:
-(gwarnctskonfig)”C:GwarancjeNCTSHSPlugGwarancjeNCTSInnyKonfig.opc”
Aby utworzyć plik konfiguracyjny .opc, najlepiej otworzyć WinSADa, skonfigurować moduł gwarancji (Opcje Opcje programu  Dodatkowe moduły moduł Gwarancji Konfiguruj). Konfiguracja zapisze się w pliku HSPlugGwarancjeNCTSKonfig.opc, znajdującym się w katalogu, w którym jest zainstalowany WinSAD. Wystarczy skopiować ten plik i zmienić mu nazwę, aby nie został on nadpisany przez WinSADa po zmianie konfiguracji na inną.

Pierwsze uruchomienie Modułu Gwarancji

Aby otworzyć moduł Gwarancji, należy w programie WinSAD skorzystać z funkcji Moduł gwarancji wybranej z menu: Tablice.

Nową gwarancję można utworzyć za pomocą przycisku DodajPo wpisaniu przyjaznej nazwy gwarancji, TINu oraz IdSisc właściciela gwarancji, kwoty referencyjnej oraz waluty, zaznaczeniu opcji „weryfikuj z OSOZ2” oraz wpisaniu adresu mailowego zarejestrowanego w PUESCu, za pomocą przycisku Edytuj należy uzupełnić: rodzaj gwarancji, zaznaczyć haczyk GRN, wpisać numer GRN oraz kod dostępu, datę początkową obowiązywania (oraz końcową, jeśli jest określona), a także wybrać wyłączone kraje (o ile występują na gwarancji).

Dział pomocy