Główna / Pomoc / XLS_MagCS

XLS_MagCS

XLS_MagCS

Konfiguracja Działanie modułu XLS_MagCS | Mapowanie nazw kolumnNowości w XLS MagCS

 

 

Moduł XLS_MagCS został wyłączony w programie MagCS w wersji 8.0. Moduł XLS_MagCS można awaryjnie uruchomić po wywołaniu MagCSa z parametrem -XLS_MagCS.

Konfiguracja

Obecnie konfiguracja modułu dostępna jest w opcjach programu w węźle Konfiguracja importu z plików EXCEL.

Pole wypełnione – pole używane przez moduł do weryfikacji, czy dany wiersz ma być importowany, czy nie; jeśli pole jest wypełnione to wiersz jest importowany;

Szablon przesyłki – szablon umożliwia inicjalizację danych przesyłki wartościami, które dla każdej importowanej przesyłki są takie same;

Bez dostaw – zaznaczenie tej opcji skutkuje ograniczeniem funkcjonalności modułu jedynie do importu przesyłek; nie są importowane dane związane z dostawą;

Użyj nowych ustawień do mapowania kolumn (funkcjonalność dostępna od wersji 2.11) – gdy opcja jest zaznaczona to plik Mapowanie_XLS_MagCS.txt opisany w sekcji “Mapowanie nazw kolumn” jest ignorowany, opcja powoduje import plików z możliwością wczytywania dodatkowych kolumn jako następne dokumenty w przesyłce.

Działanie modułu XLS_MagCS

Aktualnie funkcjonalność modułu jest dostępna w programie MagCS i można ja wywołać z głównego menu Operacje →Import przesyłek z pliku a następnie w oknie Wczytaj dokumenty z pliku należy wybrać typ pliku pliki Excel (*.xls, *.xlsx).

 

Moduł XLS_MagCS umożliwia import przesyłek z plików w formacie XLS do programu MagCS.

Funkcjonalność modułu dodatkowego dostępna jest w programie MagCS w oknie głównym poprzez menu: Operacje  Pobierz awizację, lub w menu kontekstowym na liście dostaw funkcja: Import z pliku (pliki: XLS).

Moduł odczytuje nagłówki kolumn z pierwszego wiersza arkusza. Jeśli pierwszy wiersz nie zawiera prawidłowych nagłówków, odczytywane są także wiersze 2. i 3.

Przed importem program odpytuje użytkownika o skrót zleceniodawcy, który będzie wprowadzony do wszystkich zaimportowanych przesyłek (można go nie podawać).

Wszystkie wymienione poniżej pola są nieobowiązkowe, a ich kolejność jest dowolna.

Rozpoznawane są następujące nazwy kolumn:

 

 

Nazwa kolumny Typ danych Opis
Data dostawy Data (program rozpoznaje także notacje tekstowe) W połączeniu z numerem dostawy stanowi element grupujący przesyłki; numery i daty dostaw nie mogą się powtarzać w bazie danych (choć mogą się powtarzać w pliku). Więcej informacji poniżej.
W przypadku braku daty, program przyjmuje jutrzejszą.
Numer przesyłki Tekst Unikatowy numer prezentowany w programie. Gdy autonumeracja jest włączona to numer ten jest ignorowany i nadawany kolejny automatycznie.
Jeśli w pliku brak tej kolumny, to należy włączyć autonumerowanie.
Numer dodatkowy Tekst Nie musi być unikatowy, służy do powiązań z innymi systemami. Numer ten można edytować w oknie edycji przesyłki, w trybie funkcji specjalnych.
Ilość awizowana Liczba całkowita
Skrót dod. odbiorcy Tekst Dane odbiorcy w przesyłce uzupełniane automatycznie na podstawie danych bazy firm danymi firmy o zgodnym skrócie dodatkowym. Etap przypisywania firm można pominąć wybierając Ignoruj podczas odpytywania lub blokując tę funkcjonalność w konfiguracji modułu.
Skrót dod. nadawcy Tekst Jw., dotyczy danych nadawcy.
Skrót odpowiedzialnego Tekst Jw., dotyczy odpowiedzialnego.
Kod oddziału docelowego Tekst (3 znaki)
Kod oddziału nadania Tekst (3 znaki)
Znaki środka transportu Tekst Przenoszone do danych środka transportu w dostawie, dodatkowo stanowią one numer dostawy.
Numer dokumentu Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji modułu dodatkowego.
Waga obj. Liczba rzeczywista
Przeznaczenie Tekst Wartości: Przywóz/Wywóz – jeśli puste lub brak kolumny to przyjmowany jest Przywóz.
Opis przesyłki Tekst
Waga brutto Liczba rzeczywista
GUID Tekst Unikatowy numer wewnętrzny, umożliwia ochronę przed wczytaniem ponownym danej przesyłki przy włączonej autonumeracji; jeśli go brak to program wygeneruje go automatycznie.
Notatka Tekst Dopisywana do notatek przesyłki.
Wartość Liczba rzeczywista
Waluta Tekst Gdy wczytano walutę dodatkowo wypełniane jest pole: Data kursu datą aktualną.
Kod magazynu Tekst
Ilość awiz. dost. Liczba całkowita
Waga awiz. dost. Liczba rzeczywista
Data dost. odb. Data
Odprawa Tekst (1 znak) ‘B’ – bez odprawy, ‘Z’ – odprawa zewnętrzna, ‘S’ – samodzielna
Numer dokumentu 1 Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji modułu dodatkowego.
Numer dokumentu 2 Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji modułu dodatkowego.
Numer dokumentu 3 Tekst Numer dokumentu dodawanego do listy dokumentów przesyłki. Kod i typ dokumentu można zdefiniować w konfiguracji modułu dodatkowego.
Data decyzji zniszcz. Data
Data dost. odb. Data
Data zniszcz. Data
Data zwrotu Data
Identyfikator nadawcy
Identyfikator odbiorcy
Ilość towaru
Imię nadawcy
Imię odbiorcy
Jednostka towaru
Kod HS towaru
Kod kraju nadawcy
Kod kraju odbiorcy
Kod pocztowy nadawcy
Kod pocztowy odbiorcy
Kontrola
Koszt transportu
Kwota obciążania gwarancji
Miejscowość nadawcy
Miejscowość odbiorcy
Moment decyzji zwrotu
Numer ewid. tranzytowej
Numer faktury
Moment odbioru przes.
Moment pobrania podatku
Nazwisko nadawcy
Nazwisko odbiorcy
Nr decyzji zniszcz.
Nr dok. zwrotu
Nr zamówienia
Numer IOSS FR5
Opis przesyłki
Opis towaru
PESEL nadawcy
PESEL odbiorcy
Protokół zniszcz.
Rodzaj nadawcy
Rodzaj odbiorcy
Rodzaj odprawy
Stawka VAT
Ulica i nr domu nadawcy
Ulica i nr domu odbiorcy
Waluta koszt. transp.
Waga awiz. dost.
Waluta towaru
Wartość towaru

Grupowanie przesyłek:

Podczas wczytywania danych do programu, przesyłki są grupowane wg dostaw. O numerze dostawy decyduje pole Znaki środka transportu i w powiązaniu z polem Data dostawy powinno być unikatowe w obrębie bazy danych. Oznacza to, że para: numer dostawy – data dostawy nie mogą się powtarzać w bazie danych (choć mogą się powtarzać w pliku). Podczas importu tworzona jest nowa dostawa, a wszystkie przesyłki do niej należące są do niej podpinane.

Pomijane rekordy:

W konfiguracji modułu dodatkowego można zmienić pole, którego wypełnienie będzie decydowało o tym, czy rekord ma być importowany, czy nie. Jeśli wybrane pole będzie puste, rekord z danymi przesyłki nie będzie importowany.

Przykładowy plik do pobrania: przykład.

Mapowanie nazw kolumn

Moduł posiada mechanizm pozwalający na mapowanie nazw kolumn, czyli przypisanie domyślnej nazwie kolumny dowolnej innej nazwy.

Mapowanie definiuje się w pliku Mapowanie_XLS_MagCS.txt umieszczonym w katalogu, w którym znajduje się moduł dodatkowy. Gdy plik jest pusty, wówczas program wpisuje do niego domyślne nazwy kolumn.

Przypisania dokonuje się za pomocą znaku = podając po nim nową nazwę kolumny, np:
Numer dokumentu=HAWB

Możliwe jest zamapowanie jednej nazwy kolumny do kilku pól przesyłki.

Błędem jest wprowadzenie w jednym arkuszu kilku kolumn o tej samej nazwie.

Moduł obsługuje pliki XLS zawierające więcej niż jeden arkusz. Jeśli wśród istniejących arkuszy program jest w stanie zaimportować dane więcej niż jednego z nich, wówczas użytkownik jest odpytywany o to, który arkusz ma zostać zaimportowany.

Nowości w XLS MagCS

Nowości w XLS MagCS

Dział pomocy