Główna / Pomoc / Opcje programu WinSAD

Opcje programu WinSAD

Opcje programu WinSAD

Sposób działania programu można dostosować do własnych potrzeb konfigurując dostępne opcje programu. Opcje można zmieniać wchodząc z głównego menu w Opcje  Opcje programu.

Opcje dotyczą wyglądu dokumentu SAD, katalogów dokumentów, archiwizacji, taryfy celnej, parametrów eksportu danych do systemów AIS, NCTS2 i AES itd.

Po wejściu w Opcje programu dostępne są następujące węzły konfiguracyjne:

Ochrona programu

W węźle Ochrona programu znajdują się aktualne dane dotyczące zabezpieczenia programu (ustawienia można zmienić tylko w okienku startowym programu, tu tylko podgląd).

Kontrola haseł

Włączenie kontroli haseł zwiększa poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych w programie. Włączenie tej funkcji powoduje, że użytkownicy programu WinSAD będą musieli regularnie zmieniać hasło dostępu do programu. Poza okresem ważności hasła, można określić liczbę znaków, z których musi się składać hasło, maksymalną liczbę znaków, które mogą być takie same, jak w poprzednim haśle i inne opcje. Można także zmienić opcje związane z blokowaniem konta po nieudanym logowaniu (po ilu błędach blokować konto i na jaki czas).

W węźle Kontroli haseł, w podwęźle bazy danych, można ustawić przypomnienia dotyczące zmiany hasła do bazy danych programu. Z tej opcji powinni korzystać wyłącznie zaawansowani użytkownicy.

SAD

W węźle SAD wydzielono następujące podwęzły: Wygląd i edycja, Domyślne wartości, Zapis w bazie, Wydruk i wysyłka oraz Zawiadomienie.

Węzeł Wygląd i edycja

Kolor tekstu w polach SAD-u. Za pomocą przycisku Wybierz można zmienić kolor tekstu wyświetlanego w polach dokumentu SAD (niebieski jest kolorem domyślnym). W prostokąciku z lewej strony klawisza Wybierz pokazany jest aktualnie wybrany kolor.

Czcionka na wydrukach graficznych. Z rozwijanego menu można wybrać czcionkę, która będzie stosowana na wydrukach graficznych dokumentów SAD.

W oknie edycji towaru faktury przenoś dane z bazy symboli. Wybranie tej opcji oznacza, że wpisując ilości jednocześnie zostanie wyliczona masa netto oraz wartość na podstawie wartości i masy jednostkowej wpisanej w bazie symboli.

Doliczaj akcyzę do podst. VAT bez względu na met. płatności. Po zaznaczeniu tej opcji program w nowo tworzonych dokumentach SAD będzie doliczał kwotę akcyzy do podstawy VAT bez względu na metodę płatności. Tę opcję można zmienić także tylko dla pojedynczego dokumentu, podczas edycji pola 47 SADu.

Przy rozbijaniu korekt w polu 22 zaokrąglaj kwoty PLN do 10 groszy – gdy opcja jest zaznaczona wtedy opłaty dodatkowe (korekty) będą zaokrąglane do 10-ciu groszy.

W nowych korektach nie wpisuj domyślnie waluty SAD-u – dodając nową korektę (np. w polu 22), program domyślnie podpowiada, że korekta będzie wyrażona w walucie SAD-u. Gdy tak nie jest, warto włączyć powyższą opcję, ponieważ wtedy pole Waluta jest puste.

Nie koryguj na bieżąco sumy mas brutto SAD-u podczas jego edycji – opcja powinna być włączona, gdy chcemy najpierw wpisać sumaryczna masę brutto w pozycji pierwszej dokumentu SAD, a następnie uzupełniać masy brutto w kolejnych pozycjach (po prostu program nie kontroluje zgodności wartości mas brutto). Można wykorzystać opcję w sytuacji modyfikacji “starego” dokumentu.

Nie wliczaj opłat z met. płatn. Z do podliczeń na SAD BIS – jeżeli dokument SAD ma w wybranych polach 47 zastosowaną metodę płatności Z (tzn. Brak obowiązku uiszczenia należności wynikający z zastosowania całkowitego zwolnienia od należności celnych i/lub podatkowych), wtedy ustawiając omawianą opcję można spowodować nie wliczanie obciążeń do podliczeń na SAD-BIS.

Można także ustawić domyślny kod faktury (w pasku edycyjnym: Domyślny kod faktury SAD-u) wspomagając się słownikiem wszystkich kodów dokumentów wymaganych dostępnym po kliknięciu w ikonkę otwartej książeczki z prawej strony paska. Jeżeli pole zostanie puste to program przyjmie w przywozie kod N935 (Faktura, na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów), a w wywozie kod N380 (Faktura handlowa).

Węzeł Domyślne wartości

W tym miejscu znajdują się opcje pozwalające zmienić domyślne działanie programu, zwłaszcza dotyczące wypełniania dokumentów SAD:

Dla SADów typu “F” domyślnie obliczaj kwotę zabezpieczenia – po zaznaczeniu opcji, w każdym nowym dokumencie typu “F” (Tranzyt) program domyślnie zaznaczy funkcję Obliczaj kwoty zabezpieczeń z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku Inne w oknie podglądu SAD-u. Zaznaczenie funkcji Obliczaj kwoty zabezpieczeń “odblokowuje” wejście do pola 47, pozwalając wybrać przycisk Wylicz opłaty (po jego naciśnięciu w polu 47 pojawią się wyliczenia – porównaj z opisem modułu gwarancji tranzytowych).

Dla SADów typu “J” domyślnie obliczaj kwotę zabezpieczenia – po zaznaczeniu opcji, w każdym nowym dokumencie typu “J” (Objęcie procedurą składu celnego typu A, B, C, E i F) program domyślnie zaznaczy funkcję Obliczaj kwoty zabezpieczeń z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku Inne w oknie podglądu SAD-u. Zaznaczenie funkcji Obliczaj kwoty zabezpieczeń “odblokowuje” wejście do pola 47 pozwalając wybrać przycisk Wylicz opłaty (po jego naciśnięciu w polu 47 pojawią się wyliczenia).

Domyślnie drukuj kurs waluty w polu 23 SAD-u. Po zaznaczeniu tej opcji kurs waluty będzie drukowany na wszystkich nowo utworzonych dokumentach SAD. Standardowo nie powinien być on drukowany, ale w niektórych przypadkach jest to wymagane.

Domyślnie zestawy SADów do AES i NCTS mają do 999 pozycji. Opcja ta pozwala zwiększyć domyślną liczbę pozycji na SADach wysyłanych do tych systemów do 999.

Opcje wymienione w polu Domyślnie towary SAD-u nie są: pozwalają wskazać, że towary w obrocie nigdy nie są przeznaczone do podwójnego zastosowania lub tortur, nie zubażają warstwy ozonowej lub nie znajdują się w wykazie dóbr kultury bądź gatunków chronionych. Użytkownik wiedząc, że towary, którymi obraca, nie należą do wspomnianych kategorii, może ten fakt zaznaczyć poprzez ustawienie odpowiedniej opcji. Opcje te mogą także być ustawione w trakcie przygotowania dokumentu SAD poprzez przycisk Inne a następnie wybór funkcji Towary SAD-u nie są… .

Węzeł Zapis w bazie

Opcje w powyższym węźle dotyczą zapisu dokumentów SAD w bazie danych.

Pytaj o zgodę na zapis dokonanych zmian przy zamykaniu SAD-u – gdy użytkownik kończy edycję dokumentu SAD poprzez naciśnięcie przycisku Koniec w oknie edycji SAD-u, program WinSAD domyślnie zapamięta wszystkie zmiany dokonane w dokumencie. Ustawienie opcji spowoduje, że po naciśnięciu przycisku Koniec program zapyta użytkownika: Czy chcesz zapisać dokonane zmiany? Użytkownik ma możliwość zapisania zmian, ich niezapisywania albo wycofania się z kończenia edycji.

Przy kopiowaniu SAD-u wg faktur usuń z kopii faktury – w przypadku, gdy przygotowywane dokumenty SAD niewiele się różnią między sobą (pomijając BIS-y), przydatną funkcja programu jest możliwość skopiowania istniejącego dokumentu do nowego. W nowym dokumencie użytkownik zmienia jedynie wartości wybranych pól. Gdy kopiowany dokument powstał z faktur luzem, wtedy faktury te zostały przeniesione do dokumentu. Nowy „podobny” SAD zazwyczaj ma powstać na podstawie innych faktur niż skopiowany, dlatego ustawiając opcje nie kopiujemy faktur, czyli w nowym dokumencie pozostawiamy tylko te pola, które nie zależą od faktur.

Przy usuwaniu SAD-u jego faktury przenieś do faktur luzem – użytkownik ma możliwość usunięcia dokumentu SAD z listy (usuwane są też wszystkie faktury z nim związane). Ustawienie opcji chroni użytkownika przed przypadkowym usunięciem SAD-u i utratą najważniejszego źródła danych, jakim są faktury. SAD zostanie usunięty, ale faktury zostaną przeniesione do faktur luzem. Na ich podstawie można utworzyć nowy SAD.

Przy kopiowaniu SADu kopiuj również jego komentarz – opcja pozwala na kopiowanie komentarza do dokumentu SAD, widocznego na liście wszystkich SADów w kolumnie “Komentarz”.

Zapisz w bazie dokument SAD w formacie JSON– po zaznaczeniu tej opcji, dokumenty SAD będą zapisywane w bazie danych w postaci skompresowanej. Po zmianie tej opcji (po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK) program zaproponuje zmianę formatu wszystkich SADów znajdujących się w bazie. Operacja ta jest długotrwała. Kompresja może nawet kilkukrotnie zmniejszyć rozmiar bazy danych. Po wykonaniu kompresji, rozmiar bazy można jeszcze bardziej zmniejszyć, wykonując archiwum bazy, a następnie przywracając bazę ze świeżo utworzonej kopii zapasowej.

Węzeł Wydruk i wysyłka

W polu A drukuj numer i datę wpisu w rejestrze proc. Upr. (dotyczy eksportu) – po zaznaczeniu tej opcji program drukuje w polu A SAD-u typu eksportowego numer i datę wpisu w rejestrze procedur uproszczonych.

Dla SADów typu “J” domyślnie drukuj wartość w polu 22 – zaznaczenie opcji powoduje, że dla dokumentów typu “J” (Objęcie procedurą składu celnego typu A, B, C, E i F) będzie drukowana wartość z pola 22.

Nie drukuj podliczeń na ostatnim SAD-BIS – zaznaczenie opcji spowoduje, że podliczenia na ostatnim BIS-ie nie będą drukowane (ale będą widoczne w podglądzie SAD-u na ekranie).

Drukuj „Razem” w polach 47 i sumę opłat na ostatnim SAD-BIS – zaznaczając opcje spowodujemy, że program będzie drukował wiersz Razem w polach 47 oraz sumę opłat na ostatnim SAD-BIS.

W eksporcie drukuj pieczątkę w polu A wg numeru pozwolenia – opcja dotyczy SAD-ów eksportowych 2UP2 (Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej). Jej zaznaczenie pozwala umieścić pieczątkę pobraną z tablicy Pieczątki zgodną z numerem pozwolenia.

Nie drukuj numeru OGL w polu B – po zaznaczeniu tej opcji program nie będzie drukował numeru OGL w polu B dokumentu SAD.

Drukuj numer zgłoszenia w polu B – po zaznaczeniu tej opcji program będzie przenosił numer zgłoszenia do pola B dokumentu SAD.

W pasku edycyjnym Domyślny adres e-mail przy wysyłce dokumentów można wpisać adres e-mail skrzynki pocztowej, do której użytkownik zamierza wysyłać dokumenty SAD, wykorzystując w tym celu funkcję Wyślij przez e-mail z menu kontekstowego wyświetlonego po przyciśnięciu prawego przycisku myszy na liście SAD-ów okna głównego.

Węzeł Zawiadomienia

Dane wpisywane w węźle mają znaczenie tylko wtedy, gdy wypełniamy dokument SAD-WPR1 i związany z nim zawiadomienie. Dane wpisane do odpowiednich pasków edycyjnych zostaną automatycznie przeniesione do skojarzonego z SAD-em zawiadomienia WPR1. SAD WPR1 tworzymy zaznaczając opcje WPR1 w polu 1 nowego SAD-u. WinSADEU 19 Po wyjściu z edycji pola 1 pojawi się dodatkowa zakładka Zawiadomienie.

Katalogi

W okienku tym wyświetlane są ścieżki do głównej bazy danych programu oraz bazy faktur VAT. W dowolnym momencie można zmienić ścieżkę do katalogu faktur VAT. Ścieżkę do katalogu danych można tylko podglądać (zmienić ją można tylko w okienku logowania podczas uruchamiania programu).

W katalogu faktur VAT gromadzone są faktury, które można wyświetlić poleceniem Dokumenty  Faktury VAT, a w katalogu danych są gromadzone między innymi dokumenty SAD wyświetlone w wykazie okna głównego programu.

Zaznaczenie opcji Zewn. baza danych firm oraz wpisanie ścieżki bazy danych powoduje, że lista firm (dostępna po wejściu w Tablice Firmy oraz podczas edycji dokumentów) będzie pochodziła z bazy danych podanej w polu tekstowym poniżej (a nie jak zwykle z głównej bazy programu).

Przycisk Wybierz opcję umożliwia wybranie ścieżki do bazy danych z zapamiętanych wcześniej opcji. Opcja zapisz jako opcje domyślne pozwala dodać wpisywaną ścieżkę na listę opcji domyślnych.

Archiwum

Więcej informacji na temat archiwizacji.

Systemy

Węzeł Adresy email

W węźle należy wpisać adresy e-mail systemów w urzędach celnych (AIS, NCTS, OSOZ oraz ECS), do których wysyłane są poprzez e-mail komunikaty bezpośrednio z programu (obszar Adresy do wysyłki). Domyślne adresy można wpisać automatycznie po naciśnięciu przycisku Wczytaj domyślne.

W polu Adresy do odbierania należy wpisać adresy email (dotyczy to wyłącznie odbierania e-maili bezpośrednio przez program), wskazujący programowi, że listy odebrane z powyższych adresów powinny być traktowane jako pochodzące z systemów celnych (na tej podstawie, z ogólnej skrzynki pocztowej użytkownika, program „rozpoznaje” list z systemu celnego, następnie będzie go odczytywał, analizował oraz w zależności od opcji kasował ze skrzynki pocztowej).

Adresy mogą być podane częściowo, np. gov.pl oznacza, że będą analizowane wszystkie adresy z domeny gov.pl. Pozostawienie pustego pola oznacza, że program będzie analizował wyłącznie e-maile pochodzące z oficjalnych (domyślnych) adresów systemów celnych.

W polu Adresy zwrotne należy wpisać adresy, pod które będą przysyłane odpowiedzi z systemów celnych (AIS, NCTS2, OSOZ czy ECS). Są one wymagane, ponieważ są umieszczane w plikach xml wysyłanych do odpowiednich systemów. Jeżeli w polu nic nie wpisano, zostanie przyjęty adres z pola domyślny.

Przyciski Zapisz oraz Wczytaj służą odpowiednio do zapisania adresów pocztowych w pliku xml i późniejszego ich odczytania z tego pliku. Jest to przydatne, gdy te same adresy chcemy zapisać u innych użytkowników programu.

Węzeł Opcje dodatkowe

Wypełnienie pola Identyfikator oddziału lub bazy ma istotne znaczenie w przypadku, gdy użytkownicy współpracują z kilkoma oddzielnymi bazami, ale w ramach tej samej firmy. Program nadaje w polu 7 unikalny identyfikator każdemu dokumentowi SAD. Zasada tworzenia identyfikatora jest prosta – w jej skład wchodzi data oraz wygenerowany przez program kolejny numer dokumentu SAD (co sprawia, że łatwo skojarzyć dokument z zawartością pola 7). Jeżeli użytkownicy tej samej firmy pracują na różnych bazach danych programu WinSAD oraz wszyscy wysyłają dokumenty do systemu (pod ten sam regon), to mogłoby się zdarzyć, że identyfikator z pola 7 mógłby się powtórzyć. Aby do tego nie dopuścić wszyscy użytkownicy powinni wybrać (z listy rozwijalnej) swój własny niepowtarzalny identyfikator oddziału lub bazy, który będzie składnikiem identyfikatora w polu 7.

W polu Kod adresata danych należy podać kod urzędu celnego, do którego wysyłamy dokumenty. Po wypełnieniu pola, automatycznie zostanie wypełnione pole UC zgłoszenia przy tworzeniu nowego dokumentu SAD.

Opcja domyślnie nie eksportuj kodu CN do systemu NCTS jest przydatna, gdy nie chcemy wysyłać kodów CN umieszczonych na dokumentach SAD do systemu NCTS2. Pole to w większości przypadków nie jest wymagane.

Połączenie z Internetem

Opcja dotyczy połączeń internetowych (nie mylić z konfiguracją poczty) wykorzystywanych przede wszystkim przy kontakcie z systemem AIS, ale także przy aktualizacji taryfy celnej oraz tabeli kursów walut. Opcje powinny być ustawiane raczej przez administratorów systemów komputerowych. Należy wybrać jedna z poniższych opcji:

a) Zgodnie z ustawieniami systemowymi (w opcjach przeglądarki). Jest to domyślnie wybrana opcja, która zapewnia w większości przypadków poprawną łączność internetową;

b) Połączenie bezpośrednie. Opcję wybieramy, gdy ustawienia przeglądarki internetowej oraz wykorzystanie serwera proxy jest niewystarczające. W opcji wymagane jest jedynie podanie protokołu (HTTP 1.1 albo 1.0);

c) Połączenie przez serwer proxy. Aby wykorzystać serwer proxy, koniecznie należy podać następujące informacje: adres serwera, port serwera, protokół oraz typ serwera, a także przy zaznaczeniu opcji Serwer proxy z logowaniem, podanie użytkownika wraz z hasłem.

Konta email

Węzeł ten umożliwia skonfigurowanie kont pocztowych wykorzystywanych przez program do komunikacji z systemami celnymi. Nie należy mylić tej opcji z Węzłem Adresy email, w którym określamy m.in. jakie adresy e-mail mają być umieszczane w dokumentach elektronicznych przesyłanych do systemów celnych.

Dokładny opis konfiguracji kont e-mail znajduje się na tej stronie.

Taryfa Celna

W programie WinSADEU Ścieżka do Taryfy Celnej wskazuje katalog zawierający bazę taryfy (domyślnie jest to podkatalog o nazwie TaryfaDaneEU znajdujący się w tym samym katalogu co program, czyli %WINSAD%TaryfaDaneEU). W programie WinSADIB taryfa celna jest w jednym pliku o nazwie TaryfaDaneIB.fdb.

Zaznaczenie opcji automatycznie pobieraj i instaluj aktualizację taryfy przy starcie programu pozwala automatycznie aktualizować dane taryfowe z serwera firmy HUZAR SOFTWARE podczas logowania użytkownika do programu (zaleca się by opcja była włączona). Można oczywiście nie korzystać z taryfy celnej zaznaczając opcje nie korzystaj z taryfy celnej.

Dodatkowe moduły

W programie WinSAD udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć funkcjonalność programu poprzez dodanie funkcji zamówionych przez użytkownika (np. specyficznego wydruku faktur eksportowych czy import danych z własnych systemów użytkowników). Dodatkowe funkcje są dostarczane przez HUZAR SOFTWARE w postaci modułów DLL (bibliotek, wtyczek, ang. Plug-in).

Wystarczy taką bibliotekę umieścić w katalogu programu WinSADEU, by program przy uruchomieniu ją zarejestrował. Zarejestrowane biblioteki są widoczne w oknie węzła Dodatkowe moduły, w którym dodatkowo można je konfigurować za pomocą przycisku Konfiguruj.

Przycisk Zablokuj służy do wyłączenia funkcji realizowanych przez moduł wskazany na liście.

Przycisk Odśwież służy do ponownego załadowania modułu. Rozpoczynając pracę, program WinSAD przeszukuje lokalny katalog. Gdy znajduje w nim bibliotekę ładowalna HSPLUG*.DLL, wtedy uznaje, że jest to przygotowany przez firmę HUZAR SOFTWARE moduł dodatkowy i ładuje do pamięci jego zawartość. Jednak, gdy program jest uruchomiony, to skopiowanie do lokalnego katalogu biblioteki HSPLUG*.DLL nie odniesie żadnego skutku. Dopiero naciśnięcie przycisku Odśwież spowoduje załadowanie biblioteki.

Dod. pola edycji

Niekiedy występuje indywidualna potrzeba edycji dodatkowych informacji w strukturach danych programu WinSAD, których w standardowych bazach nie ma (np. pamiętanie unikalnego identyfikatora faktury w systemie zewnętrznym, której dane są przeniesione do WinSAD). Użytkownik może dodać nowe pola do faktury SAD oraz pozycji towarowej faktury SAD.

Naciskając przycisk Dodaj program poprosi o wpisanie nazwy dodawanego pola oraz wybranie jego typu. Pola wpisane w opcji pojawią się w oknie edycji faktury i towaru na nowej zakładce o nazwie Pola dodatkowe. Zawartość pól jest przechowywana wraz z dokumentem SAD. Zawartość ta jest także eksportowana do plików w formacie *.xml czy *.sad.

Szablony

W okienku można także wskazać położenie plików szablonów wydruków dla powiadomienia (plik SzablonDrukPWDEU.xsl) oraz deklaracji skróconej (plik SzablonDrukDSEU.xsl). Ponieważ wydruk powiadomienia oraz deklaracji jest realizowany za pomocą domyślnej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer), dlatego pliki szablonów muszą być dostępne. Domyślnie znajdują się w tym samym katalogu co program WinSAD. Jeżeli zaznaczona jest opcja bezpośrednio z Huzar Software, wówczas program pobiera szablony za każdym razem bezpośrednio z internetu.

Aktualizacje

W węźle tym można zaznaczyć opcję Automatycznie aktualizuj słowniki przy starcie programu. Spowoduje to aktualizację słowników programu z serwera firmy HUZAR SOFTWARE.

Wysyłka komunikatów do klientów

szczegółowe informacje

Dział pomocy