Główna / Pomoc / Rozsyłanie komunikatów do klientów

Rozsyłanie komunikatów do klientów

Rozsyłanie komunikatów do klientów

Rozsyłanie komunikatów

Program WinSAD umożliwia rozsyłanie wybranych komunikatów otrzymywanych z systemów AIS, AES oraz NCTS2 do klientów.

Obecnie istnieje możliwość przesyłania komunikatów z AIS dotyczących zwolnienia SADu / PWD bądź nadania numeru ewidencyjnego w odprawie importowej, wpisu zgłoszenia do rejestru, DS130 otrzymywanych dla deklaracji skróconych, komunikatów IE529, IE599 i IE509 otrzymywanych z systemu AES oraz komunikatów IE29, IE09 z systemu NCTS2.

Komunikaty rozsyłane są do odpowiednich adresatów w momencie odebrania przez program WinSAD właściwego komunikatu z systemu AIS/AES/NCTS2.

Uruchomienie opcji rozsyłania komunikatów

Aby rozpocząć korzystanie z tej opcji, należy:

 • Upewnić się, że w programie skonfigurowane są konta email, oraz że wiadomości z systemów celnych są automatycznie wczytywane do programu WinSAD.
 • Z głównego menu wejść w Opcje Opcje programu Wysyłka kom. do klientów. W węźle tym dostępne są opcje wysyłki komunikatów:
 • Konfigurację należy rozpocząć od wejścia w węzeł konfiguracja konta email.
  Tam należy określić konto pocztowe, z którego będą rozsyłane wiadomości. Może to być inne konto, niż konto używane do komunikacji z systemami celnymi, w takim przypadku klikamy
  w przycisk Konfiguruj. Może to być także to samo konto, które jest wykorzystywane do komunikacji z AIS / AES, wówczas możemy skopiować konfigurację ustawionych już kont
  w węźle Konta email, klikając przycisk Kopiuj. Wybranie opcji użyj konta prywatnego oznacza, że każdy użytkownik programu WinSAD będzie miał ustawione indywidualnie konto pocztowe, natomiast opcja użyj konta wspólnego pozwala wszystkim użytkownikom programu na korzystanie z jednego, wspólnego konta.
 • Konfiguracja konta email przebiega podobnie, jak w węźle Konta email i jest opisana na tej stronie.
 • Węzeł powiadomienia importowe pozwala na aktywację funkcji rozsyłania komunikatów dotyczących importu. Aby aktywować funkcję, należy zaznaczyć opcję wysyłaj komunikaty do klientów. Następnie należy określić, w którym momencie będą rozsyłane komunikaty. Dostępne są opcje wysyłki w momencie: nadania numeru OGL, zwolnienia SADu (powiadomienia), otrzymania POD i/lub otrzymania PZC. Istnieje również możliwość określenia, jakie dokumenty będą załączane do rozsyłanych powiadomień; mogą to być: SAD w postaci pliku XML lub wydruk SAD w pliku PDF, bądź komunikat otrzymany z systemu AIS w postaci oryginalnej (plik XML) lub w postaci tabelki (plik HTML). W polu Treść listu wysyłanego do klientów można umieścić tekst wiadomości, która będzie rozsyłana do klientów.
 • Węzeł AES pozwala na określenie, które z komunikatów będą rozsyłane do klientów. W polu tekstowym poniżej można umieścić treść wiadomości wysyłanej do klientów (dokładny opis).
 • Węzeł Powiadomienia tranzytowe pozwala na określenie, które z komunikatów będą rozsyłane do klientów. W polu tekstowym poniżej można umieścić treść wiadomości wysyłanej do klientów (dokładny opis).
 • Po zakończeniu konfiguracji ogólnej, należy także określić, do których klientów (firm) komunikaty będą wysyłane. W tym celu należy wejść z głównego menu w Tablice Firmy, zaznaczyć firmę, dla której komunikaty mają być wysyłane, następnie w oknie Bazy Firm przejść na zakładkę Dod. adresy e-mail i tam: 1) zaznaczyć opcję automatycznie wysyłaj komunikaty na poniższe adresy: i 2) klikając Dodaj wpisać adres (adresy) e-mail, na które mają być przesyłane wiadomości.

Uwagi

Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli firma została wstawiona do dokumentu SAD przed dodaniem adresu e-mail, to na danym dokumencie SAD nie będzie widniał odpowiedni adres e-mail. Oznacza to, że komunikaty dotyczące tego SAD-u nie zostaną rozesłane do klientów. Dotyczy to także sytuacji kopiowania SAD-ów, które zostały utworzone przed dodaniem adresu e-mail do danej firmy i zaznaczeniem odpowiedniej opcji przy danej firmie. Aby wysłać komunikaty, należy wejść w edycję danego SAD-u, usunąć firmę z pola 2 / 8 i dodać firmę ponownie (tym razem z aktualnymi danymi).

Ręczne rozsyłanie komunikatów

Istnieje również możliwość ręcznej wysyłki dokumentów otrzymanych z AIS, AES, NCTS2. W tym celu należy ustawić się na danym SAD-zie, kliknąć nań prawnym przyciskiem myszy i wejść odpowiednio w: Operacje Celiny/AIS → Roześlij ponownie komunikaty… lub w Operacje AES  Roześlij ponownie komunikaty z AES… oraz Operacje NCTS  Roześlij ponownie komunikaty z NCTS… .

Dział pomocy