Główna / Pomoc / Zakładanie użytkownika MSSQL

Zakładanie użytkownika MSSQL

Zakładanie użytkownika MSSQL

Tworzenie nowego loginu za pomocą SQL Server Management Studio i nadawnie odpowiednich uprawnień (włącznie z możliwością wykonywania backup i restore bazy danych):

 1. Utworzyć login bez nadawania żadnych praw (węzeł Security Logins na najwyższym poziomie)
 2. Utworzyć bazę danych ręcznie (węzeł Databases) i ustawić Ownera na nowo utworzony login
  lub zmienić Ownera w istniejącej bazie danych (po wybraniu bazy na liście klikamy:
  prawy przycisk myszy → Properties → Files → Owner)
 3. Po wybraniu opcji:
  Security → nowy_login → prawy przycisk myszy → Properties → User mapping
  powinna być zaznaczona baza, w której ustawiliśmy Ownera oraz:
  – w polach User i Default Schema powinno być wpisane dbo,
  – na liście Database role membership powinny być zaznaczone role: db_owner i public.

Konfiguracja poprzez T-SQL

 • dodanie loginu:
  EXEC sp_addlogin ‘nowy_login’
 • zmiana Ownera:
  USE nazwa_bazy EXEC sp_changedbowner ‘nowy_login’
 • mapowanie istniejącego usera w bazie do loginu:
  EXEC sp_change_users_login ‘Update_One’,’user_w_wybranej_bazie’,’nowy_login’

Skrypt, który używamy do ręcznego utworzenia bazy:

CREATE DATABASE nazwa_bazy
ON
( NAME = nazwa_bazy_dat,
FILENAME = ‘plik_bazy.mdf’,
SIZE = 5MB,
FILEGROWTH = 5MB )
LOG ON
( NAME = nazwa_bazy_log,
FILENAME = ‘plik_bazy.ldf’,
SIZE = 1MB,
FILEGROWTH = 5MB)
COLLATE Polish_CI_AS;

ALTER DATABASE nazwa_bazy SET RECOVERY SIMPLE
ALTER DATABASE nazwa_bazy SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON WITH ROLLBACK AFTER 5
ALTER DATABASE nazwa_bazy SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON

Po utworzeniu bazy danych z poziomu SQL Server Management Studio (menu Database Properties Options) należy ustawić “Recovery model” na Simple.

Dział pomocy