Główna / Cennik / Warunki opieki autorskiej

Warunki opieki autorskiej

Warunki opieki autorskiej

 Zakres wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania

Usługa Rodzaj pakietu
Standardowy Rozszerzony Korporacyjny
Aktualizacja Najnowsze wersje oprogramowania
Dostosowanie oprogramowania do zmian w prawie
Wprowadzanie nowości w oprogramowaniu
Zapewnienie współpracy z dotychczasowymi systemami Ministerstwa Finansów
Wsparcie techniczne Pomoc techniczna w dni robocze w godzinach 8-18
Niezwłoczne wsparcie działu rozwoju oprogramowania w przypadku awarii
Dedykowany konsultant zajmujący się sprawami zgłoszonymi przez klienta
Usunięcie wady wpływającej na pracę oprogramowania 14 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze
Procedura zastępcza w przypadku awarii 3 dni robocze 4 godziny
(w dni robocze)
4 godziny
(w dni robocze)
Moduły dedykowane Zachowanie gotowości do zmian w module
Zapewnienie współdziałania z programami Huzar-Software
Wprowadzenie zmian w module na wniosek klienta Na zamówienie Bezpłatnie 2 pakiety po 4 godziny/
pół roku
Bezpłatnie 5 pakietów po 4 godziny/
pół roku
Składnica Dokumentów Możliwość korzystania z aktualnej wersji
Koszt wsparcia

Pakiet rozszerzony: pakiet standardowy + 12% + Składnica Dokumentów w cenie + 2 pakiety (po 4 godziny) prac informatycznych w cenie.

Pakiet korporacyjny: cena ustalana indywidualnie + 5 pakietów (po 4 godziny) prac informatycznych w cenie.

W ramach pakietów rozszerzonego i korporacyjnego dostępna jest określona liczba pakietów godzin na prace programistyczne. Pakiety wykorzystywane są w całości (do 4 godzin na pakiet). Niewykorzystane pakiety nie są przenoszone na kolejne półrocze. Liczba pakietów nie zależy od ilości aktualizowanych modułów dedykowanych. Liczba pakietów może być negocjowana.

Warunki opieki autorskiej
Ogólne
 • Usługa aktualizacji i wsparcia technicznego sprzedawana jest wyłącznie w dwóch zamkniętych okresach półrocznych. Koszt wykupienia usługi w trakcie okresu jest taki sam, jak dla całego okresu półrocznego – bez względu na moment jej wykupienia. Nie dotyczy to jednak klientów, którzy w danym okresie zakupią nowe licencje.
 • Oprogramowanie działa poprawnie na wspieranych przez firmę Microsoft systemach operacyjnych Windows.
 • Odpowiedzialność za środowisko, w którym działają programy Huzar Sofware (bazy danych programów Huzar Software, jakość połączeń sieciowych i internetowych) ponosi klient.
 • Poprawna współpraca produktów Huzar Software pomiędzy sobą wymaga wykupienia usługi aktualizacji i wsparcia na wszystkie użytkowane produkty. W szczególności dotyczy to używania programów WinSAD – WinSkład, WinSAD – WinUCZ i WinSAD – MagCS.
 • Nie jest możliwe uruchomienie starszej wersji oprogramowania z bazą danych, z której korzystał program w wersji nowszej.
 • Zamówić można jeden wybrany poziom pakietu usługi, który obowiązuje dla wszystkich aktualizowanych produktów.
 • W przypadku aktualizowania dwóch lub więcej pojedynczych stanowisk, wszystkie liczone są jako „kolejne stanowiska”.
 • Pomoc techniczna udzielana jest dla najnowszych opublikowanych wersji oprogramowania Huzar Software, działających na wspieranych przez firmę Microsoft systemach operacyjnych.
 • Warunkiem zachowania czasów reakcji jest możliwość przeprowadzenia diagnostyki przy pomocy narzędzia HSPULPIT. Prawo do użytkowania tego oprogramowania ma każdy użytkownik, który zamówił aktualizację. Program ten umożliwia zdalną pracę specjalisty Huzar Software w środowisku użytkownika. Program wymaga połączenia po protokole TCP/IP na porcie 8182 pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem wildcat.huzar.pl. Wykorzystanie innych narzędzi dostępu zdalnego do środowiska użytkownika (takich jak TeamViewer) możliwe jest tylko w przypadku wykupienia odpowiednich licencji przez użytkownika i dostarczenie licencjonowanego oprogramowania do Huzar  Software.
 • Liczba pakietów wsparcia korporacyjnego jest ograniczona.
 • W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych wobec firmy Huzar-Software, firma Huzar-Software ma prawo wstrzymać świadczenie aktualizacji i wsparcia oraz wstrzymać działanie licencjonowanego przez dłużnika oprogramowania.
Aktualizacja
 • Opracowanie i dostarczanie aktualizacji polega na:
  • dostosowaniu oprogramowania do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  • zapewnieniu współpracy pomiędzy oprogramowaniem wytworzonym w Huzar – Software,
  • zapewnieniu współpracy pomiędzy dotychczas obsługiwanymi przez programy Huzar – Software systemami informatycznymi Ministerstwa Finansów,
  • publikowaniu nowych wersji oprogramowania w serwisie internetowym firmy Huzar – Software,
  • zapewnieniu dostępu do aktualnych: Taryfy Celnej, słowników Ministerstwa Finansów, kursów walut.
 • Opublikowanie wersji zgodnej ze zmienionymi przepisami prawa nastąpi przed najpóźniej w dniu wejścia zmian prawa w życie. Jeśli publikacja zmian nastąpi w terminie późniejszym niż 1 tydzień przed wejściem ich w życie, wtedy nowe wersje oprogramowania dostępne będą w ciągu tygodnia, od dnia publikacji zmian w prawie.
 • Nowości w oprogramowaniu, w ramach podstawowej funkcjonalności, wprowadzane są wyłącznie na potrzeby ogółu użytkowników. Wszelkie zmiany w oprogramowaniu, dokonywane przez Huzar Software, na indywidualne życzenie użytkownika, realizowane są na podstawie odrębnych umów.
 • Współpraca z nowymi informatycznymi systemami celnymi Ministerstwa Finansów wymagać może wykupienia odpowiednich modułów rozszerzających dotychczasową funkcjonalność podstawowego oprogramowania.
Wsparcie techniczne
 • Wsparcie techniczne oznacza:
  • telefoniczną oraz wykorzystującą komunikację elektroniczną pomoc oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów z użytkowaniem oprogramowania w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 18,
  • świadczenie płatnych usług asysty technicznej i konserwacji baz danych.
 • W ramach pakietów rozszerzonego i korporacyjnego użytkownikowi przysługują bezpłatne pakiety godzin do wykorzystania na prace informatyczne/konsultacje związane z dostosowaniem oprogramowania do procesów biznesowych. Pakiet rozszerzony – przysługują dwa pakiety godzin w półroczu. Pakiet korporacyjny – przysługuje pięć pakietów godzin w półroczu. Pojedynczy pakiet godzin składa się z 4 godzin pracy konsultanta. Pojedynczy pakiet wykorzystany jest zawsze w całości na zgłoszoną sprawę. Do rozwiązania problemu może być niezbędne wykorzystanie więcej niż jednego pakietu.
 • Czas zaproponowania procedury zastępczej i usunięcia wady liczony jest w ramach godzin pracy biura, od przeprowadzenia diagnostyki przez Huzar Software i dostarczenia archiwów baz danych, o ile firma Huzar Software uzna to za niezbędne.
Moduły dedykowane
 • W ramach usługi aktualizacji i wsparcia technicznego Huzar – Software zobowiązuje się do zachowania kodów źródłowych, utrzymania personelu technicznego zajmującego się konserwacją modułu oraz zapewnienia wsparcia technicznego na warunkach opisanych powyżej.
 • Zamówienie usługi aktualizacji na moduł dedykowany (zwykle konwerter) jest gwarancją współdziałania modułu z innym naszym aktualizowanym oprogramowaniem.
 • Jeżeli, ze względu na zmiany w systemie prawnym lub informatycznym Ministerstwa Finansów, nie byłoby możliwości utrzymania dotychczasowej funkcjonalności modułu dedykowanego, wówczas firma Huzar Software niezwłoczne zaproponuje inne, akceptowane przez Państwa rozwiązanie współdziałania modułu z oprogramowaniem Huzar  Software.

W przypadku chęci wykupienia aktualizacji po przerwie w aktualizowaniu programu trwającej dłużej niż jeden rok firma Huzar Software do ceny bieżącej aktualizacji dolicza opłatę za wznowienie, określaną indywidualnie, jednakże nieprzekraczającą ceny rocznej aktualizacji. Wznowienie programu jest możliwe do 7 lat wstecz.