Główna / Moduły / Zlecenia

Zlecenia

Zlecenia


Do czego służy moduł Zleceń?

Moduł Zleceń do programu WinSADIB/WinSADMS umożliwia prowadzenie rejestrów zleceń dla wielu firm oraz wystawiania not obciążeniowych dla klientów za należności celne i podatkowe. Moduł ułatwia kontrolę regulowania należności celnych między daną firmą a Urzędem Celnym z jednej strony, oraz między daną firmą a jej klientami z drugiej.


Zalety modułu Zleceń:

 • możliwość prowadzenia osobnych rejestrów dla różnych firm,
 • wystawianie not obciążeniowych i automatyczne wyliczanie należności dla not korygujących,
 • kontrola regulowania należności, porównywanie salda SADu z saldem zlecenia,
 • powiązanie zleceń z dokumentami SAD i automatyczne wczytywanie danych z systemów celnych,
 • przechowywanie większości danych w Notesie, co pozwala uniknąć wielokrotnego wpisywania tych samych danych,
 • kopiowanie zleceń razem z przypisanymi dokumentami SAD, a zatem przyspieszenie pracy,
 • generowanie SADu na podstawie zlecenia, bądź zlecenia na podstawie SADu,
 • drukowanie not w języku polskim i angielskim,
 • możliwość drukowania logo firmy w lewym górnym rogu noty,
 • wystawianie not w obcych walutach, przeliczanie należności wg bieżącego kursu i określanie zabezpieczenia kursowego stosowanego przy przeliczeniach,
 • praca wielostanowiskowa.


Jak działa moduł Zleceń?

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać rozpoczynając pracę z modułem Zleceń jest utworzenie nowego rejestru firmy. W przypadku przykładowej agencji celnej “AC” może być to jedyny rejestr istniejący w bazie (gdyby agencja prowadziła wyłącznie rejestr dla swojej firmy), bądź kilka rejestrów dla różnych firm (firmy A i B).

Następnym krokiem jest wprowadzenie podstawowych danych zakładanego rejestru: nazwy, kodu oddziału (który będzie elementem numerów zleceń), adresu email oraz kody urzędów celnych obsługiwanych przez rejestr. Moduł umożliwia także wczytanie logo firmy, które będzie drukowane w lewym górnym rogu not. Okna edycji danych rejestru pozwala na wprowadzenie domyślnych danych, które będą drukowane na wszystkich notach (nie trzeba będzie wpisywać ich podczas tworzenia nowych not). Możemy tu podać domyślne dane Sprzedającego oraz metodę i termin płatności.

 

Druga zakładka określa typ numeracji, jak będą wyglądać numery zleceń (oprócz numeru mogą one zawierać miesiąc i rok). Na zakładce trzeciej można zdefiniować stopkę wydruku.

Gdy mamy już nowy rejestr, możemy zacząć wprowadzać zlecenia. Nowe zlecenia dodawać można na trzy sposoby. Pierwszym jest kliknięcie przycisku “Nowe” w głównym oknie modułu zleceń.

 

W ten sposób możemy utworzyć zlecenie zanim utworzymy SAD, a więc przed odprawą towarów. Na podstawie tak utworzonego zlecenia będziemy mogli później wygenerować dokument SAD (przycisk “SAD” w głównym oknie modułu). Drugim sposobem jest kliknięcie przycisku “Kopiuj”, co umożliwia skopiowanie zlecenia razem z SADem związanym z tym zleceniem. Skorzystanie z tej opcji pozwala na znaczne przyspieszenie pracy. Trzecim sposobem na utworzenie zlecenia jest wygenerowanie go z SADu (w głównym oknie programu WinSADIB klikamy prawym przyciskiem myszy na dany SAD i wybieramy opcję Z SADu generuj… i dalej Zlecenie). Ta opcja pozwala na utworzenie zlecenia po wypełnieniu dokumentu SAD (i po ewentualnej odprawie).

Do każdego zlecenia możemy utworzyć jedną lub więcej not obciążających. Jeśli podczas tworzenia rejestru podaliśmy domyślne dane not, a ze zleceniem powiązaliśmy SAD, pozostanie tylko podanie dat na nocie – pozostałe dane mamy już wypełnione, a należności wyliczone są automatycznie (na podstawie danych z pola 47 SADu).

Wydrukowanie noty (przycisk “Drukuj”) program traktuje jako jej dostarczenie do klienta, dlatego drukowane noty są automatycznie blokowane i zostają im nadane kolejne numery. Zablokowanej noty nie można usunąć! Można ją natomiast skorygować wystawiając kolejną notę.

Po uregulowaniu przez klienta wszystkich należności, dane zlecenie możemy przenieść do zakończonych (zakładka “Zakończone”) – dzięki temu łatwiej kontrolować nieuregulowane należności (zakładka “Bieżące”).

Moduł umożliwia określenie Zabezpieczenia na różnice kursowe. Opcję tę można wybrać wchodząc z głównego okna programu WinSADXX w menu Zlecenia → Konfiguracja modułu Zleceń..→  zakładka Domyślne dane notDzięki zaznaczeniu tej opcji program będzie do każdej należności w obcej walucie doliczał kwotę wynikającą z podanego zabezpieczenia kursowego. Zmiany tej opcji może dokonać tylko użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji ustawień modułu Zleceń. Opcje modułu Zleceń pozwalają także na określenie domyślnej waluty i metody płatności dla poszczególnych firm (Zlecenia → Konfiguracja modułu Zleceń..→  zakładka Domyślne dane wg firm → Dodaj).

Noty obciążające wystawiane w obcych walutach są drukowane w języku angielskim; skrócone zostaje wówczas pole z informacjami o obciążeniach.

Lista zleceń w module zawiera kolumnę “Status”, odpowiadającą statusowi SADu widocznemu także w głównym oknie programu WinSADIB:

Dużą zaletą modułu jest wyliczanie salda na podstawie informacji zawartych na dokumencie SAD. Użytkownik nie musi zatem ręcznie wyliczać obciążeń, ani przenosić danych z SADU. Program reaguje na dokonywanie korekt na SADzie – nawet, gdy nota dla danego SADu została już wystawiona, możemy utworzyć notę korygującą – wówczas program sam wyliczy pozostałe należności (wykona korektę). Gdy użytkownik wprowadzi zmiany na SADzie, program przypomina o wystawieniu noty korygującej:

…i wprowadza na nową notę tylko zmienione opłaty.

Moduł wspiera także kontrolę salda SADu i salda zlecenia: umożliwia to kontrolę należności między pośrednikiem celnym a urzędem, oraz między pośrednikiem a jego klientem.

Cennik

moduł Zlecenia 700 zł (netto)

Cennik aktualizacji na rok 2024

Aktualizacja Zlecenia
każde stanowisko 282 zł /pół roku

Zalecane jest wykupienie modułu na wszystkie pracujące na jednej bazie stanowiska WinSADa. Możliwe jest jednak używanie w ograniczonym zakresie na mniejszej liczbie licencji. W tym wypadku Zlecenia nie będą obsługiwać wszystkich automatów możliwych do wykorzystania, jak tworzenie noty po odebraniu komunikatu, wysyłki po stworzeniu i automatyczne odświeżanie danych na SADzie w przypadku jednocześnie edytowanej noty na innym stanowisku.

Instrukcja obsługi modułu Zlecenia

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję.