Główna / Moduły / Dokument C-05

Dokument C-05

Dokument C-05

Moduł C-05 pozwala na generowanie importowego i eksportowego sprawozdania C-05 na podstawie danych pobranych z bazy dokumentów SAD oraz modułu faktur VAT. Moduł jest dostępny w wersji dla WinSADIB oraz dla WinSADMS. Moduł  w wersji IB współpracuje z programem IntrastatIB, pozwalając na eksport danych z tego programu do pliku. Zainteresowanych przetestowaniem modułu C-05 prosimy o kontakt.

Sprawozdanie na formularzu C-05 dotyczy cen towarów będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej. Dotyczy zarówno krajów trzecich (SADy, import-eksport), jak i Unii Europejskiej (faktury, nabycie-dostawa). Dokładny opis i sposób wypełniania poszczególnych pól można znaleźć na stronie GUS, w dokumencie: Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym (stat.gov.pl)

Korzystanie z modułu

Tworzenie sprawozdania rozpoczyna się od wskazania jego typu, miesiąca sprawozdawczego oraz liczby poprzednich miesięcy, które mają być widoczne w podglądzie.

Warto wybrać przynajmniej kilka poprzednich miesięcy, bo ułatwia to wybór reprezentantów na podstawie dynamiki zmian ich cen w dłuższym okresie. Samo sprawozdanie tworzy się w trzech krokach:

  • Krok 1 – określ dane źródłowe: program wyświetla w tabelce dane dokumentów odczytane z bazy. Są to wyłącznie te dokumenty, które należą do analizowanego okresu i zawierają towary o kodach CN objetych statystyką dla danego typu C-05. Lista tych kodów jest publikowana przez GUS. W tabelce zaznacza się dokumenty, które mają być POMINIęTE przy tworzeniu statystyki. Dokumenty zaznacza się / odznacza podwójnym klikiem myszki. Można też zaznaczyć grupę dokumentów spacją lub kursorami z klawiszem Shift, a następnie użyć opcji zaznacz jako pomijane lub zaznacz jako niepomijane z menu podręcznego. Dokumenty do zaznaczenia łatwiej wybrać wykorzystując możliwość sortowania i filtrowania danych po wybranej kolumnie tabelki. Program zapamiętuje, które dokumenty zaznaczono i przy tworzeniu kolejnych deklaracji nie trzeba zaznaczać ich ponownie. Na tym etapie można również doczytać dane (przycisk Import) z innych oddziałów lub programów (np. IntrastatIB) lub wyeksportować aktualną zawartość tabelki do pliku lub przez e-mail (np. dane oddziału dla centrali). Jeżeli dokumenty pochodzą z lokalnej bazy, można je podglądać za pomocą opcji Podgląd dokumentu w menu podręcznym tabelki.
  • Krok 2 – wybierz reprezentantów: program wyświetla tabelkę rozpoznanych grup CN (po lewej), towarów wybranego grupowania (na górze) oraz cen wybranego towaru (poniżej). Program za taki sam towar uznaje towary o zgodnym symbolu, kraju pochodzenia / przeznaczenia oraz nazwie, gdy brak symbolu. Tabelki posortowane są domyślnie wg obrotu całkowitego w analizowanym okresie, ale można posortować je także wg innych kryteriów, np. obrotu w okresie sprawozdawczym. Wykres wyświetla na pierwszej zakładce ceny towarów wybranego grupowania, a na drugiej dynamikę ich cen. Dynamika cen pokazuje kiedy i jak ceny rosły (lub malały) w odniesieniu do ich średniej wartości w analizowanym okresie. Ułatwia to orientację na ile dobrze dany towar reprezentuje zmiany cen w swojej grupie. Bardzo pomocne jest włączenie wyświetlania ogólnego trendu cen, który jest wypadkową zmian cen towarów grupy. Reprezentant powinien możliwie niewiele odbiegać tego trendu. Towar aktualnie wybrany w tabelce wyświetlany jest jasno-niebieskim kolorem. Dwuklik myszką towaru w tabelce zaznacza / odznacza go jako reprezentanta grupy. Reprezentantów w grupie może być wielu i są oznaczani kolorem zielonym. Wykres przesuwa się myszką, kółkiem myszki zmienia się powiększenie. Za pomoca przycisku Automatycznie… można wyzerować listę wybranych reprezentantów, zaznaczyć jako reprezentantów towary wybrane w ostatnim sprawozdaniu lub te, które kiedykolwiek już nimi były. W przygotowaniu pełna automatyka wyboru reprezentantów przez program.
  • Krok 3 – uzupełnij brakujące dane: program wyświetla dokument C-05 utworzony z wybranych reprezentantów. Należy wpisać brakujące dane (nazwa i adres jedn. sprawozd., urząd statystyczny, REGON, kod PKD). Program domyślnie przepisuje te dane z poprzedniego sprawozdania, więc w praktyce wystarczy wpisać je tylko raz, przy pierwszym sprawozdaniu. Kody przyczyny zmiany ceny najszybciej wpisuje się w tabelce na zakładce Dane C-05, wskazując kolumnę Przycz. zmiany ceny i naciskając klawisze A-E. Przycisk Zapisz w bazie sprawdza sprawozdanie. Znalezione braki i błędy są wyświetlane w tabelce pod dokumentem. Dwuklik myszką błędu otwiera okienko, w którym można dane dopisać lub skorygować. Jeśli sprawozdanie jest kompletne i poprawne, zapisywane jest w bazie. Program sam nadaje odpowiednie numery reprezentantom i kontynuuje właściwą numerację w kolejnych sprawozdaniach. Po zapisaniu dokumentu w bazie można go otworzyć w celu wydruku lub ew. korekty.

Uwaga, w przypadku programu IntrastatIB, konieczne jest także ręczne skopiowanie pliku z kodami CN objętymi statystyką (SlownikKodowC05.xml) do katalogu z programem IntrastatIB. Plik ten można otrzymać e-mailem z Huzar Software.

Cennik

C-05 1000 zł (netto)