Główna / Produkt / Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Treść można pobrać w PDF.

Ostatnie zmiany: 05.09.2023

Definicje

 • Licencjodawca:

Andrzej Huzar Huzar-Software
ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
NIP: 895-000-23-60, REGON: 005923940
www.huzar.pl, huzar@huzar.pltel. (+48) 71 345 62 91

 • Licencjobiorca: osoba / firma, która zakupiła oprogramowanie oraz zaakceptowała treść niniejszej licencji
 • Oprogramowanie: oznacza program komputerowy (program wykonywalny – zazwyczaj EXE), moduł dodatkowy (zazwyczaj DLL), określona funkcjonalność programu komputerowego lub usługa elektroniczna o określonej nazwie, opracowana przez Licencjodawcę
 • Dokumentacja: standardowa dokumentacja oprogramowania
 • Aktualizacja: prawo do aktualizacji Oprogramowania oraz prawo do określonych usług świadczonych przez Licencjodawcę
 • Stanowisko: komputer PC wykorzystywany przez jednego użytkownika Licencjobiorcy lub konto użytkownika na współdzielonym komputerze PC Licencjobiorcy

§ 1. Przedmiot

 1. Przedmiotem licencji jest Oprogramowanie i Dokumentacja.
 2. Warunkiem legalnego korzystania z Oprogramowania jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji – odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej – udzielonej przez Licencjodawcę.

§ 2. Oświadczenia

 1. Licencjodawca oświadcza, że posiada pełnię majątkowych praw autorskich do Oprogramowania i Dokumentacji.
 2. Licencjodawca nie przenosi na Licencjobiorcę żadnych majątkowych praw autorskich do Oprogramowania ani do Dokumentacji.
 3. Lista dostępnego Oprogramowania i warunki techniczne ich użytkowania są publikowane na stronie huzar.pl

§ 3. Potwierdzenie i dostawa

 1. Potwierdzeniem zakupu licencji jest faktura wystawiona przez Licencjodawcę.
 2. Wydanie Oprogramowania następuje z chwilą dostarczenia produktu w dowolny ustalony przy zakupie licencji sposób.
 3. Licencja uznana jest za dostarczoną, jeśli wystawiona faktura za zakup licencji Oprogramowania jest opłacona i obowiązuje na zasadach określonych przy zakupie.

§ 4. Uprawnienia licencjobiorcy

 1. Licencja upoważnia do korzystania ze wszystkich wersji Oprogramowania publikowanych w okresie określonym w fakturze zakupu lub fakturze za Aktualizację. Minimalny okres Aktualizacji wynosi 1 miesiąc od daty zakupu licencji.
 2. Każda licencja posiada swój numer i uprawnia do korzystania z Oprogramowania na jednym lub wielu stanowiskach jednocześnie. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wytworzenia technicznych metod kontrolujących wykorzystanie udzielonych licencji.
 3. Poprzez zakup Aktualizacji licencjobiorca wydłuża prawo do korzystania z kolejno publikowanych przez Licencjodawcę wersji programu na okres zakupu Aktualizacji.

§ 5. Testy

 1. Nie uznaje się za złamanie warunków tej licencji użytkowanie Oprogramowania w celu przeprowadzenia Testów przez krótkotrwały okres określony oddzielnie, ustalony indywidualnie z Licencjodawcą za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail). Celem tych testów jest umożliwienie potencjalnemu klientowi zapoznanie się z własnościami Oprogramowania oraz sprawdzenie jego działania w jego środowisku sprzętowo-programowym.

§ 6. Wykorzystanie

 1. Oprogramowanie może być używane przez Licencjobiorcę w dowolny przez niego ustalony sposób, o ile nie koliduje on z niniejszą umową licencyjną.
 2. Oprogramowanie może być jednocześnie uruchomione na najwyżej tylu Stanowiskach, na ile została wykupiona licencja.
 3. Oprogramowanie nie może być dekompilowane, modyfikowane albo poddawane inżynierii zwrotnej przez Licencjobiorcę.

§ 7. Przeniesienie

 1. Licencjobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Licencji na osoby trzecie wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu Licencjodawcy.
 2. Przeniesienie licencji na inny komputer PC lub inne konto użytkownika na współdzielonym komputerze PC Licencjobiorcy nie wymaga zawiadomienia Licencjodawcy, o ile jest to technicznie możliwe.

§ 8. Adresy doręczeń

 1. Dla celów Umowy uznaje się, że adresami do doręczeń są adresy przedstawione przez Licencjobiorcę w procesie zakupu licencji. Adresami doręczeń mogą być adresy poczty elektronicznej e-mail.

§ 9. Rozwiązanie

 1. Licencjodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji oraz w razie wszczęcia wobec Licencjobiorcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub układowego.

 § 10. Spory

 1. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i za usterki Oprogramowania oraz za dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu Oprogramowania, a także za skutki ich przetwarzania, w szczególności wyłącza się odpowiedzialność za utracone przez Licencjobiorcę korzyści. Stwierdzone wady i usterki Licencjobiorca usunie w kolejnych wersjach Oprogramowania na warunkach określonych w 13.

§ 12. Zaległości

 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia mechanizmów, które uniemożliwiają działanie programu, jeśli Licencjobiorca ma jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Licencjodawcy. Jednak uniemożliwienie działania programu będzie sygnalizowane przez program co najmniej 1 tydzień wcześniej przed tym terminem, o ile program będzie uruchamiany w dniach poprzedzających dzień, w którym przestanie działać.

§ 13. Gwarancja

 1. Licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych, powtarzalnych, udokumentowanych i uniemożliwiających standardową pracę błędów w działaniu programu w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu. Za błędy powtarzalne uważa się takie, które użytkownik potrafi ponownie wywołać.
 2. Warunkiem właściwego udokumentowania (diagnostyki) takiego błędu może być umożliwienie zdalnego dostępu do komputera użytkownika przez mechanizmy firmy Huzar-Software lub w inny sposób ustalony oddzielnie.
 3. Za błędy nie uznaje sytuacji, gdy zmieniła się specyfikacja techniczna wysyłania lub odbierania komunikatów obsługiwanych przez program, zaś Licencjobiorca nie ma prawa do korzystania z najnowszej wersji programu.
 4. Zobowiązanie określające czas na usunięcie błędów określonych w tym paragrafie obowiązuje, jeśli błąd zostanie zgłoszony do dnia, do którego została wykupiona aktualizacja programu.

§ 14. Pomoc

 1. Licencjodawca służy pomocą za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) i telefoniczną swoim klientom w godzinach publikowanych na stronie huzar.pl – na ogół w dni robocze w godz. 8-18. Warunkiem skutecznej pomocy jest umożliwienie pracownikowi Licencjodawcy udostępnienie zdalnego dostępu do komputera Licencjobiorcy w sposób określony w § 13.