Główna / Pomoc / Moduł Gwarancji – obsługa

Moduł Gwarancji – obsługa

Moduł Gwarancji – obsługa

Wypełnianie SAD typu F | Moduł Gwarancji | System OSOZ

Gwarancje – saldowanie i obsługa operacji

Moduł gwarancji OSOZ2 wylicza kwotę gwarancji na podstawie danych z kilku systemów.

Tranzyt

W przypadku tranzytu dodanie nowego wpisu (operacji) oraz obciążenie gwarancji następuje w momencie odebrania komunikatu IE029 z systemu NCTS2. Zwolnienie gwarancji następuje po otrzymaniu IE045.

Import

W przypadku odpraw importowych, obciążenia i zwolnienia następują po wysłaniu dokumentu SAD do systemu celnego i otrzymaniu numeru ewidencyjnego. Dokładny moment obciążenia gwarancji można ustalić w konfiguracji modułu (gwarancja może być obciążana w momencie: wysyłki SAD, nadaniu numeru OGL lub otrzymaniu POD).

Moduł gwarancji automatycznie obciąża gwarancję także w momencie blokowania wpisu w rejestrze procedur uproszczonych. Zwolnienie gwarancji następuje w momencie przyjęcia zgłoszenia uzupełniającego.

Istnieje także możliwość ręcznego obciążania gwarancji z poziomu menu kontekstowego dokumentu SAD.

OSOZ2

Niezależnie od powyższych operacji, po odebraniu komunikatu z systemu OSOZ2 (TObciazeniaOrazBiezaceSaldoResponse), powyższe operacje są aktualizowane, a jeżeli ich nie ma, są dodawane nowe wpisy. Aktualizacja z OSOZ2 odbywa się z pewnym opóźnieniem (nawet jednodniowym).

Moduł Gwarancji umożliwia ręczne wysyłanie zapytań o aktualne saldo i listę wykonanych operacji, lub wysyłanie zapytań automatycznych (bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika). 

Obsługa gwarancji tranzytowych w skrócie:

  • Sprawdzić, czy na SAD zaznaczona jest opcja “Obliczaj kwoty zabezpieczeń” dostępna pod klawiszem “Inne”. Powinna ona być zaznaczona.
  • Wypełnić pole 22 (wartość towaru), 33 (kod towaru), wejść Insertem do pola 47 i tam wybrać “Wylicz opłaty”.
  • Wejść Insertem do pola 52, wybrać “Pobierz” i wskazać właściwą gwarancję, następnie w dolnej części okna zatytułowanej “Obciążenia” wybrać “Wylicz”. To spowoduje wyliczenie łącznej kwoty gwarancji dla danego SADu i wpisanie dokumentu CAL z kwotą, walutą i numerem gwarancji do pierwszej pozycji towarowej SAD (pole 44).
  • Wysłać zgłoszenie IE015 (SAD) do NCTS2. Obciążenie salda następuje w momencie odebrania komunikatu IE029. Zwolnienie – w momencie odebrania IE045. Aktualne saldo oraz listę obciążeń można w każdej chwili podejrzeć w: Tablice  Moduł gwarancji.
  • komunikaty z OSOZ2 pojawią się w Module e-mail (menu: Tablice). 

Obsługa gwarancji importowych w skrócie:

  • w module Gwarancji (Tablice  Moduł Gwarancji), przy danej gwarancji (zaznaczyć gwarancję i kliknąć Edytuj) powinna być zaznaczona opcja Weryfikuj z OSOZ2;
  • w polu 44 dokumentu SAD, na zakładce Dokumenty należy należy umieścić dokument o kodzie 5DK5, z wpisanym numerem gwarancji (można go pobrać z bazy gwarancji),
  • komunikaty z OSOZ2 pojawią się w Module e-mail (Tablice Moduł email), o ile prawidłowo skonfigurowane są konta pocztowe;
  • obciążenie / zwolnienie danej gwarancji jest widoczne wówczas, gdy dany dokument SAD został wysłany do systemu celnego, ma wpisany numer OGL, lub otrzymano komunikat POD – zależnie od ustawień modułu (o których wspomniano wyżej);
  • Obciążenie może się pojawić z jednodniowym opóźnieniem.

Wypełnianie SAD typu F – szczegóły

Gwarancje NCTS - system OSOZ

Aby obciążyć gwarancję należy najpierw wyliczyć wszystkie zabezpieczenia wynikające z SAD-u. Program automatycznie dokonuje wyliczenia, gdy mamy zaznaczoną opcję dla SADów F domyślnie obliczaj kwotę zabezpieczenia (konfigurowaną w opcjach programu), a także opcje Wyliczaj kwoty zabezpieczeń dostępną w menu kontekstowym po przyciśnięciu przycisku Inne (przycisk jest dostępny w oknie edycji dokumentu SAD w prawym górnym rogu – rysunek obok).

Klikając w pole 47 dokumentu SAD a w wyświetlonym okienku Opłaty pola 47 należy przycisnąć przycisk Wylicz opłaty. W polach 47 pojawią się wyliczenia (na szaro). W celu wyliczenia opłat dla każdej pozycji dokumentu SAD wystarczy przycisnąć klawisz [F10].

Następnie w polu 52 należy nacisnąć klawisz [INS]. Zostanie wyświetlone okienko Gwarancje, w którym można wypełnić treść do druku pola 52 (korekta w tekście), ale przede wszystkim – dodać gwarancje przez pobranie jej z bazy gwarancji skonfigurowanej przez Tablice Moduł gwarancji (przycisk Pobierz) lub dopisać gwarancję wybierając Dodaj.

Gwarancje NCTS - system OSOZ

Gwarancja ta będzie obciążona zabezpieczeniem SAD-u wyliczonym w polu Obciążenia (dolne okienko) po przyciśnięciu klawisza Wylicz. Należy zwrócić uwagę, że suma pól razem z pól 47 jest wyrażona w PLN a wyliczona kwota zabezpieczenia w okienku Gwarancje jest wyrażona w walucie gwarancji.

Gwarancje NCTS - system OSOZ

Przyciskając przycisk Sprawdź dane – F2 można uzyskać informację o ewentualnych błędach w gwarancjach bądź braku wyliczenia opłat w niektórych pozycjach SAD-u. Po wyliczeniu obciążenia dla SAD program automatycznie doda do pola 44 dokument o kodzie CAL z kwotą obciążenia dla całego SAD (dokument występuje tylko w pierwszej pozycji towarowej).

Teraz możemy już wysłać dokument do NCTS2 (w postaci komunikatu IE015). Obciążenie salda następuje w momencie odebrania komunikatu IE029. Zwolnienie – w momencie odebrania IE045. Aktualne saldo oraz listę obciążeń można w każdej chwili podejrzeć w: Tablice  Moduł gwarancji.

Moduł gwarancji – okno główne

Okno główne modułu gwarancji jest dostępne w menu Tablice Moduł gwarancji. W oknie tym znajduje się lista gwarancji oraz lista wszystkich operacji typu obciążenie bądź zwolnienie.

Istnieje możliwość wyświetlenia listy obciążeń lub zwolnień, po wybraniu odpowiedniej zakładki (Zwolnione/Nie zwolnione), lub listy operacji zawężonej do wybranej gwarancji (poprzez włączenie opcji Pokazuj tylko dla wybranej gwarancji). Można filtrować listę ustalając zadany MRN, użytkownika wykonującego operację, urząd celny docelowy bądź wskazując przedział dat).

Okno główne modułu Gwarancji ma własne menu, w którym umieszczono identyczne funkcje, które są dostępne bezpośrednio pod przyciskami widocznymi w oknie (za wyjątkiem funkcji Usuń).
W menu Widok można włączyć (bądź wyłączyć) wyświetlanie listy gwarancji lub warunków filtrowania.

Funkcja Przelicz ponownie kwoty gwarancji (dostępna w menu Gwarancje) pozwala uaktualnić dane wyświetlane na liście gwarancji (w szczególności kolumnę Zajęte).

Z menu Raporty można uruchomić Edytor SQL i na podstawie wyniku zapytania dotyczącego tablic bazy gwarancji utworzyć dowolny raport.

Dział pomocy