Główna / Pomoc / Moduł Zamknięć Tranzytów

Moduł Zamknięć Tranzytów

Moduł Zamknięć Tranzytów

Informacje ogólne   | Jak generować komunikaty?Warunki generowania komunikatu IE07  | Uwagi dodatkowe | Wydruk ewidencji

Informacje ogólne     

Moduł zamknięć tranzytowych (w dalszej części nazywany MZT), który tworzy wpisy o zamknięciach w oparciu o odbierane komunikaty, umożliwia wysyłkę komunikatów oraz wyszukiwanie danych o zamknięciach tranzytowych wg wybranych kryteriów filtrowania. Wejście do MZT jest możliwe z poziomu Tablice → Zamknięcia tranzytów lub przyciskiem z panelu w oknie głównym WinSAD (jeśli go brak, to można go dodać za pomocą operacji Opcje → Wygląd ekranu → Dostosuj Panel).

 

Podstawowym elementem w MZT jest Zamknięcie tranzytu. Jest ono identyfikowane przez numer MRN. Jest to element grupujący wszystkie komunikaty związane z danym MRN-em. Na poszczególnych zakładkach są widoczne komunikaty o danym statusie. W miarę pojawiania się komunikatów zwrotnych z NCTS-u oraz wysyłania kolejnych Zamknięcie tranzytu przemieszcza się pomiędzy zakładkami odzwierciedlając aktualny etap obsługi zgłoszenia. Po otrzymaniu komunikatu IE025 (zwolnieniu z tranzytu) Zamknięcie tranzytu zostaje przeniesione na zakładkę Zwolniono z tranzytu. Po podświetleniu danego Zamknięcia tranzytu w dolnej części okna są widoczne wszystkie komunikaty z nim związane.

 

Po podświetleniu Zamknięcia tranzytu można obejrzeć jego szczegóły za pomocą podwójnego kliknięcia myszką lub używając przycisku Edytuj znajdującego się na panelu po prawej stronie okna zamknięć. Dane zawarte w Zamknięciu tranzytu są wypełniane automatycznie przez program na podstawie wysyłanych/odbieranych komunikatów.

 

W MZT istnieje możliwość wprowadzenia Zamknięcia tranzytu dla procedury awaryjnej – w tym celu w edycji Zamknięcia tranzytu należy zaznaczyć opcję Procedura awaryjna znajdującą się
w prawym górnym rogu. Dzięki temu znacznikowi jest możliwość wygenerowania wydruku rejestru przewidzianego przez instrukcję (dla podmiotów) w przypadku awarii systemu NCTS.

Moduł MZT odnotowuje wszystkie wysyłane przez użytkownika komunikaty związane z procedurą zamknięcia tranzytu (IE007, IE044) niezależnie od sposobu ich utworzenia.

Jak generować komunikaty?

 • z modułu e-mail (Tablice → Moduł e-mail i komunikatów → Operacje → NCTS2 → Zaw. o przybyciu  lub z panelu po prawej stronie NCTS2 → Zaw. o przybyciu)
 • z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszki) na dokumencie SAD (Z SAD‑u generuj → Zamknięcie tranzytu /IE07)
 • z okna edycji SAD-u (przycisk Inne → Operacje NCTS → Wyślij IE007)
 • z menu Operacje na głównym oknie SAD-ów (Z SAD‑u generuj → zawiadomienie o przybyciu /IE007)
 • z modułu MZT – w tym celu należy najpierw utworzyć Zamknięcie tranzytu (będąc na zakładce Przygotowano) za pomocą przycisku Dodaj – w nim należy wypełnić tylko pole MRN – pozostałe pola (masa, liczba pozycji, towary, opakowania itp.) zostaną wypełnione przez program na podstawie danych z kolejnych komunikatów. Po utworzeniu Zamknięcia tranzytu w panelu po prawej stronie lub w menu pod prawym przyciskiem myszy uaktywnia się przycisk Zaw. o przybyciu i za jego pomocą należy utworzyć komunikat IE007

Warunki generowania komunikatu IE007 z poziomu dokumentu SAD

 • Opcja generowania IE007 dostępna jest tylko dla SAD-ów importowych
 • SAD musi mieć wpisany co najmniej jeden kod 821 (MRN) w polu 40
 • Operację tę można również wykonać jednocześnie dla kilku wybranych SAD-ów (zaznaczyć je klawiszem SPACJI)
 • Program tworzy tyle Zamknięć tranzytu oraz  IE007, ile jest MRN-ów (kodów 821 w polach 40 dla wszystkich pozycji SAD-ów). Pole Przedstawiciel w IE007 jest wypełniane danymi z pola 8 lub 14, o ile są tam wpisane
 • Podczas generowania IE007 i IE0044 program pyta użytkownika, dla których MRN-ów SAD-u wygenerować IE007/IE0044 (spyta tylko, gdy jest więcej niż 1 MRN w SAD)
 • Przy generowaniu IE007, program sprawdzi, czy dla danego MRN nie istnieje już Zamknięcie tranzytu – jeśli istnieje, to wyświetli ostrzeżenie z pytaniem, czy jednak generować ponownie

Uwagi dodatkowe

 • Pewne dane stałe (np. Nr pozwolenia, Miejsce złożenia, Przedstawiający) można zapisać jako domyślne w Opcje → Opcje programu → Systemy → Opcje dodatkowe – użytkownika. Pojawią się one automatycznie na IE007 w momencie jego ręcznego wystawienia lub tworzenia przez Zamknięcie tranzytu
 • W oknie głównym Zamknięć tranzytowych w kolumnie Ilość kontenerów znajduje się sumaryczna liczba kontenerów. Dane te są pobierane z komunikatu IE0043 i mogą być zmienione przez Uwagi rozładunkowe IE0044
 • W oknie głównym Zamknięć tranzytowych kolumna Nadawca jest wypełniona danymi nadawcy otrzymanymi w komunikacie IE0043
 • W oknie głównym Zamknięć tranzytowych kolumna Odbiorca jest wypełniona danymi odbiorcy otrzymanymi w komunikacie IE0043. W pierwszej kolejności program próbuje je ustalić na podstawie EORI, a jeśli to pole jest puste – na podstawie zawartości węzła UpoważnionyOdbiorca
 • W oknie głównym programu (na liście SAD-ów) dodano kolumnę Status zamknięcia tranzytu (kolumna domyślnie ukryta), w której jest wyświetlany najniższy status spośród MRN-ów danego SAD-u. Tzn. jeśli SAD ma więcej niż 1 MRN (czyli jest kilka zamknięć tranzytów), a tylko jeden z MRN-ów nie został zwolniony,  to wyświetlona informacja będzie sygnalizować status niezwolniony. Dodano również ikonkę oznaczającą błąd statusu np. po otrzymaniu komunikatu IE008. Jeśli pojawił się komunikat o błędzie – zawsze będzie wyświetlony na liście komunikatów danego Zamknięcia tranzytu.

Wydruk ewidencji

Wydruk ewidencji jest możliwy wg ustawionych standardowo opcji, ale można też dodatkowo zdefiniować ustawienia za pomocą dostępnych filtrów w oknie głównym Zamknięć tranzytowych (np. w zadanym okresie czasu). Wydruk ewidencji jest realizowany za pomocą funkcji Drukuj ewidencję z menu Plik. Do wyboru są dwa rodzaje ewidencji: Ogólna oraz Szczegółowa z wykazem towarów. W kolejnym kroku można jeszcze określić dodatkowe kryteria decydujące o zawartości ewidencji.

Dział pomocy