Główna / Pomoc / XLS_MagCS

XLS_MagCS

XLS_MagCS

Jak zainstalować moduł dedykowany XLS_MagCS? Jak sprawdzić, czy moduł jest poprawnie zainstalowany? Konfiguracja Działanie modułu XLS_MagCS | Mapowanie nazw kolumnNowości w XLS MagCS

Jak zainstalować moduł dedykowany XLS_MagCS? 

Instalacja modułu dedykowanego odbywa się poprzez pobranie aktualizacji z serwera firmy Huzar-Software (analogicznie jak pobierane są poprawki programu MagCS).

Moduł dedykowany jest wczytywany w trakcie uruchamiania programu MagCS.

Jak sprawdzić, czy moduł jest poprawnie zainstalowany?

Uruchamiamy program MagCS. Wybierając Opcje Konfiguracja modułów zostanie wyświetlone okno Opcje modułów dodatkowych. Na liście Dodatkowe moduły powinien być widoczny moduł o nazwie XLS_MagCS. W obszarze Opis wybranego modułu, powinien być wyświetlony tekst jak na rysunku poniżej (wersja może być inna).

Konfiguracja

Na rysunku powyżej znajduje się przycisk Konfiguruj, który służy do przygotowania modułu dedykowanego do współpracy z programem. Jego wybór spowoduje wyświetlenie się okna Konfiguracja.

Pole wypełnione – pole używane przez plugin do weryfikacji czy dany wiersz ma być importowany czy nie; jeśli pole jest wypełnione to wiersz jest importowany;

Szablon przesyłki – szablon umożliwia inicjację danych przesyłki wartościami, które dla każdej importowanej przesyłki są takie same;

Bez dostaw – zaznaczenie tej opcji skutkuje ograniczeniem funkcjonalności modułu jedynie do importu przesyłek; nie są importowane dane związane z dostawą;

Użyj nowych ustawień do mapowania kolumn (funkcjonalność dostępna od wersji 2.11) – zaznaczenie tego checkbox’a powoduje import plików z możliwością wczytywania dodatkowych kolumn jako następne dokumenty w przesyłce.

Działanie modułu XLS_MagCS

Moduł XLS_MagCS umożliwia import przesyłek z plików w formacie XLS do programu MagCS.

Funkcjonalność pluginu dostępna jest w programie MagCS w oknie głównym poprzez menu: Operacje  Pobierz awizacje, lub w menu kontekstowym na liście dostaw funkcja: Import z pliku (pliki: XLS).

Moduł odczytuje nagłówki kolumn z pierwszego wiersza arkusza. Jeśli pierwszy wiersz nie zawiera prawidłowych nagłówków, odczytywane są także wiersze 2. i 3.

Przed importem program odpytuje użytkownika o skrót zleceniodawcy, który będzie wprowadzony do wszystkich zaimportowanych przesyłek (można go nie podawać).

Wszystkie wymienione poniżej pola są nieobowiązkowe a ich kolejność jest dowolna.

Rozpoznawane są następujące nazwy kolumn:

 

Nazwa kolumny Typ danych Opis
Data dostawy Data (program rozpoznaje także notacje tekstowe) W połączeniu z numerem dostawy stanowi element grupujący przesyłki; numery i daty dostaw nie mogą się powtarzać w bazie danych (choć mogą się powtarzać w pliku). Więcej informacji poniżej.
W przypadku braku daty, program przyjmuje jutrzejszą.
Numer przesyłki Tekst Unikatowy numer prezentowany w programie. Gdy autonumeracja jest włączona to numer ten jest ignorowany i nadawany kolejny automatycznie.
Jeśli w pliku brak tej kolumny, to należy włączyć autonumerowanie.
Numer dodatkowy Tekst Nie musi być unikatowy, służy do powiązań z innymi systemami. Numer ten można edytować w oknie edycji przesyłki, w trybie fukcji specjalnych.
Ilość awizowana Liczba całkowita
Skrót dod. odbiorcy Tekst Dane odbiorcy w przesyłce uzupełniane automatycznie na podstawie danych bazy firm danymi firmy o zgodnym skrócie dodatkowym. Etap przypisywania firm można pominąć wybierając Ignoruj podczas odpytywania lub blokując tę funkcjonalność w konfiguracji modułu.
Skrót dod. nadawcy Tekst Jw., dotyczy danych nadawcy.
Skrót odpowiedzialnego Tekst Jw., dotyczy odpowiedzialnego.
Kod oddziału docelowego Tekst (3 znaki)
Kod oddziału nadania Tekst (3 znaki)
Znaki środka transportu Tekst Przenoszone do danych środka transportu w dostawie, dodatkowo stanowią one numer dostawy.
Numer dokumentu Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji pluginu.
Waga obj. Liczba rzeczywista
Przeznaczenie Tekst Wartości: Przywóz/Wywóz – jeśli puste lub brak kolumny to przyjmowany jest Przywóz.
Opis przesyłki Tekst
Waga brutto Liczba rzeczywista
GUID Tekst Unikatowy numer wewnętrzny, umożliwia ochronę przed wczytaniem ponownym danej przesyłki przy włączonej autonumeracji; jeśli go brak to program wygeneruje go automatycznie.
Notatka Tekst Dopisywana do notatek przesyłki.
Wartość Liczba rzeczywista
Waluta Tekst Gdy wczytano walutę dodatkowo wypełniane jest pole: Data kursu datą aktualną.
Kod magazynu Tekst
Ilość awiz. dost. Liczba całkowita
Waga awiz. dost. Liczba rzeczywista
Data dost. odb. Data
Odprawa Tekst (1 znak) ‘B’ – bez odprawy, ‘Z’ – odprawa zewnętrzna, ‘S’ – samodzielna
Numer dokumentu 1 Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji pluginu.
Numer dokumentu 2 Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji pluginu.
Numer dokumentu 3 Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji pluginu.

Grupowanie przesyłek:

Podczas wczytywania danych do programu, przesyłki są grupowane wg dostaw. O numerze dostawy decyduje poleZnaki środka transportu i w powiązaniu z polem Data dostawy powinno być unikatowe w obrębie bazy danych. Oznacza to, że para: numer dostawy – data dostawy nie mogą się powtarzać w bazie danych (choć mogą się powtarzać w pliku. Podczas importu tworzona jest nowa dostawa, a wszystkie przesyłki do niej należące są do niej podpinane.

Pomijane rekordy:

W konfiguracji pluginu można zmienić pole, którego wypełnienie będzie decydowało o tym czy rekord ma być importowany czy nie. Jeśli wybrane pole będzie puste, rekord z danymi przesyłki nie będzie importowany.

Przykładowy plik do pobrania: przykład.

Mapowanie nazw kolumn

Plugin posiada mechanizm pozwalający na mapowanie nazw kolumn, czyli przypisanie domyślnej nazwie kolumny dowolnej innej nazwy.

Mapowanie definuje się w pliku Mapowanie_XLS_MagCS.txt umieszczonym w katalogu, w którym znajduje się plugin. Gdy plik jest pusty, wówczas program wpisuje do niego domyślne nazwy kolumn.

Przypisania dokonuje się za pomocą znaku = podając po nim nową nazwę kolumny, np:
Numer dokumentu=HAWB

Możliwe jest zamapowanie jednej nazwy kolumny do kilku pól przesyłki.

Błędem jest wprowadzenie w jednym arkuszu kilku kolumn o tej samej nazwie.

Moduł obsługuje pliki XLS zawierające więcej niż jeden arkusz. Jeśli wśród istniejących arkuszy program jest w stanie zaimportować dane więcej niż jednego z nich, wówczas użytkownik jest odpytywany o to, który arkusz ma zostać zaimportowany.

Nowości w XLS MagCS

Nowości w XLS MagCS

Dział pomocy