Główna / Pomoc / Opcje programu WinSAD

Opcje programu WinSAD

Ochrona programu | Kontrola haseł | SAD | Wygląd i edycja | Domyślne wartości | Zapis w bazie | Wydruk wspólneZawiadomienie WPR1 | Numery własneWysyłka: opcje użytkownikaBaza danych – użytkownika | Baza danych – wspólne | Archiwum | Systemy | PUESC – użytkownikaBCP – użytkownikaUstawienia bramek – wspólneE-załącznikiOpcje dodatkowe – użytkownika | Opcje dodatkowe – wspólne | Połączenie z internetemKonta email użytkownika/wspólneTaryfa CelnaDod. pola edycjiSzablonyAktualizacje | Podpis elektroniczny |Wysyłka kom. do klientów (Powiadomienia importowe AIS, eksportowe, tranzytowe oraz DSK) | Konfiguracja konta email – użytkownika/wspólne | Dokumenty, których ważność się kończyInformowanie o stanach dokumentów | Informowanie o stanach dokumentów – wspólne | Zapis komunikatów do plików | Składnica dokumentów | Inne – wspólne | Inne – użytkownika | Logowanie zdarzeń – wspólne | Logowanie zdarzeń – użytkownika | Płatności | Ustawienia wydajności | CMR | Telemetria | Zabezpieczenia | Zabezpieczenia – Baza danych | Zabezpieczenia – Ustawienia | Opcje bazy firm | Opcje Kontrahentów | SATOS – Kolej | Wzorzec IE507

Opcje programu WinSAD

Sposób działania programu można dostosować do własnych potrzeb konfigurując dostępne opcje programu. Opcje można zmieniać wchodząc z głównego menu w Opcje  Opcje programu.

Opcje dotyczą wyglądu dokumentu SAD, katalogów dokumentów, archiwizacji, taryfy celnej, parametrów eksportu danych do systemów AIS, NCTS2 i AES itd.

Po wejściu w Opcje programu dostępne są m. in. następujące węzły konfiguracyjne:

Ochrona programu

W węźle Ochrona programu znajdują się aktualne dane dotyczące zabezpieczenia programu (ustawienia można zmienić tylko w okienku startowym programu, tu tylko podgląd). Z tego miejsca można pobrać aktualny plik uprawnień.

Kontrola haseł

Włączenie kontroli haseł zwiększa poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych w programie. Włączenie tej funkcji powoduje, że użytkownicy programu WinSAD będą musieli regularnie zmieniać hasło dostępu do programu. Poza okresem ważności hasła, można określić liczbę znaków, z których musi się składać hasło, maksymalną liczbę znaków, które mogą być takie same, jak w poprzednim haśle i inne opcje. Można także zmienić opcje związane z blokowaniem konta po nieudanym logowaniu (po ilu błędach blokować konto i na jaki czas).

W węźle Kontroli haseł, w podwęźle bazy danych, można ustawić przypomnienia dotyczące zmiany hasła do bazy danych programu. Z tej opcji powinni korzystać wyłącznie zaawansowani użytkownicy.

SAD

W węźle SAD wydzielono następujące podwęzły: Wygląd i edycja, Domyślne wartości, Zapis w bazie, Wydruk i wysyłka oraz Zawiadomienie.

Wygląd i edycja

Kolor tekstu w polach SAD-u. Za pomocą przycisku Wybierz można zmienić kolor tekstu wyświetlanego w polach dokumentu SAD (niebieski jest kolorem domyślnym). W prostokąciku z lewej strony klawisza Wybierz pokazany jest aktualnie wybrany kolor.

Czcionka na wydrukach graficznych. Z rozwijanego menu można wybrać czcionkę, która będzie stosowana na wydrukach graficznych dokumentów SAD.

W oknie edycji towaru faktury przenoś dane z bazy symboli. Wybranie tej opcji oznacza, że wpisując ilości jednocześnie zostanie wyliczona masa netto oraz wartość na podstawie wartości i masy jednostkowej wpisanej w bazie symboli. Zaznaczenie opcji powoduję aktywację opcji ‘w oknie edycji towaru faktury zaokrąglaj masy do pełnych kg’. Jeśli ta opcja jest włączona to w oknie edycji towarów masy obliczone na podstawie bazy symboli są zaokrąglane do pełnych kg.

Doliczaj akcyzę do podst. VAT bez względu na met. płatności. Po zaznaczeniu tej opcji program w nowo tworzonych dokumentach SAD będzie doliczał kwotę akcyzy do podstawy VAT bez względu na metodę płatności. Tę opcję można zmienić także tylko dla pojedynczego dokumentu, podczas edycji pola 47 SADu.

Przy rozbijaniu korekt w polu 22 zaokrąglaj kwoty PLN do 10 groszy – gdy opcja jest zaznaczona wtedy opłaty dodatkowe (korekty) będą zaokrąglane do 10-ciu groszy.

W nowych korektach nie wpisuj domyślnie waluty SAD-u – dodając nową korektę (np. w polu 22), program domyślnie podpowiada, że korekta będzie wyrażona w walucie SAD-u. Gdy tak nie jest, warto włączyć powyższą opcję, ponieważ wtedy pole Waluta jest puste.

Nie koryguj na bieżąco sumy mas brutto SAD-u podczas jego edycji – opcja powinna być włączona, gdy chcemy najpierw wpisać sumaryczna masę brutto w pozycji pierwszej dokumentu SAD, a następnie uzupełniać masy brutto w kolejnych pozycjach (po prostu program nie kontroluje zgodności wartości mas brutto). Można wykorzystać opcję w sytuacji modyfikacji “starego” dokumentu.

Nie wliczaj opłat z met. płatn. Z do podliczeń na SAD BIS – jeżeli dokument SAD ma w wybranych polach 47 zastosowaną metodę płatności Z (tzn. Brak obowiązku uiszczenia należności wynikający z zastosowania całkowitego zwolnienia od należności celnych i/lub podatkowych), wtedy ustawiając omawianą opcję można spowodować nie wliczanie obciążeń do podliczeń na SAD-BIS.

Traktuj ostrzeżenia z bazy pozwoleń jako błędy – opcja dotyczy pozwoleń na korzystanie z procedury uproszczonej. W bazie firm programu jest możliwość wpisania przy każdej firmie, informacji o pozwoleniu (numer, typ, ważność, itd.). Pozwolenie powinno być przypisane do tej firmy, na którą zostało wystawione. Jeżeli po wpisaniu dokumentu SAD do rejestru procedur uproszczonych okaże się, że wpisano niepoprawne dane pozwolenia, to system celny, który wykryje tę niezgodność. Aby uniknąć powyższej sytuacji, należy wpisać dane z pozwoleń przy firmie w bazie firm i zaznaczyć niniejszą opcje. Wtedy program w trakcie kontroli poprawności SAD-u (po przyciśnięciu klawisza F2) sprawdzi pozwolenie z pola 44 z tym wpisanym w bazie firm i w przypadku niezgodności potraktuje to jako błąd, a tym samym nie
będzie możliwości zapisania błędnego SAD-u do rejestru. Gdy opcja nie jest zaznaczona, niezgodność będzie traktowana tylko jako ostrzeżenie.

Nie weryfikuj pozwoleń jednorazowych MRN – pozwolenia jednorazowe, typu C516, C601, C019 oraz N990, których numer zaczyna się od ‘MRN’ nie będą weryfikowane podczas sprawdzania poprawności SAD-u.

Zgłaszaj brak zleceniodawcy jako błąd – zaznaczenie opcji skutkuje wyświetleniem się błędu podczas sprawdzania SAD-u gdy pole Zleceniodawcy nie jest wypełnione.

Nie koryguj w rejestrze numery własnego PWD po sprostowaniu – włączenie tej opcji spowoduje, że program po wysłaniu sprostowania PWD (co zmienia numer własny PWD) nie naniesie korekty w rejestrze i dane w rejestrze będą nieaktualne.

Pozwalaj na eksport do AES dokumentów z załącznikiem w polu 31 – opcja zezwala na wysyłkę do systemu AES dokumentu, gdzie opis towaru w polu 31 pojawia się w załączniku.

Użytkownik może wybrać czy w przypadku gdy w polu 14 wybrany został przedstawiciel to brak upoważnienia będzie zgłaszany jako błąd, ostrzeżenie czy też ignorowane przez program.

Można także ustawić domyślny kod faktury (w pasku edycyjnym: Domyślny kod faktury SAD-u) wspomagając się słownikiem wszystkich kodów dokumentów wymaganych dostępnym po kliknięciu w ikonkę otwartej książeczki z prawej strony paska. Jeżeli pole zostanie puste to program przyjmie w przywozie kod N935 (Faktura, na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów), a w wywozie kod N380 (Faktura handlowa).

Program umożliwia również ustawienie domyślnego kodu WPT faktur SAD-u. Brak wskazanego kodu w opcjach programu skutkuje przyjęcie przez program kodu WPT o wartości 380.

Domyślne wartości

W tym miejscu znajdują się opcje pozwalające zmienić domyślne działanie programu, zwłaszcza dotyczące wypełniania dokumentów SAD:

Dla SADów typu “F” domyślnie obliczaj kwotę zabezpieczenia – po zaznaczeniu opcji, w każdym nowym dokumencie typu “F” (Tranzyt) program domyślnie zaznaczy funkcję Obliczaj kwoty zabezpieczeń z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku Inne w oknie podglądu SAD-u. Zaznaczenie funkcji Obliczaj kwoty zabezpieczeń “odblokowuje” wejście do pola 47, pozwalając wybrać przycisk Wylicz opłaty (po jego naciśnięciu w polu 47 pojawią się wyliczenia – porównaj z opisem modułu gwarancji tranzytowych).

Dla SADów typu “J” domyślnie obliczaj kwotę zabezpieczenia – po zaznaczeniu opcji, w każdym nowym dokumencie typu “J” (Objęcie procedurą składu celnego typu A, B, C, E i F) program domyślnie zaznaczy funkcję Obliczaj kwoty zabezpieczeń z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku Inne w oknie podglądu SAD-u. Zaznaczenie funkcji Obliczaj kwoty zabezpieczeń “odblokowuje” wejście do pola 47 pozwalając wybrać przycisk Wylicz opłaty (po jego naciśnięciu w polu 47 pojawią się wyliczenia).

Domyślnie drukuj kurs waluty w polu 23 SAD-u. Po zaznaczeniu tej opcji kurs waluty będzie drukowany na wszystkich nowo utworzonych dokumentach SAD. Standardowo nie powinien być on drukowany, ale w niektórych przypadkach jest to wymagane.

Domyślnie zestawy SADów do AES i NCTS mają do 999 pozycji. Opcja ta pozwala zwiększyć domyślną liczbę pozycji na SADach wysyłanych do tych systemów do 999.

Domyślna wartość pola druk EAD na SAD-ach wywozowych – użytkownik ma możliwość przypisania jednego z 3 kodów, którym automatycznie uzupełniane będzie pole druk EAD.

Domyślna wartość pola typ kodu pask. w towarze – program automatycznie uzupełnia pole typ kodu paskowego w towarze wartością zadeklarowaną w opcjach programu.

Domyślna wartość pola specyficzne okoliczności na SAD-ach wywozowych – użytkownik może ze słownika kodów specyficznych okoliczności wybrać domyślny kod, którym uzupełniane będzie odpowiednie pole na dokumencie SAD.

Opcje wymienione w polu Domyślnie towary SAD-u nie są: pozwalają wskazać, że towary w obrocie nigdy nie są przeznaczone do podwójnego zastosowania lub tortur, nie zubażają warstwy ozonowej lub nie znajdują się w wykazie dóbr kultury bądź gatunków chronionych. Użytkownik wiedząc, że towary, którymi obraca, nie należą do wspomnianych kategorii, może ten fakt zaznaczyć poprzez ustawienie odpowiedniej opcji. Opcje te mogą także być ustawione w trakcie przygotowania dokumentu SAD poprzez przycisk Inne a następnie wybór funkcji Towary SAD-u nie są… .

Zapis w bazie

Opcje w powyższym węźle dotyczą zapisu dokumentów SAD w bazie danych.

Pytaj o zgodę na zapis dokonanych zmian przy zamykaniu SAD-u – gdy użytkownik kończy edycję dokumentu SAD poprzez naciśnięcie przycisku Koniec w oknie edycji SAD-u, program WinSAD domyślnie zapamięta wszystkie zmiany dokonane w dokumencie. Ustawienie opcji spowoduje, że po naciśnięciu przycisku Koniec program zapyta użytkownika: Czy chcesz zapisać dokonane zmiany? Użytkownik ma możliwość zapisania zmian, ich niezapisywania albo wycofania się z kończenia edycji.

Przy kopiowaniu SAD-u wg faktur usuń z kopii faktury – w przypadku, gdy przygotowywane dokumenty SAD niewiele się różnią między sobą (pomijając BIS-y), przydatną funkcja programu jest możliwość skopiowania istniejącego dokumentu do nowego. W nowym dokumencie użytkownik zmienia jedynie wartości wybranych pól. Gdy kopiowany dokument powstał z faktur luzem, wtedy faktury te zostały przeniesione do dokumentu. Nowy „podobny” SAD zazwyczaj ma powstać na podstawie innych faktur niż skopiowany, dlatego ustawiając opcje nie kopiujemy faktur, czyli w nowym dokumencie pozostawiamy tylko te pola, które nie zależą od faktur.

Przy usuwaniu SAD-u jego faktury przenieś do faktur luzem – użytkownik ma możliwość usunięcia dokumentu SAD z listy (usuwane są też wszystkie faktury z nim związane). Ustawienie opcji chroni użytkownika przed przypadkowym usunięciem SAD-u i utratą najważniejszego źródła danych, jakim są faktury. SAD zostanie usunięty, ale faktury zostaną przeniesione do faktur luzem. Na ich podstawie można utworzyć nowy SAD.

Przy kopiowaniu SADu kopiuj również jego komentarz – opcja pozwala na kopiowanie komentarza do dokumentu SAD, widocznego na liście wszystkich SADów w kolumnie “Komentarz”.

Przy kopiowaniu SAD- u kopiuj również notatki do niego -opcja pozwala na kopiowanie notatek do dokumentu SAD, widocznych na liście wszystkich SADów w kolumnie “Notatki do SAD-u”.

Zapisz w bazie dokument SAD w formacie JSON– po zaznaczeniu tej opcji, dokumenty SAD będą zapisywane w bazie danych w postaci skompresowanej. Po zmianie tej opcji (po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK) program zaproponuje zmianę formatu wszystkich SADów znajdujących się w bazie. Operacja ta jest długotrwała. Kompresja może nawet kilkukrotnie zmniejszyć rozmiar bazy danych. Po wykonaniu kompresji, rozmiar bazy można jeszcze bardziej zmniejszyć, wykonując archiwum bazy, a następnie przywracając bazę ze świeżo utworzonej kopii zapasowej.

Kody dokumentów na liście SAD – jeżeli zaznaczono opcję oraz w pasku edycyjnym wpisano (oddzielone przecinkami) kody dokumentów wymaganych, które mogą się pojawić w polu 44, wtedy zapisanie
w bazie nowo utworzonego SADu spowoduje, że na liście SADów w kolumnie Dokumenty z opcji zostaną wyświetlone numery dokumentów, których kody wpisano w opcji. Kolumna ta może być przeszukiwana zapytaniem SQL. Odświeżenie kolumny dla „starych” dokumentów wymaga uruchomienia z menu Narzędzia funkcji Konserwacja bazy Przepisz wszystkie SAD-y.

Kody dokumentów na liście SAD (kolumna 2), kody dokumentów poprzednich – działanie analogiczne jak opisano powyżej z dokładnością do kolumn na liście SADów, będą to odpowiednio: Dokumenty z opcji 2 oraz N-ry dokumentów poprzednich.

Zaznaczenie opcji zapisz zmiany danych SAD-u w module historii zmian powoduje logowanie zmian sadu, tj. zmiana treści, dodanie lub usunięcie. Historia jest dostępna w Tablice → Historia zmian.

Wydruk wspólne

w eksporcie drukuj pieczątkę w polu A wg numeru pozwolenia – opcja dotyczy SADów eksportowych (z pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej). Jej zaznaczenie pozwala umieścić pieczątkę pobraną z tablicy Pieczątki zgodną z numerem pozwolenia.

drukuj numer zgłoszenia w polu B – zaznaczenie opcji spowoduje pojawienie się numeru MRN w polu B (Elementy kalkulacyjne) dokumentu SAD. Numer ten zostanie wydrukowany.

drukuj numery PWD z dokumentów Y-CLE z pola 40 w polu B – zaznaczenie tej opcji skutkuje wydrukowaniem w polu B dla SAD-ów uzupełniających numerów PWD zawartych w dokumentach Y-CLE z pola 40

drukuj datę odebrania ZC299 w polu B – po zaznaczeniu opcji data ZC299 (dawne: poświadczone zgłoszenie celne) zostanie umieszczona w polu B i będzie drukowana.

drukuj nr wpisu do rejestru w polu B – zaznaczenie tej opcji spowoduje wpisanie w pole B odpowiedniego numeru wpisu w rejestrze.

dla SAD-ów typu „G” drukuj numer zgłoszenia w polu A – po zaznaczeniu tej opcji, program będzie drukował numer zgłoszenia w polu A.

Domyślne konfiguracje eksportu SAD-u jako PDF: jeżeli użytkownik wykorzysta funkcję Wyślij przez e-mail w formacie PDF z rozwijanego menu wyświetlonego po przyciśnięciu prawego przycisku myszy na liście SAD-ów okna głównego, to wysyłane będą dokumenty typu wskazanego na liście oraz w konfiguracji drukowania (co drukować?) ustalonej przez użytkownika. Co powinno być drukowane dla danego typu SAD-u może być ustalone po przyciśnięciu przycisku Konfiguruj. Po wybraniu funkcji Wyślij przez e-mail w formacie PDF program domyślnie podpowiada wybór konfiguracji „co drukować” ustawionej w niniejszej opcji. Jednak użytkownik ma możliwość wybrania konfiguracji „ręcznej”, dla aktualnie wysyłanego SAD-u.

Zawiadomienie WPR1

Dane wpisywane w węźle mają znaczenie tylko wtedy, gdy wypełniamy dokument SAD-WPR1 i związane z nim zawiadomienie. Dane wpisane do odpowiednich pasków edycyjnych zostaną automatycznie przeniesione do skojarzonego z SAD-em zawiadomienia WPR1. SAD WPR1 tworzymy zaznaczając opcje WPR1 w polu 1 nowego SAD-u. Po wyjściu z edycji pola 1 pojawi się dodatkowa zakładka Zawiadomienie.

Numery własne

Domyślnie numery własne SAD-ów są generowane losowo, przy uwzględnieniu wymagań systemu celnego. Zaznaczenie opcji Twórz numery własne wg numeratora umożliwia konfigurację ich formatu. Osobno dla systemu NCTS oraz AES i AIS można określić tzw. maskę numeru oraz wyznaczyć numer początkowy.

Wysyłka: opcje użytkownika

Na wpisany tu adres e-mail będą domyślnie wysyłane dokumenty przy użyciu opcji Wyślij SAD przez e-mail dostępnej w menu kontekstowym SAD-u.

Baza danych – użytkownika

W okienku opcji są wyświetlane ścieżki do bazy faktur VAT. W tym miejscu można zmieniać bazę faktur, na której chcemy pracować. W bazie danych faktur VAT są gromadzone faktury, które można wyświetlić z menu poleceniem Dokumenty →  Faktura VAT.

Baza danych – wspólne

W okienku opcji są wyświetlane ścieżki do bazy danych programu. Należy zauważyć, że adres do bazy programu WinSAD można tylko podglądać (można go zmienić tylko w okienku logowania do programu podczas jego uruchamiania).

Archiwum

Przy wyłączaniu program WinSAD, przy włączonej opcji – Archiwizuj dane, przystępuje do archiwizacji danych. Zarchiwizowane dane są przechowywane w skompresowanym pliku i tym samym zajmują mniej miejsca na dysku niż bieżąca baza danych. Tak przygotowany plik zapisany zostaje w Katalog archiwum. Jednocześnie można określić, ile ostatnich kopii ma być przechowywanych. W przypadku WinSADIB ścieżka musi wskazywać na istniejącą lokalizację na serwerze i nie może być poprzedzona adresem IP. Z definicji Firebird tworzy pliki archiwalne na serwerze.

Więcej informacji na temat archiwizacji.

Systemy

PUESC – użytkownika

• Kanał PUESC IN

o Adres wysyłki – w polu tym należy wpisać adres email systemu celnego, do którego wysyłane są komunikaty bezpośrednio z programu. Program wypełnia te dane automatycznie.
o Adres zwrotny

• Kanał PUESC IN

o Login – w polu tym należy wpisać login do systemu PUESC (czyli adres konta email, którym użytkownik loguje się do platformy) oraz po naciśnięciu klawisza A hasło służące do logowania.
o Program umożliwia ustawienie opcji „Odbieraj w tle”, co spowoduje automatyczne łączenie się programu z systemem PUESC i automatycznym odbieraniem w tle komunikatów zwrotnych. W tle odbierane są wszystkie komunikaty dla profilu „własny” dla wskazanego użytkownika programu.
o Ustawienie opcji „Też gdy nie pracuję” powoduje odebranie komunikatów z konta użytkownika, który nie ma włączonego programu w przypadku, gdy inny użytkownik pracuje.
o URL – pole uzupełnianie automatycznie przez program.

Obszar Adresy do wysyłki domyślnie są wypełnione adresami systemów celnych.

BCP – użytkownika

• Kanał BCP E-mail

o Adres wysyłki – w polu tym należy wpisać adres email systemu celnego, do którego wysyłane są komunikaty bezpośrednio z programu. Program wypełnia te dane automatycznie.

• Kanał BCP IN

o URL – adres kanału BCP, wypełniany automatycznie
o IDSISC – IDSISC podmiotu, czyli firmy użytkownika
o Program umożliwia ustawienie opcji „Odbieraj w tle”, co spowoduje automatyczne łączenie się programu z systemem PUESC i automatycznym odbieraniem w tle komunikatów zwrotnych.
o Ustawienie opcji „Też gdy nie pracuję” powoduje odebranie komunikatów z konta użytkownika, który nie ma włączonego programu w przypadku, gdy inny użytkownik pracuje.

W polu Adresy do odbierania należy wpisać adresy email (dotyczy to wyłącznie odbierania e-maili bezpośrednio przez program), wskazujący programowi, że listy odebrane z powyższych adresów powinny być traktowane jako pochodzące z systemów celnych (na tej podstawie, z ogólnej skrzynki pocztowej użytkownika, program „rozpoznaje” list z systemu celnego, następnie będzie go odczytywał, analizował oraz w zależności od opcji kasował ze skrzynki pocztowej). Adresy mogą być podane częściowo, np. gov.pl oznacza, że będą analizowane wszystkie adresy z domeny gov.pl. Pozostawienie pustego pola oznacza, że program będzie analizował wyłącznie e-maile pochodzące z oficjalnych (domyślnych) adresów systemów celnych.

Ustawienia bramek – wspólne 

• Dla każdego z systemów: eksportowego, importowego oraz tranzytowego można wybrać domyślny sposób wysyłki: zawsze przez PUESCv1, PUESCv2 lub BCP. Wybranie opcji zgodnie z regułami
powoduje automatyczny wybór między tymi dwiema platformami w zależności od instrukcji i zaleceń służby celnej.
• Odbieraj tylko te komunikaty, do których są dokumenty źródłowe – opcja przydatna w przypadku, gdy użytkownik przygotowuje zgłoszenia na dwóch różnych bazach danych, np. w różnych firm. Wtedy na koncie PUESC znajdują się komunikaty dotyczące wszystkich zgłoszeń danego agenta. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program co prawda dalej odbiera wszystkie komunikaty dla użytkownika – to znaczy wszystkie z profilu „własny” PUESC oraz wszystkie wiadomości e-mail – ale uniemożliwia dostęp do komunikatów, które nie dotyczą zgłoszeń w tej bazie danych. Takie „obce” komunikaty są usuwane automatycznie po miesiącu. Dostęp do tych komunikatów jest możliwy w każdym momencie w trybie funkcji specjalnych.

E-załączniki

W polu adres wysyłki, domyślnie uzupełniony jest adres wysyłki e-Załączników. Użytkownik ma możliwość zmiany adresu wysyłki korzystając z checkboxa “własny”.

Opcje dodatkowe – użytkownika

• Opcje związane z AIS / NCTS i innymi systemami:

o Kod adresata danych – kod urzędu celnego, do którego wysyłamy dokumenty (można wykorzystać dostęp do bazy urzędów celnych przyciskając ikonkę książeczki z prawej strony pola). Wypełnienie pola skutkuje tym, że automatycznie zostanie wypełnione pole UC zgłoszenia przy tworzeniu nowego dokumentu SAD, DSAIS, PDS, WDS.
o Kod miejsca uznanego – domyślna wartość, która ma być wpisywana w p. 30.
o Domyślnie nie eksportuj kodu CN do systemu NCTS – gdy towar jest wrażliwy, to należy zawsze wysyłać jego kod taryfowy CN. Jeżeli nie mamy tych towarów, to można nie wysyłać kodu CN.

• Dane domyślne dla IE07 – wpisanymi tu wartościami zostanie automatycznie wypełniony nowo tworzony komunikat IE07.
o Numer pozwolenia dla IE07
o Miejsce złożenia dekl. do IE07
o Dane przedstawiającego odbiorcy, tj.: nazwa, adres, miejscowość, kod pocztowy, kod kraju, EORI
o Nr EORI przedstawiciela – agencji celnej.

Opcje dodatkowe – wspólne

W tym miejscu można ustawić blokadę wysyłki do danego systemu dla kodów UC od wskazanego.

W opcjach dodatkowych można również ustawić automatyczne rozsyłanie komunikatu PWD po wpisie do rejestru oraz automatyczne blokowanie wpisu w rejestrze po nadaniu numeru MRN.

Połączenie z Internetem

Opcja dotyczy połączeń internetowych (nie mylić z konfiguracją poczty) wykorzystywanych do kontaktu przez interfejs niewizualny (PUESC, BCP), ale także przy aktualizacji taryfy celnej oraz tabeli kursów walut. Opcje powinny być ustawiane raczej przez administratorów systemów komputerowych. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
• Zgodnie z ustawieniami systemowymi (w opcjach przeglądarki). Jest to domyślnie wybrana opcja, która zapewnia w większości przypadków poprawną łączność internetową.
• Połączenie bezpośrednie. Opcje wybieramy, gdy ustawienia przeglądarki internetowej oraz wykorzystanie serwera proxy jest niewystarczające. W opcji wymagane jest jedynie podanie protokołu (HTTP 1.1 albo 1.0).
• Połączenie przez serwer proxy. Jeżeli do połączenia wykorzystano serwer proxy, należy podać dane niezbędne do jego konfiguracji

Konta email użytkownika/wspólne

Komunikaty do systemów celnych mogą być wysyłane pocztą elektroniczną z kont zdefiniowanych w opisywanym węźle (w otwartym okienku Konfiguracja kont e-mail). Program obsługuje protokół poczty wychodzącej SMTP (wysyłanie poczty) oraz poczty przychodzącej POP3 lub IMAP (odbieranie poczty). Protokoły inne niż powyższe są obsługiwane za pomocą dodatkowych modułów – do współpracy z Lotus Notes i Microsoft Exchange.
Jeżeli każdy użytkownik programu ma własne konto – należy je zdefiniować w sekcji Używaj kont prywatnych.
Jeżeli wszyscy użytkownicy programu mają wspólne konto, to należy je zdefiniować w sekcji Używaj kont wspólnych – wówczas zmiana danych konta przez jednego użytkownika jest uwzględniona u wszystkich pozostałych użytkowników tego konta.

Nowe konto dodaje się za pomocą przycisku Dodaj, edycja istniejącego konta możliwa jest po kliknięciu Edytuj. W ustawieniach konta e-mail muszą być podane wszystkie dane na dwóch pierwszych zakładkach (Konto i Serwery). Jeśli użytkownik ma konto na jednym z popularnych serwisów (np. Gmail, Onet itp.), to można zaznaczyć tę opcję, a następnie wpisać tylko adres e-mail, login oraz hasło – pozostałe dane zostaną wypełnione automatycznie.

W przypadku zdefiniowania kilku kont e-mail ich zastosowanie do wysyłania/odbierania określa użytkownik. Konto zaznaczone jako domyślne będzie używane do wysyłania komunikatów. Jeśli żadne nie
jest oznaczone jako domyślne – to podczas wysyłki użytkownik ma możliwość wybrania konta.

Zaznaczenie opcji „odbieraj wiadomości …” powoduje automatyczne odbieranie komunikatów zwrotnych z serwera pocztowego. Konto zaznaczone jako domyślne staje się automatycznie domyślnym kontem do
wysyłki komunikatów.

W konfiguracji konta e-mailowego należy określić następujące opcje:
Uwzględnij przy synchronizacji – zaznaczenie tej opcji oznacza, że odbiór komunikatów (w przypadku zdefiniowania kilku kont) odbywa się z oznaczanych w ten sposób kont. Konta, w których nie została zaznaczona ta opcja, nie będą brane pod uwagę podczas odbioru komunikatów.
Pozostaw wiadomość na serwerze – po zaznaczeniu tej opcji program nie będzie kasował wiadomości z serwera.
Pobieraj tylko nowe wiadomości – po zaznaczeniu tej opcji program będzie odbierał z serwera tylko wiadomości oznaczone jako nieprzeczytane i wcześniej nieodebrane przez program WinSAD.

Dokładny opis konfiguracji kont e-mail znajduje się na tej stronie.

Taryfa Celna

W programie WinSADIB Adres zawiera nazwę pliku bazy taryfy celnej poprzedzoną IP serwera oraz pełną niemapowaną ścieżką – standardowo plik nazywa się TaryfaDaneIB.fdb. W programie WinSADMS baza nazywa się TaryfaDaneMS i jest umieszczona na serwerze MSSQL.
Zaznaczenie opcji automatycznie pobieraj i instaluj aktualizację taryfy przy starcie programu pozwala automatycznie aktualizować dane taryfowe z serwera firmy HUZAR SOFTWARE podczas logowania użytkownika do programu (zaleca się, by ta opcja była włączona).
Można oczywiście nie korzystać z taryfy celnej, zaznaczając opcję nie korzystaj z taryfy celnej. Więcej o aktualizacji taryfy można przeczytać w rozdziale Taryfa Celna.

Dod. pola edycji

Niekiedy występuje indywidualna potrzeba edycji dodatkowych informacji w strukturach danych programu WinSAD, których w standardowych bazach nie ma (np. pamiętanie unikalnego identyfikatora faktury w systemie zewnętrznym, której dane są przeniesione do WinSAD). Aktualnie jest możliwość indywidualnego dodania nowych pól do faktury SAD, pozycji towarowej faktury SAD oraz upoważnienia (takie jest aktualne zapotrzebowanie użytkowników).
Nowe pole dodaje się za pomocą przycisku Dodaj. Należy wypełnić wszystkie elementy dodawanego pola (nazwa, typ, wielkość). Pola wpisane w opcji pojawią się w oknie edycji faktury i towaru na nowej
zakładce o nazwie Pola dodatkowe. Zawartość pól jest przechowywana wraz z dokumentem SAD. Zawartość ta jest także eksportowana do plików w formacie *.xml czy *.sad.

W programie WinSAD udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć funkcjonalność programu poprzez dodanie funkcji zamówionych przez użytkownika (np. specyficznego wydruku faktur eksportowych czy import danych z własnych systemów użytkowników). Dodatkowe funkcje są dostarczane przez HUZAR SOFTWARE w postaci modułów DLL (bibliotek, wtyczek, ang. Plug-in). Wystarczy taką bibliotekę umieścić w katalogu programu WinSAD, by program przy uruchomieniu ją zarejestrował. Zarejestrowane biblioteki są widoczne w oknie węzła Dodatkowe moduły, w którym dodatkowo można je konfigurować za pomocą przycisku Konfiguruj.

Przycisk Zablokuj służy do wyłączenia funkcji realizowanych przez moduł wskazany na liście.

Przycisk Odśwież służy do ponownego załadowania modułu. Rozpoczynając pracę, program WinSAD przeszukuje lokalny katalog. Gdy znajduje w nim bibliotekę ładowalna HSPLUG*.DLL, wtedy uznaje, że jest to przygotowany przez firmę HUZAR SOFTWARE moduł dodatkowy i ładuje do pamięci jego zawartość. Jednak, gdy program jest uruchomiony, to skopiowanie do lokalnego katalogu biblioteki HSPLUG*.DLL nie odniesie żadnego skutku. Dopiero naciśnięcie przycisku Odśwież spowoduje załadowanie biblioteki.

Szablony

Szablony wydruków

W programie zdefiniowano szablony wydruków wybranych dokumentów – mogą być w wersji polskiej lub angielskiej. Należy wybrać odpowiedni język – na odpowiedniej zakładce będą widoczne ścieżki do plików szablonów. Jeśli szablony uległy uszkodzeniu, zawsze można je wczytać ponownie za pomocą przycisku Wczytaj domyślne. Szablony raportu należności celnych są tylko w wersji polskojęzycznej – też można je wczytać za pomocą przycisku Domyślne.

Logo firmy

W tym miejscu można dodać znak logo, który będzie umieszczany na wydrukach CMR.

Skan podpisu
Tu można dodać skan podpisu użytkownika, który ma być umieszczany na dokumentach SMGS2015.

Aktualizacje

W tym węźle można zaznaczyć opcję Automatycznie aktualizuj słowniki przy starcie programu. Spowoduje to aktualizacje słowników programu z serwera firmy HUZAR SOFTWARE. Zaleca się, by opcja była zaznaczona.

Podpis elektroniczny

Program umożliwia wybranie domyślnego certyfikatu osobistego (za pomocą przycisku Wybierz certyfikat) służącego do podpisu elektronicznego. Każdy użytkownik programu WinSAD ma prawo zdefiniować własny certyfikat. Jeśli w tym miejscu żaden z dostępnych na komputerze certyfikatów nie zostanie wskazany jako domyślny, przy wysyłce pojawi się okienko umożliwiające wybór certyfikatu.

Wysyłka kom. do klientów (Powiadomienia importowe AIS, eksportowe, tranzytowe oraz DSK)

Zaznaczenie opcji Wysyłaj automatycznie… spowoduje, że komunikat będzie wysłany automatycznie do nadawy/odbiorcy. Zaznaczenie Wysyłaj zawsze na dod. adresy spowoduje, że te komunikaty będą również wysłane na adres(-y) zdefiniowane za pomocą przycisku Dodatkowe adresy email.

W tabeli ‘Opcje powiadomień’ użytkownik może zaznaczyć komunikaty, które mają być rozesłane do klientów. W tabeli ‘Zawartość e-maili’ po wybraniu przycisku Edytuj,  można skonfigurować treść i tytuł rozsyłanych powiadomień. Ostatnia tabela to wybór załączników, które będą dołączone do mejli.

Zaznaczenie opcji W jednym e-mailu spowoduje, że program nie będzie wysyłał każdego
komunikatu w osobnym mailu, ale będzie czekał na komplet np. IE529 i IE599.

Konfiguracja konta email – użytkownika/wspólne

W tym miejscu należy zdefiniować konto, z którego będą wysyłane informacje. Jeśli to jest to samo konto, które służy do komunikacji z systemami służby celnej zdefiniowanymi w węźle Konta email, można po prostu skopiować dane tego konta za pomocą przycisku Kopiuj, w przeciwnym razie należy konto skonfigurować za pomocą przycisku Konfiguruj. Przycisk Testuj konto służy do przetestowania poprawności ustawień konta poprzez wysłanie testowego maila. Opcję użyj innego konta email należy zaznaczyć w przypadku, gdy do programu został dołączony dodatkowy moduł obsługujący pocztę Lotus lub Exchange.
Jeśli komunikaty mają być wysyłane z konta e-mail użytkownika, to należy je zdefiniować w jego kontekście (Konfiguracja konta email – użytkownika). Natomiast jeśli wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego konta e-mail, to wystarczy wpisanie go w Konfigurację konta email – wspólne.

Dokumenty, których ważność się kończy

Jeśli przy firmie na zakładce Dodatkowe adresy mailowe są wpisane adresy e-mail z przypisaną funkcją odpowiednio Upoważnieni, VAT odroczony program wyśle 5, 20, 25 dnia każdego miesiąca przypomnienie o dokumentach, których ważność się kończy.

Informowanie o stanach dokumentów

• Informowanie o SAD-ach tranzytowych bez IE045 – przy wyłączaniu program będzie wyświetlał komunikat w przypadku wystąpienia takich zgłoszeń.
• Informowanie o SAD-ach tranzytowych nie wpisanych do rejestru – jw.
• Informowanie o niezakończonych tranzytach (nie wysłano IE044) – jw.
• W przypadku procedury uproszczonej użytkownicy mogą rozliczać VAT miesięcznie albo kwartalnie (w tym przypadku w polu 44 SAD-u należy użyć informacji dodatkowej o kodzie 4PL05). Użytkownicy mają możliwość wpisania liczby dni, po których są informowani o zbliżającym się okresie rozliczenia. Do tego służy opcja Po ilu dniach od zgłoszenia informować o VAT nierozlicz. Załóżmy, że powinniśmy się rozliczyć z VAT w ciągu 30 dni. Wpisujemy zatem liczbę 30 w pasku edycyjnym z prawej strony opcji. Program WinSAD przy zamykaniu sprawdza, czy istnieją w bazie nierozliczone dokumenty i jeżeli są, to informuje użytkownika stosownym komunikatem (np. W bazie jest 1 SAD z nierozliczonym VAT-em. Czy pomimo to chcesz zamknąć aplikację?). Odpowiadając Nie, pozostaniemy w programie, a na zakładce 7. VAT na deklaracji podatkowej znajdują się nierozliczone SAD-y.
• Informowanie o niezamkniętych SAD-ach eksportowych. Po wpisaniu liczby dni oraz adresu e-mail program ostrzega i wysyła wiadomość e-mail przy zamykaniu. Po wpisaniu liczby 9999 dni, program nie informuje o terminie rozliczenia.

Informowanie o stanach dokumentów – wspólne

W tym miejscu wprowadzono możliwość zdefiniowania konfiguracji przypomnienia o niezakończonych tranzytach (nie odebrano IE45) – z określeniem, ile dni przed terminem i po terminie informować, zaś przy eksportach – z określeniem, po ilu dniach od przyjścia IE29 informować i przez ile dni. Jest to mechanizm, który raz dziennie wyśle automatycznie e-mail o wszystkich zakończonych tranzytach oraz eksportach pod odpowiednie adresy e-mail. Wiadomości jest wysyłana przez konfigurację konta w Wysyłka komunikatów do klientów/Konfiguracja konta. Konfiguracja wymaga określenia listy UC do wysyłki e-maili o stanach dokumentów, dla wskazanego kodu urzędu wprowadzamy listę adresów e-mail.
Program daje możliwość skonfigurowania parametrów, z możliwością wstawienia znaczników zgodnych z www.huzar.pl/pomoc/tresc-powiadomien-importeksporttranzyt oraz domyślną treścią wiadomości.
• Niezakończone tranzyty
o Email o niezakończonych tranzytach (nie odebrano IE045)
o Ile dni przed terminem tranzytu informować
o Ile dni po terminie tranzytu informować
o Tytuł e-mail, treść e-mail
o Lista UC do wysyłki e-maili o stanach dokumentów
• Niezamknięte eksporty

Zapis komunikatów do plików

Po zaznaczeniu opcji Automatyczny zapis komunikatów do pliku wybrane spośród dostępnych komunikaty będą zapisywane w określonej dla każdego komunikatu lokalizacji. Należy w tym celu dwukrotnie
kliknąć w wybrany komunikat. Dodatkowo istnieje tutaj możliwość określenia dowolnych reguł, które mają spełniać zapisywane komunikaty (pole Warunek).

Składnica dokumentów

W tym miejscu określa się parametry wysyłania do dodatkowego modułu Składnica dokumentów. Konfigurację opisano w dokumentacji tego modułu.

Inne – wspólne

Tu można ustawić blokadę edycji danych firmy, która ma wpisane upoważnienie. Zaznaczenie opcji Automatyczne wysyłanie IEST1 oznacza, że program sam wyśle do służby celnej zapytanie IEST1 w celu sprawdzenia stanu obsługi zgłoszenia eksportowego.

Inne – użytkownika

Zaznaczenie opcji Obsługa PDF Creatora jest konieczne w przypadku, gdy użytkownik chce rozsyłać niektóre komunikaty (np. PZC, POD, IE599) w postaci pliku w formacie pdf.

Logowanie zdarzeń – wspólne

Sterowanie tą opcją jest możliwe u użytkowników z nadanym prawem Konfiguracja log. zdarzeń. Mechanizm ten pozwala na zapisywanie w bazie danych faktu wystąpienia niektórych zdarzeń zachodzących w programach np. usunięcie rekordów dokumentów SAD / PWD / DS, użycie funkcji specjalnych, odzyskanie bazy poprzez mechanizm WinSAD z kopii zapasowej głównej bazy programu itp. Każde zdarzenie będzie opisane poprzez moment wystąpienia zdarzenia oraz użytkownika programu, który był zalogowany w momencie wystąpienia zdarzenia.

Logowanie zdarzeń – użytkownika

W przypadku zaznaczenia opcji w tym miejscu logowanie odbywać się będzie w osobnej bazie danych – konfigurowanej w programie WinSAD poprzez podanie adresu bazy, loginu oraz hasła.

Płatności

W tym miejscu można wpisać nr konta bankowego firmy oraz nr gwarancji firmy, które są wykorzystywane przy generowaniu plików przelewów dla płatności zbiorczej.

Ustawienia wydajności

• Wyłącz możliwość szybkiego filtrowania danych – ustawienie tej opcji uniemożliwia automatyczne szybkie filtrowanie danych – po wpisaniu szukanego elementu trzeba będzie kliknąć w przycisk Pobierz. Szczegóły operacji filtrowania są opisane w rozdziale Interfejs użytkownika.
• Ogranicz wyświetlanie wierszy do liczby … – po zaznaczeniu tej opcji oraz wpisaniu oczekiwanej liczby wierszy w różnych tabelach program będzie wyświetlał domyślnie zdaną ilość wierszy; zawsze można zobaczyć ich więcej klikając w link pokaż wszystkie – szczegóły opisane w rozdziale Interfejs użytkownika.
• Wykonuj zadania w tle tylko na komputerach wybranych użytkowników – można określić, które z zadań wykonywanych w tle, mają być wywoływane na kontach wszystkich użytkowników lub tylko jednego, wybranego.

CMR

• Drukuj numer niezależnie od wybranego podkładu

Telemetria

Węzeł ‘Telemetria’ umożliwia zaznaczenie użytkownikowi zgody na zbieranie anonimowych statystyk dotyczących wykorzystania aplikacji.

Zabezpieczenia

Obciążaj miejsce uznane – zaznaczenie tej opcji skutkuje włączeniem mechanizmu, który będzie prowadził nadzór aktualnego wykorzystania zabezpieczenia dla “miejsca uznanego”. Kwota obciążenia wyznaczana będzie na podstawie wartości określonych przez użytkownika. Program będzie próbował wyznaczyć wartość obciążenia, zaczynając od wartości podanych w kolejnych polach.

Zwalniaj automatycznie – zaznaczenie tej opcji skutkuje uruchomieniem mechanizmu, który automatycznie zwolni obciążenie z tych operacji, których powiązane dokumenty SAD zostaną zwolnione do procedury.

Również w procedurze standardowej – opcja jest odpowiedzialna za obciążanie operacji, które są powiązane z dokumentami SAD w procedurze standardowej

Pokaż status w module zamknięć tranzytu – zaznaczenie opcji powoduje, ze status obciążenia/braku obciążenia/zwolnienia są widoczne na liście zamknięć tranzytowych

Kwota z SADów – kwota obciążenia będzie wyliczana na podstawie pola 47 na dokumencie SAD.

Kwota za jednostkę wagi – wartość obciążenia wyznaczana jako iloczyn wagi i zadanej kwoty (jeśli waga jest określona). Jeśli pole jest puste lub wartość wynosi 0, wtedy kwota obciążenia nie będzie wyznaczana na podstawie wagi.

Kwota domyślna – jeśli nie udało się wyznaczyć kwoty obciążenia na podstawie wartości lub wagi wtedy przyjmowana jest domyślna wartość obciążenia określona w tym polu. Jeśli to pole jest puste lub wartość równa jest 0, wtedy kwota obciążenia nie będzie wyznaczana i zabezpieczenie nie zostanie obciążone.

Waluta – waluta, w której obciążane będą zabezpieczenia. Domyślnie jest to PLN.

Numery zabezpieczenia – podany numer zabezpieczenia będzie domyślnym numerem gwarancji użytym do obciążenia jeśli nie zostanie znalezione powiązanie z kodem miejsca uznanego w module powiązań. Użytkownik może podać osobno numer zabezpieczenia dla procedury uproszczonej i standardowej.

Moduł powiązań – przycisk uruchamia okno z listą miejsc uznanych, w którym można przypisać do kodu miejsca uznanego konkretny numer zabezpieczenia.

Zabezpieczenia – Baza danych

Baza danych zabezpieczeń może być częścią bazy danych programu głównego lub może zostać wskazana zewnętrzna (oddzielna) baza danych zabezpieczeń. W Zabezpieczeniach istnieje możliwość podłączenia dowolnej zewnętrznej bazy danych IB/MS niezależnie od rodzaju bazy danych (IB/MS) programu głównego. Zmiana ustawień bazy danych możliwa jest tylko przy wyłącznym dostępie programu do bazy danych
(przy uruchamianiu programu w oknie logowania należy zaznaczyć opcję „blokada dostępu”; praca na innych stanowiskach nie będzie w tym czasie możliwa). Bazę główną jednego programu, w którym moduł zabezpieczeń jest jako baza wewnętrzna można wskazać jako bazę zabezpieczeń zewnętrzną dla innego programu. Zaleca się konfigurację taką, że WinSAD ma wyłączoną opcję „Zewnętrzna baza danych zabezpieczeń” (baza danych wewnętrzna w WinSAD), natomiast w Akcyzie i MagCS jako bazę zabezpieczeń wskazana jest właśnie ta baza WinSAD (jako zewnętrzna).

Zabezpieczenia – Ustawienia

o Obciąż po wysyłce, a nie podczas odebrania MRN – obciążenie zostanie dokonane w momencie wysyłki dokumentu SAD, a nie otrzymania numeru MRN
o Obciąż po odebraniu ZC291, a nie podczas odebrania MRN – obciążenie zostanie dokonane w momencie odebrania komunikatu ZC291 a nie otrzymania numeru MRN
UWAGA!!!: jeśli opcja jest zaznaczona, a komunikaty ZC291 nie będą przychodziły, to nie nastąpi obciążenie.

• Sprawdzanie salda – dotyczą automatu przeliczającego saldo zabezpieczeń po operacji; dotyczy szczególnie operacji dodawanych z datą wsteczną np. OSOZ2, kiedy przeliczone musi zostać saldo po każdej operacji następującej po niej
o Częstotliwość przeliczania salda [min] – liczba minut;
o Przeciętna liczba aktywnych stanowisk – przeciętna liczba aktywnych stanowisk, wartość większa niż 1 powoduje, że więcej stanowisk przelicza saldo jednocześnie dla różnych gwarancji; dla wartości 1 – przeliczenia dokonuje losowo jedno stanowisko dla wszystkich gwarancji (inne dla kolejnego cyklu przeliczeń), co może powodować czasowe kilkuminutowe spowolnienie działania komputera.
• OSOZ2 – dotyczą automatu wysyłającego zapytania do systemu OSOZ2
o Częstotliwość weryfikacji OSOZ2 [min] – okres w minutach wysyłania zapytań do systemu OSOZ2,
o Maksymalna liczba dni w zapytaniu – maksymalna liczba dni (zakres) w zapytaniu wysyłanym do systemu,
• Częstotliwość odczytu bufora [sek] – okres w sekundach odczytu wewnętrznego bufora modułu zabezpieczeń; bufor wykorzystywany jest w celu zapewnienia właściwej kolejności przetwarzania danych (szczególnie dokumentów SAD wielozestawowych)

Powiadomienia o przekroczeniu salda – to opcja, która powoduje wysyłkę mejli na wskazane adresy informujące o przekroczeniu salda gwarancji. Adresy email należy wypisać w ramce oddzielając je przecinkami. Częstotliwość sprawdzania salda gwarancji można ustawić w zakresie 0-1440 min, gdzie 0 oznacza wyłączenie powiadomień.

Opcje bazy firm

Wymagaj skrótu dodatkowego dla firm – jeśli opcja jest włączona to program zgłasza jako ostrzeżenie sytuację, gdy użytkownik zamyka okno edycji firmy a firma nie ma skrótu dodatkowego oraz zgłasza błąd, gdy podczas sprawdzania poprawności dokumentu SAD występuje jako kontrahent firma, która nie posiada skrótu dodatkowego.

Opcje Kontrahentów

Wykorzystuj upoważnienia i pozwolenia dla wszystkich oddziałów kontrahenta  – podczas sprawdzania dokumentów SAD następuje kontrola upoważnień i pozwoleń. Tradycyjnie, sprawdzane są upoważnienia i pozwolenia dokładnie z tej samej firmy, która jest wpisana na dokumencie SAD. W przypadkach, gdy ta sama firma jest wpisana w bazie firm kilka razy – np. każdy oddział osobno – nie ma możliwości „wykorzystania” upoważnienia lub pozwolenia z innego oddziału tej firmy. Zaznaczenie opcji „Wykorzystuj upoważnienia i pozwolenia dla wszystkich oddziałów kontrahenta” powoduje, że podczas sprawdzania dokumentu pod uwagę brane są wszystkie upoważnienia i pozwolenia firm zgodnych z kontrahentem.

Przygotowanie dokumentów wyłącznie dla kontrahentów – zaznaczenie opcji powoduje, że przygotowanie dokumentów nie będzie możliwe, jeśli w dokumencie firmy, które zlecają przygotowanie dokumentu, nie znajdą się w bazie kontrahentów. 

Pomiń sprawdzanie osoby fizycznej w przypadku gdy nie ma jej w bazie kontrahentów – opcja umożliwia tworzenie zgłoszeń z osobami fizycznymi, których nie ma w bazie kontrahentów.

SATOS – Kolej

Użytkownik może skonfigurować wiadomości email wysyłane z modułu SATOS wprowadzając adresy email, tytuł wiadomości oraz jej treść. Dodatkowo można zadeklarować domyślnego przewoźnika, który będzie automatycznie uzupełniany w komunikacie SAT104.

Wzorzec IE507

W tym miejscu, użytkownik może stworzyć wzorce komunikatów IE507. Każdy wzorzec można dowolnie edytować. Przy wysyłce komunikatu, program zapyta, który z wzorców ma być użyty do wysyłki.

 

 

Dział pomocy