Główna / Pomoc / Moduł zabezpieczeń – obsługa komunikatów OSOZ QuestionResult

Moduł zabezpieczeń – obsługa komunikatów OSOZ QuestionResult

Zmiany w mechanizmie przetwarzania QR | Okna umożliwiające podgląd danych powiązanych z OSOZ2   | Dodatkowe funkcjonalności

  1.    Zmiany w mechanizmie przetwarzania QR

  1.1.  Przetwarzanie QR

  Pliki danych QuestionResult z systemu OSOZ są odbierane w module e-maili i komunikatów (Menu-Tablice-Moduł e-mail i komunikatów). Po odebraniu są przetwarzane przez moduł zabezpieczeń.
  Plik QR składa się z części nagłówkowej (informacje o zabezpieczeniu i zakresie danych) oraz z listy operacji. Dane źródłowe (komunikat) są zapisywane w bazie modułu e-mail i komunikatów. Natomiast forma relacyjna jest przechowywana w module zabezpieczeń.

  Dodatkowo w trakcie przetwarzania QR, program analizuje każdą z operacji z pliku i porównuje ją ze stanem operacji bazy zabezpieczeń. W sytuacji gdy operacja jest w QR i w bazie, a obie są zgodne, to operacja taka jest oznaczona jako pozytywnie zweryfikowana (w przypadku niezgodności, operacja w bazie jest korygowana, tak aby była zgodna z OSOZ). W przypadku gdy operacja jest tylko w pliku QR, to podczas przetwarzania zostaje dodana również do bazy modułu zabezpieczeń. Natomiast gdy w bazie są operacje z datą wskazaną w pliku QR, ale brak ich w samym pliku, to wtedy takie operacje są oznaczane jako negatywnie zweryfikowane.

  1.2.  Dodatkowe ograniczenia przy przetwarzaniu QR

  Na podstawie analizy dotychczasowych danych dodano ograniczenia przy przetwarzaniu QR. Te ograniczenia pozwalają zapobiec sytuacji, gdy zostanie wgrany QR ze starszymi (już nieaktualnymi danymi). Zdarza się, że OSOZ wysyła kilka odpowiedzi QR, na to samo zapytanie. Odpowiedzi mogą się różnić oraz mogą zostać wysłane w dowolnym momencie (tego samego dnia lub po kilku dniach od zapytania).

  Najważniejsze ograniczenia to:
  -Nie można przetwarzać QR jeśli dla takiego samego zakresu dat (lub fragmentu) znaleziono nowszy już przetworzony QR.

  -Nie można przetwarzać QR jeśli dla takiego samego zakresu dat (lub fragmentu) znaleziono przetworzony komunikat, który jest odpowiedzią na późniejsze (nowsze) zapytanie.

  2.    Okna umożliwiające podgląd danych powiązanych z OSOZ2

  2.1.  Okno podglądu danych QR

  Moduł zabezpieczeń (Tablice-Moduł zabezpieczeń) pozwala na podgląd danych QR (PPM-OSOZ2-Odpowiedzi OSOZ2). Dane wyświetlane w tym oknie są zapisywane w momencie przetwarzania QR.
  Aby móc wyświetlić dane archiwalne (dla plików QR, które zostały przetworzone przed wgraniem wersji WinSAD 17.10), można użyć przycisku „Importuj”, który zaczyta dane z modułu e-mail i komunikatów” (dla danego zakresu dat) i zapisze je w formie relacyjnej w module zabezpieczeń.

  Okno podglądu odpowiedzi OSOZ (nagłówek).

   

  Każdy nagłówek odpowiada jednemu plikowi QR. Znajdują się tam takie dane jak w nagłówku QR (identyfikator komunikatu, numer zabezpieczenia, zakres dat, saldo) oraz dane dodatkowe, m.in. skrót SHA1, który umożliwia rozróżnienie komunikatów w sytuacji gdy dla jednego zapytania (z tym samym IDKomunikatu) zostaną wysłane różne odpowiedzi.
  IDKomunikatu odpowiada identycznemu polu na liście zapytań.
  IDKomunikatu i SHA1 odpowiadają  polom Numer własny i SHA1 z modułu maili i komunikatów.
  Na oknie znajdują się również kolumny informujące o kodzie błędu lub ewentualnej przyczynie pominięcia danego QR w procesie przetwarzania (pola „Kod błędu” oraz „Opis”). Dodatkowo wypełniane są również pola związane z czasem przetwarzania, które mogą pomóc w wykryciu potencjalnych problemów z wydajnością.

  Szczegóły (listę operacji) danego komunikatu można wyświetlić przy pomocy PPM-Pokaż operacje QR.

  Okno podglądu poszczególnych operacji dla odpowiedzi z OSOZ.

   

  Okno podglądu operacji prezentuje zawartość listy operacji z pliku QR. Znajdują się tam informacje pozwalające zidentyfikować poszczególne operacje (numery, typ) oraz dane o kwocie obciążenia lub zwolnienia.

  2.2.  Zapytania

  Okno (PPM-OSOZ2-Zapytania OSOZ2) prezentuje wszystkie zapytania jakie zostały wysłane z programu do systemu OSOZ. Nowym polem jest kolumna „Opis”, w której są prezentowane ewentualne problemy, które mogły pojawić się podczas przetwarzania odpowiedzi.

  Okno podglądu zapytań wysłanych do OSOZ.

  Z poziomu okna można wyświetlić podgląd oryginalnego pliku zapytania  „Pokaż komunikat zapytania (Question)”. Można również podejrzeć oryginalną odpowiedź z OSOZ „Pokaż komunikat odpowiedzi (QuestionResult)”

  Okno podglądu treści komunikatu QR.

  Z poziomu okna zapytań, można również wyświetlić dane relacyjne odpowiedzi QR „Pokaż dane odpowiedzi”.

  2.3.  Okno Kalendarza

  Okno kalendarza (PPM-OSOZ2-Weryfikacja OSOZ2) pozwala na szybką weryfikację stanu danych OSOZ w widoku dla poszczególnych dni, miesięcy i lat. Prezentowane dane dotyczą informacji związanych ze stanem zapytania i odpowiedzi dla operacji z danego zakresu czasu. W szybki sposób można zweryfikować czy w danym dniu zostały wysłane zapytania, czy odebrano odpowiedzi oraz czy istnieją operacje, które nadal wymagają weryfikacji w systemie OSOZ.

  Okno kalendarza danych OSOZ2.

  Z poziomu okna kalendarza można również przejść do innych powiązanych danych.
  -Zapytania wysłane do OSOZ – wyświetla okno zapytań.
  -Pokaż odpowiedzi – wyświetla okno odpowiedzi QR.
  -Pokaż operacje OSOZ – wyświetla operacje modułu zabezpieczeń (Z danego okresu czasu), które dotyczą OSOZu (mają status weryfikacji inny niż „Nie dotyczy”).
  -Przetwórz ponownie QR – pozwala na ponowne przetworzenie najnowszego QR dla danego zakresu dat.
  -Wyślij zapytanie do OSOZ2 – pozwala na wysłanie nowego zapytania do systemu OSOZ2.

  2.4.  Okno modułu e-mail i komunikatów

  Okno (Menu-Tablice-Moduł e-mail i komunikatów) pozwala na prezentację wszystkich komunikatów OSOZ odbieranych przez program.

  Okno modułu e-mail i komunikatów.

  3.    Dodatkowe funkcjonalności

  3.1.  Ponowne przetworzenie QR

  Program umożliwia ponowne przetworzenie wcześniej wczytanych QR (o ile nie ma nowszych).
  Wcześniej nie było możliwości ponownego przetworzenia QR. Jedyną możliwością była ponowna wysyłka zapytania do OSOZ. Teraz program umożliwia wywołanie ponownego przetworzenia. Mechanizm ten zawiera pewne obostrzenia. Nie można wywołać ponownego przetworzenia QR z bieżącego dnia (gdyż w tym wypadku lepszym rozwiązaniem jest wysłanie ponownego zapytania). Drugie ograniczenie dotyczy kolejności przetwarzanych QR. Nie zostanie przetworzony QR, jeśli w systemie jest już nowszy QR dotyczący danego okresu danych.
  Ponowne przetworzenie QR można wywołać z okna kalendarza lub z okna listy odpowiedzi.
  Po każdym przetworzeniu QR, dostępne jest również krótkie podsumowanie w polu „Opis”.

  Ponowne przetwarzanie QR.

  3.2.  Przyspieszono przetwarzanie QR

  Zoptymalizowano mechanizm przetwarzania danych QR, tak aby był bardziej wydajny i szybszy.

  3.3.  Dodatkowe opcje na liście operacji

  Okno listy operacji dla operacji powiązanych z systemem OSOZ (status weryfikacji inny niż „Nie dotyczy”) pozwala na szybkie wyświetlenie dodatkowych informacji związanych z OSOZ.

  Lista operacji.

   

  Dział pomocy