Główna / Pomoc / Pozwolenia na procedurę uproszczoną

Pozwolenia na procedurę uproszczoną

Pozwolenia na procedurę uproszczoną

Moduł pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej sprawdza prawidłowość użycia pozwolenia na dokumencie SAD pod względem warunków określonych przy pozwoleniu. Program weryfikuje również, czy kody CN wprowadzone na dokumencie SAD są zgodne z pozwoleniem wpisanym w polu 44 dokumentu oraz czy towary mogą być odprawiane poza godzinami pracy UC.

Pozwolenia wprowadza się na zakładce Pozwolenia w Bazie Firm, dostępnej poprzez menu Tablice Firmy.

Ostrzeżenia z bazy pozwoleń

W opcjach programu wprowadzono opcję “traktuj ostrzeżenia z bazy pozwoleń jako błędy”.

Ta funkcjonalność ma za zadanie wygenerowania błędów zamiast ostrzeżeń, gdy podczas sprawdzania SAD-u wystąpiły niezgodności z pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej. Taka sytuacja powoduje brak możliwości wysyłki takiego SAD-u, wygenerowania z niego wpisu w rejestrze procedury uproszczonej oraz wygenerowania dla niego powiadomienia AIS.

 

Weryfikacja wysłania Powiadomienia

Po wygenerowaniu wpisu w rejestrze procedury uproszczonej z dokumentu SAD, w momencie blokowania wpisu, program weryfikuje, czy dla danego dokumentu wymagane jest wysłanie Powiadomienia. Jeżeli Powiadomienie jest wymagane, program zgłasza odpowiedni komunikat.

Sprawdzanie wymogu wysłania Powiadomienia odbywa się także podczas sprawdzania poprawności dokumentu SAD (przycisk F2 na SAD).

Różne kryteria

Weryfikacja wysłania Powiadomienia uwzględnia różne kryteria, takie jak kody CN towarów, rodzaje towarów (akcyzowe, strategiczne, rolne), kody procedur poprzednich.

Jeżeli przynajmniej jedno z kryteriów mówi, że Powiadomienie powinno być wysłane, wówczas program wymaga wysłania Powiadomienia (a kryteria zwalniające z konieczności wysłania Powiadomienia są pomijane).

Opcje powiadomień

Opcje powiadomień decydują o tym, które kody CN wymagają wysłania Powiadomienia (wszystkie, wybrane, czy żadne).

Wysyłaj PWD dla procedur poprzednich

Określa listę procedur poprzednich, dla których powiadomienie jest wymagane. Listę procedur należy wpisać jako dwucyfrowe wartości oddzielone przecinkiem. Puste pole oznacza brak ograniczeń.

Rodzaje towarów

W przypadku zaznaczenia opcji innej niż “nie dotyczy”, Powiadomienia będą wymagane.

Towary strategiczne – kryterium spełnione, jeżeli jest zaznaczona opcja “towar militarny” w dowolnym towarze faktury na dowolnej pozycji.

Towary akcyzowe – kryterium spełnione, jeżeli  na dowolnej pozycji sadu w polu 47 występuje opłata typu 1A1.

Towary CITES – kryterium spełnione, jeżeli w polu 44 występuje choć jeden z dokumentów wymaganych: C400-C406 lub C638.

Towary rolne – kryterium spełnione, jeżeli towar znajduje się w słowniku towarów rolnych (przycisk z książeczką obok pola).

Dostępne opcje dla każdego z rodzaju towarów:

1. zakaz odprawy – towary nie mogą być odprawiane.

2. odprawiaj w godzinach pracy UC z PWD – towary mogą być odprawiane tylko w godzinach pracy UC; wymagane jest Powiadomienie.

3. odprawiaj w godzinach pracy UC bez PWD – towary mogą być odprawiane tylko w godzinach pracy UC; nie jest wymagane Powiadomienie.

4. odprawiaj całodobowo bez PWD – towary mogą być odprawiane w dowolnych godzinach; nie jest wymagane Powiadomienie.

5. odprawiaj całodobowo z PWD w godzinach pracy UC – towary mogą być odprawiane w dowolnych godzinach, przy czym: w godzinach pracy UC jest wymagane Powiadomienie, a poza godzinami pracy nie jest ono wymagane.

6. odprawiaj całodobowo z PWD – towary mogą być odprawiane w dowolnych godzinach; jest wymagane Powiadomienie.

Powyższe opcje są dostępne w zależności od ustawienia pola: Opcje powiadomień.

Poza godzinami pracy UC

O tym, czy dany SAD jest odprawiany poza godzinami pracy UC, decyduje opcja: zgłoszenie po godzinach pracy UC na dokumencie SAD (obok opcji wpis do rejestru).

Kody CN

Jeżeli lista kodów CN jest pusta, wówczas program nie weryfikuje kodów CN wpisanych na SAD.

Jeżeli lista kodów CN jest wypełniona, wówczas program weryfikuje, czy kody wpisane na SAD są zgodne z kodami podanymi w pozwoleniu. Jeżeli na SAD znajduje się kod niezgodny
z pozwoleniem, program zgłasza to podczas sprawdzania poprawności dokumentu SAD.

W oknie edycji kodu CN można podać:

Kod CN – w postaci 2- 4- lub 8-cyfrowej

Typ kodu CN – opcja decyduje o tym, jakich odpraw dotyczy kod

– Oprócz kodów CN – można podać listę podrzędnych kodów CN (po przecinku), które nie mogą być odprawiane, np dla Kodu CN 7601 można podać wykluczenie dla kodu 760120, wówczas po wpisaniu na SAD kodu 760120, program wyświetli ostrzeżenie, że ten kod nie może być odprawiany

Obowiązuje – opcja decyduje o tym, czy dane towary mogą być odprawiane w godzinach, czy poza godzinami pracy UC

obowiązek przesyłania powiadomienia – opcja decyduje o tym, czy Powiadomienie dla tego kodu CN jest wymagane; można również podać ograniczenie dla typu przedstawicielstwa

lista procedur – procedury poprzednie, dla których wymagane jest Powiadomienie; jeżeli nie podano procedur, nie są one weryfikowane; jeżeli podano procedury, to dla podanych procedur jest wymagane Powiadomienie; jeżeli jest zaznaczony obowiązek przesyłania powiadomienia, lista procedur nie ma znaczenia (gdyż jak napisano wcześniej, wystaczy jeden spełniony warunek, aby Powiadomienie było wymagane).

Lokalizacje

Lista lokalizacji towaru (pole 30 SAD) powiązanych z kodami urzędów celnych kontrolujących towary. Jeżeli lista lokalizacji z kodami UC jest wypełniona, wówczas jest dokonywane sprawdzenie: czy kod UC w pozwoleniu jest zgodny z kodem wpisanym w dokumencie 0PL12 na dokumencie SAD, oraz czy kod lokalizacji na SAD występuje na liście lokalizacji przy pozwoleniu.

Lokalizacje nie są uwzględnianie jako kryterium decydujące o możliwości odprawy towaru ani o wymagalności wysłania Powiadomienia.

1. Weryfikacja lokalizacji:

Jeśli na pozwoleniu jest podana przynajmniej jedna lokalizacja, to podczas sprawdzania błędów na SAD (F2) kod z pola 30 jest weryfikowany z listą lokalizacji na pozwoleniu.

2. Weryfikacja 0PL12:

Jeśli na pozwoleniu, przy lokalizacji (zgodnej z polem 30 SAD), jest podany UC kontroli towaru, to musi on być zgodny z:

– kodem UC zgłoszenia wpisanym w polu 1 SAD (wówczas kod 0PL12 jest zbędny), lub

– kodem UC kontroli towaru wpisanym w polu 44 przy kodzie 0PL12.

Jeśli na pozwoleniu, przy lokalizacji, nie jest podany kod UC, wówczas nie jest on weryfikowany z SAD.

UC nadzorujący

Jeżeli na pozwoleniu jest określony UC nadzorujący, wówczas jest on weryfikowany z kodem UC wpisanym w polu 1 dokumentu SAD jako UC zgłoszenia.

Weryfikacja kodu 0PL12 na SAD:

Brak UC nadzorującego w pozwoleniu: 0PL12 w polu 44 jest zbędny.

Dział pomocy