Główna / Moduły / Moduły do WinSAD

Moduły do WinSAD

Moduły do WinSAD


Programy z grupy WinSAD posiadają szerokie możliwości rozszerzenia funkcjonalności. Firma Huzar Software stworzyła szereg dodatkowych modułów umożliwiających m.in. komunikację z różnymi systemami informatycznymi Służby Celnej (AIS/ICS) czy wypełnianie dokumentów takich jak TIR, ADT, UDT, CIM, C-05, IST, ATR, SMGS.

Dodatkowe moduły:

Nazwa modułu Przeznaczenie Opis
skrócony
Opis
dokładny
ADT tworzenie dokumentów ADT skrót więcej
AISH7 komunikacja z systemem AIS/e-Commerce skrót więcej
ATR tworzenie dokumentów ATR skrót więcej
Autozamykacz integracja WinSAD i WinSkład/WinUCZ więcej
C-05 tworzenie dokumentów C-05 skrót więcej
CIM tworzenie dokumentów CIM skrót więcej
Dostawy automatyzuje proces obsługi dokumentów celnych za pomocą dostarczonych danych więcej
ICS komunikacja z systemem AIS/ICS skrót więcej
INF3 tworzenie dokumentów INF1 – INF9 skrót więcej
Intrastat generowanie deklaracji Intrastat skrót
Karnet TIR wypełnianie i drukowanie karnetów TIR skrót więcej
Rejestr proc. upr. obsługa rejestru procedur uproszczonych skrót
SATOS komunikacja z systemem SATOS skrót więcej
Składnica dokumentów przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej skrót więcej
Składnica dokumentów WWW podgląd dokumentów w przeglądarce WWW skrót więcej
SGS odprawy na zabezpieczeniu firmy SGS więcej
SMGS 2015 tworzenie kolejowych listów przewozowych SMGS skrót więcej
Terminator integracja programów WinSAD i MagCS skrót więcej
TranzytDE otweranie procedury tranzytu w Niemczech skrót więcej
UDT tworzenie dokumentów UDT skrót więcej
Updater automatyczne pobieranie aktualizacji więcej
Zlecenia prowadzenie rejestrów zleceń i wystawianie not obciążeniowych skrót więcej
Moduły dedykowane moduły wykonywane na zamówienie: konwertery danych, moduły rozszerzające funkcjonalność programów więcej


Opis modułów

Rejestr procedur uproszczonych
Moduł Rejestr służy do obsługi zgłoszeń w procedurze uproszczonej. Umożliwia:

  • prowadzenie rejestru drogą elektroniczną (wpisywanie SADów do rejestru, drukowanie pozycji rejestru);
  • automatyczne generowanie SADów uzupełniających przy dopuszczeniu do obrotu;
  • automatyczne przenoszenie numeru i daty wpisu w rejestrze (Y-CLE) do pola 40 SAD; generowanie powiadomień z SADów;
  • bezpośrednią komunikację z AIS (wysyłanie i sprawdzanie statusów powiadomień);
  • jednoczesne prowadzenie wielu rejestrów procedur uproszczonych.

Wzory wydruków rejestru można pobrać z tej strony: rejestr.

Moduł NCTS
Moduł NCTS umożliwia pracę z Nowym Skomputeryzowanym Systemem Tranzytów. Pozwala wysyłać do NCTS2 komunikaty IE15 (SAD) – rozpoczęcie tranzytu, a także pełną obsługę pozostałych komunikatów – kończących tranzyt zawiadomienia o przybyciu IE07, uwag rozładunkowych IE44, a także wniosku o zwolnienie do tranzytu IE54 oraz wniosku o unieważnienie zgłoszenia IE14. Komunikacja odbywa się za pomocą konta pocztowego bądź poprzez platformę PUESC.
Moduł ICS
Moduł ICS umożliwia komunikację z Systemem Kontroli Importu (AIS-ICS). Umożliwia wysyłkę komunikatów IE315 (Przywozowa Deklaracja Skrócona) oraz IE347 i IE323. Programy WinSAD wyposażone w moduł ICS umożliwiają bezpośrednią wysyłkę oraz odbieranie zwrotnych komunikatów z AIS-ICS.
Moduł AISH7
Moduł AISH7 umożliwia tworzenie zgłoszeń typu H7, tj. C07, C07 F48 (tzw. IOSS), C08, C08 2PL oraz komunikację z systemem AIS/e-Commerce. (Więcej o module AISH7).
Moduł Intrastat
Moduł Intrastat umożliwia generowanie zgłoszeń Intrastat w handlu wewnątrzunijnym. Deklaracje są automatycznie generowane (przeliczane, grupowane) z wprowadzanych przez użytkownika unijnych faktur – Wspólnotowych Dostaw Towarów WDT oraz Wspólnotowych Nabyć Towarów WNT, a także dokumentów źródłowych, lub wypełniane ręcznie przez użytkownika. Intrastat można bezpośrednio z programu wysłać do systemu AIS-Intrastat, wydrukować w trybie tekstowym i graficznym, a także zapisać do pliku XML. Moduł Intrastat jest przeznaczony do tworzenia deklaracji Intrastat tylko dla jednego podmiotu. Agencjom celnym obsługującym wiele firm proponujemy program Intrastat umożliwiający tworzenie deklaracji Intrastat dla wielu firm.
ADT, UDT
Moduł ADT/UDT umożliwia wypełnianie dokumentów akcyzowych. Oprogramowanie zostało opracowane do obsługi dokumentacji przemieszczeń wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zgodnie z Dz.U. nr 81 pozycja 744 z kwietnia 2004 roku. Umożliwia przygotowanie dokumentów ADT (Administracyjny Dokument Towarzyszący) oraz UDT (Uproszczony Dokument Towarzyszący). Moduł umożliwia wygodne wypełnienie, zapisanie w bazie oraz wydruk w trybach graficznym oraz tekstowym dokumentów ADT i UDT. (Więcej o module ADT/UDT).
SMGS 2015
Moduł SMGS służy do przygotowania kolejowego listu przewozowego SMGS. Użytkownicy bez wykupionej licencji mogą podglądnąć dokument w programie WinSAD w menu: Dokumenty -> SMGS. Dokument można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Baza firm oraz pola mają możliwość wprowadzania informacji w języku rosyjskim. (Więcej o module SMGS).
CMR
Moduł CMR służy do wypełniania listu przewozowego CMR. Dokument można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Moduł jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników programu WinSAD. (Więcej o module CMR).
C-05
Moduł C-05 służy do tworzenia sprawozdań C-05. Pozwala na generowanie importowego i eksportowego sprawozdania C-05 na podstawie danych pobranych z bazy dokumentów SAD oraz modułu faktur VAT. WinSAD. (Więcej o module C-05).
Karnet TIR
Moduł “Karnet TIR” służy do przygotowania drogowego listu przewozowego TIR (karnetu TIR). Użytkownicy bez wykupionej licencji mogą podglądnąć dokument w programie WinSAD w menu: Dokumenty -> TIR. Dokument można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Dokumenty TIR można też generować automatycznie z dokumentów SAD. Istnieje także możliwość wprowadzania informacji w językach obcych, w tym francuskim i angielskim (więcej o module TIR).
Świadectwo ATR
Moduł ATR umożliwia tworzenie świadectwa ATR, używanego w wymianie handlowej pomiędzy Unią Europejską a Turcją. Moduł istnieje w wersji do WinSADIB oraz WinSADMS. Dokument, tak jak w przypadku innych modułów, można wypełniać korzystając z wielu baz pomocniczych, a także kopiować i modyfikować dane istniejących w bazie świadectw ATR. Umożliwia wydruk na formularzu świadectwa (więcej o module ATR).
Formularze INF
Moduł formularza INF3 umożliwia wypełnianie formularzy informacyjnych INF. Arkusz można wypełnić i wydrukować w trybie tekstowym (na formularzu z Urzędu Celnego) albo graficznie (razem z formularzem, na białej kartce formatu A4, do celów własnych) (więcej o modułach INF).
Dokument CIM
Moduł CIM (nowy) umożliwia tworzenie dokumentów CIM – kolejowych listów przewozowych, wprowadzonych przez PKP od 1 lipca 2006 roku. Dokument, tak jak w przypadku innych modułów, można wypełniać korzystając z wielu baz pomocniczych, a także kopiować i modyfikować dane istniejących w bazie dokumentów CIM. Umożliwia wydruk na kilku formularzach CIM (więcej o module CIM).
SATOS
Moduł SATOS umożliwia komunikację z Systemem Awizacji Towarów i Osób (SATOS) w zakresie obsługi komunikatów dla ruchu kolejowego. Umożliwia wysyłkę komunikatu SAT104 (Komunikat wykazu wagonowego) oraz odbiór komunikatów SAT001, SAT002, SAT002b i SAT005. (więcej o module SATOS)
Składnica dokumentów
Moduł Składnica Dokumentów jest modułem do programów Huzar Software (np. WinSAD) umożliwiającym przechowywanie oraz zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej, głównie skanami dokumentów papierowych. Moduł pozwala na wyszukiwanie, podgląd, wydruk przechowywanych dokumentów oraz powiązanie ich z dokumentami SAD (więcej informacji o Składnicy Dokumentów).
Terminator
Moduł Terminator umożliwia integrację programu WinSAD z programem MagCS (obsługa magazynu czasowego składowania), pozwalając na wymianę danych między nimi. Moduł umożliwia m.in. automatyczne tworzenie dokumentu SAD na podstawie przesyłek oraz generowanie dokumentów PWD, DS, IE44. Informacje o zwolnieniu dokumentów celnych są przekazywane z WinSAD do MagCS (więcej o module).
Zlecenia
Moduł Zleceń do programu WinSADIB/WinSADMS umożliwia prowadzenie rejestrów zleceń dla wielu firm oraz wystawiania not obciążeniowych dla klientów za należności celne i podatkowe. Moduł ułatwia kontrolę regulowania należności celnych między firmą a jej klientami (więcej informacji o module Zleceń).
Tranzyt DE
Moduł Tranzyt DE umożliwia wysyłanie zgłoszeń otwarcia tranzytu do niemieckiego systemu celnego ATLAS. Moduł obsługuje także komunikaty przychodzące z systemu ATLAS – cyklicznie sprawdza, czy pojawiają się komunikaty odpowiedzi i odpowiednio ustala status zgłoszenia tranzytowego (więcej o module).