Główna / Pomoc / Import plików w programie WinSAD

Import plików w programie WinSAD

Rodzaj importowanych danych oraz typy plików | Import danych z pliku Excel na przykładzie faktur luzemImport pliku na podstawie schematuImport pliku bez schematu importu danychImport innych danychAdresowanie pól nagłówka faktury z zastosowaniem prefiksu |Adres wybranej celki | Przedrostek nazwy kolumny | Obsługa warunków

Program WinSAD umożliwia zaczytywanie plików, z których użytkownik może zaimportować potrzebne dane do programu. Artykuł zawiera informacje na temat rodzaju plików, tworzenia schematu importu oraz danych, które mogą być zaimportowane do programu WinSAD.

Rodzaj importowanych danych oraz typy plików 

Program WinSAD w wersji standardowej umożliwia zaczytywanie danych z plików:

 1.  pliki w formatach XLS/XLSX mogą zaczytywać dane dotyczące:
  • symboli,
  • faktur luzem,
  • bazy firm
 2.  pliki w formatach XML mogą zaczytywać dane dotyczące:
  • symboli,
  • faktur luzem,
  • synonimów,
  • opisy towarów,
  • bazy firm,
  • wiążących informacji,
  • deklaracji długoterminowych,
  • faktur luzem

Import danych z pliku Excel na przykładzie faktur luzem

Import faktur luzem można wykonać wybierając z menu głównego Dokumenty   Faktury… lub wybierając z prawego panela przycisk Faktury.

 

Trzecia możliwość to import faktury bezpośrednio na dokumencie SAD (zakładka Pozycje SADu przycisk Faktury → przycisk Import).

Po wybraniu opcji importu, program wyświetli standardowe okno Otwieranie, w którym użytkownik wskazuje poprawny plik źródłowy xls i zatwierdza wybór przyciskiem Otwórz. Program zapyta czy wybrać schemat importu danych. Można zaimportować plik nie korzystając z żadnego schematu bądź stworzyć taki schemat importu.

Import pliku na podstawie schematu

Import pliku na podstawie schemat wymaga najpierw utworzenie schemat importu danych. W oknie schematu odwzorowań należy wybrać przycisk Dodaj. Aby rozpocząć budowę schematu należy wpisać jego nazwę (można zdefiniować różne schematy w zależności od formatów otrzymywanych plików excelowych).

Kreując nowy schemat importu, użytkownik może ustawić flagę , że nazwy kolumn są standardowymi nazwami (literami) oraz wskazać, od której linii w pliku rozpoczynają się dane do wczytania. Następnie za pomocą przycisku Dodaj, użytkownik może zdefiniować kolejne elementy. W polu Nazwa pola w bazie należy wybrać z listy rozwijalnej pole, które będzie wypełniane. W polu Nazwa kolumny w pliku wpisać nazwę kolumny z dokładnością do wielkości liter. W polu Domyślna wartość… można wpisać wartość, którą program powinien wpisać w sytuacji, gdy w danej pozycji w pliku nie wypełniono tej kolumny. Wprowadzone dane, do każdego pola, należy zatwierdzić przyciskiem OK. Kompletny schemat importu danych również zatwierdzamy przyciskiem OK.

Import pliku bez schematu importu danych

W tym przypadku nie trzeba definiować schematu, ale kolumny w pliku MUSZĄ się nazywać, jak niżej. Kolejność kolumn może być dowolna. Poniżej wypisane są najczęściej używane kolumny – jeśli chcemy importować jeszcze jakieś inne dane, to aby sprawdzić, jak się nazywa odpowiednie pole w bazie (czyli jak nazwać daną kolumnę) należy wykonać operację jak opisano w punkcie 1 (definiowanie schematu; opis pola Nazwa pola w bazie).

NAJCZĘŚCIEJ IMPORTOWANE KOLUMNY DANYCH:

NAZWA

PCN

JEDNOSTKA

ILOSC

WARTOSC

MASANETTO

KRAJPOCH

NRFAKTURY

NAZWAOBCA

PREFERENC

Import innych danych

Program umożliwia import innych danych np. dokumentów, które mają trafić na konkretne zakładki danego towaru.

W tym przypadku konieczne jest zdefiniowanie schematu importu danych. Przy imporcie faktur “luzem” i faktur SAD-u z arkuszy Excel program obsługuje w mapowaniu ścieżki adresujące podobiekty towaru, w tym Dokumenty wymagane, Dokumenty wym. WPT i Dokumenty poprzednie o zadanych cechach, np.

DokumPoprz[Kod=’705′;Kategoria=’Z’].Numer“.

W oknie edycji mapowania (schematu) można dodać mapowanie pola “w pliku” o nazwie DOKPOPRZ (to jest przykładowa nazwa kolumny w pliku excelowym) na pole “w bazie” o ścieżce “DokumPoprz[Kod=’705′;Kategoria=’Z’].Numer“.

Wówczas program doda dokument poprzedni o kodzie 705 i kategorii Z i wpisze w nim numer z kolumny “DOKPOPRZ” arkusza. Podobnie można zaadresować inne pola towaru. Nadal działać powinny dotychczasowe mapowania tj. wg nazw podpowiadanych przez program w oknie edycji mapowania.

Dla dokumentów wymaganych podobnie:

Wystarczy w polu “Nazwa pola w bazie” wpisać odpowiednią ścieżkę, np.: aby zaimportować z danej kolumny dokument wymagany o kodzie 1DK7 trzeba wpisać:

DokumTow[KodDokum=’1DK7′].NrDokum

Albo dla numeru WIT (kod dok. C626):

DokumTow[KodDokum=’C626′].NrDokum

Jeśli dokument nie ma numeru (np. Y923), to mapowanie powinno wyglądać następująco:

DokumTow[KodDokum=’Y923′].KodDokum – a w odpowiedniej kolumnie Excela wpisać kod Y923.

 

 

 

Uwaga: Nazwę podpola (Numer lub NrDokum lub inne) trzeba sprawdzić eksportując SAD do formatu Huzar_XML.

PRZYKŁAD:

Poniżej przedstawiono kolejne etapu tworzenia schematu wg pliku SAD w formacie XML.

 1. fragment pliku SADu typu “F” wg faktur w formacie XML_HUZAR
 2. wygląd schemat
 3. wygląd pliku excelowego
 4. wygląd zakładek danej pozycji fakturowej po zaimportowaniu

Adresowanie pól nagłówka faktury z zastosowaniem prefiksu

W mapowaniu dotyczącym importu faktur SAD-u i faktur “luzem” z pliku Excel dodano możliwość adresowania również pól nagłówka faktury przez poprzedzenie ich prefiksem ^^ (podwójny caret), np. ^^KodDokWym.
Funkcjonalność jest dostępna od wersji 13.10.

PRZYKŁAD:

Poniżej przedstawiono kolejne etapu tworzenia schematu z zastosowaniem prefiksu

 1. wygląd pliku mapowania xml
 2. wygląd mapowania w programie
 3. wygląd pliku excelowego
 4. wygląd zakładek danej pozycji fakturowej po zaimportowaniu

W programie dodano obsługę domyślnych wartości dla pól wskazywanych przez ścieżkę, również gdy wskazanej kolumny brak w Excelu lub jest ona pusta. To znaczy, że po wpisaniu w mapowaniu ścieżki ^^KodDokWym dla kolumny Kod  wartość domyślną np. N325, pole w fakturze zostanie wypełnione wartością domyślną gdy kolumny Kod nie ma w pliku Excel lub jest, ale jest pusta.
Uwaga! Jeśli ta kolumna jest w pliku, ale nie wszystkie pola są wypełnione to w trakcie odczytu pustych pól, program zastosuje wartość domyślną (o ile ją podano w mapowaniu). To oznacza, że jeśli w całej kolumnie wpisano N985, ale w ostatnim wierszu jest pusto to jeśli wartość domyślna jest N325 to kod faktury będzie ustawiony na N325 dla ostatniej importowanej pozycji.

 

Mechanizm importu danych z Excela wg mapowania został rozszerzony o możliwość wskazywania w nawiasach kwadratowych podobiektów o cechach, których treść ma być odczytana z wczytywanego wiersza arkusza np. dla faktur “luzem” przykładowa ścieżka to: DokumPoprz[Kod=’MRN’;ProcGosp=True;Kategoria=’Z’;Numer=%OGL%].DaneDokPoprzAIS.ListaPozycji
Znacznik wskazujący na treść do pobrania z Excela ma postać %nazwa%, gdzie nazwa to numer kolumny (np. A,B itd.) przy zaznaczonej opcji “nazwy “w pliku” są symbolami kolumn arkusza (np. “A”,”B” itd.)” w mapowaniu, a przy niezaznaczonej opcji nazwa oznacza nazwę kolumny Excela.

Adres wybranej celki arkusza

W polu “Nazwa pola w bazie:” danego mapowania można podać zamiast nazwy kolumny (lub jej kodu) adres konkretnej celki, z której chcemy wczytać treść pola, w postaci ciągu %Kolumna%Wiersz. Jeśli opcja “nazwy “w pliku” są symbolami kolumn arkusza (np. “A”,”B” itd.)” schematu mapowania jest zaznaczona wówczas Kolumna będzie oznaczać kod kolumny, np. zapis %A%5 wskazuje celkę A5 arkusza. Jeśli ww. opcja nie jest zaznaczona Kolumna oznacza kolumnę o wskazanej nazwie, np. %Nr faktury%5 oznacza celkę w 5 wierszu kolumny o nazwie “Nr faktury”. Nazwę kolumny można zawsze wskazać przez nazwę umieszczając ją w cudzysłowach, np. %”Nr faktury”%5. Również gdy nazwa kolumny zawiera znak % należy podać ją w cudzysłowach, ponieważ znak % jest traktowany jako znak specjalny.

Przedrostek nazwy kolumny

Funkcjonalność jest dostępna od wersji WinSAD-a 17.14.

W przypadku, gdy wszystkie kolumny w pliku posiadają ten sam człon w tytule,

wtedy można zaznaczyć opcję „Dodaj przedrostek przed nazwą kolumny („W pliku”)”. W przypadku użycia tej funkcjonalności, podczas wyszukiwania kolumny w pliku, mechanizm doda sobie przedrostek do wartości podanej w polu „Nazwa kolumny w pliku” zawartym w oknie „Odwzorowanie” oraz do nazwy kolumny w ścieżce do podobiektu. W takiej sytuacji to

jest tożsame z tym

oraz to

jest tożsame z tym

Obsługa warunków

Funkcjonalność jest dostępna od wersji WinSAD-a 17.14.

W programie wprowadzono możliwość dodania warunku, jaki musi zostać spełniony, żeby dane pole zostało zmapowane.

PRZYKŁAD:

Jeżeli komórka w kolumnie „NrKontenera” nie będzie pusta, to pole „KodCN” zostanie wypełnione w towarze będącym w konkretnym kontenerze. Natomiast, jeżeli komórka w kolumnie „NrKontenera” będzie pusta, to pole „KodCN” zostanie wypełnione w towarze będącym w konkretnym wagonie.

W przypadku pustej komórki, między apostrofy w warunku nie wpisuje się nic (jak w powyższym przykładzie), w przeciwnym razie, między apostrofy wpisuje się wartość do porównania.

PRZYKŁAD:

Jeżeli komórka w kolumnie „StanZaladunku” ma wartość „Ladowny”, to pole „MasaBrutto” zostanie wypełnione w towarze będącym w konkretnym wagonie, w przeciwnym razie pole nie zostanie wypełnione.

Koniunkcja (spójnik „i”)

Istnieje możliwość łączenia warunków.

PRZYKŁAD:

Jeżeli komórka w kolumnie „NrKontenera” ma wartość „TRLU0000000” I komórka w kolumnie „StanZaladunku” ma wartość „Ladowny”, to pole „MasaNetto” zostanie wypełnione w konkretnym wagonie, w przeciwnym razie pole nie zostanie wypełnione.

Jeżeli warunek wymaga obsługi pustej komórki, wystarczy przed znakiem oddzielenia wartości (w przykładzie jest to przecinek) nic nie wpisywać.

PRZYKŁAD:

Jeżeli komórka w kolumnie „NrKontenera” jest pusta I komórka w kolumnie „StanZaladunku” ma wartość „Ladowny”, to pole „MasaNetto” zostanie wypełnione w konkretnym wagonie, w przeciwnym razie pole nie zostanie wypełnione.

Alternatywa łączna (spójnik „lub”)

Można stosować również alternatywę warunków. Warunki należy oddzielać pionową kreską „|”.

PRZYKŁAD:

Jeżeli komórka w kolumnie „NrKontenera” ma wartość „TRLU0000000” LUB komórka w kolumnie „StanZaladunku” ma wartość „Ladowny”, to pole „MasaNetto” zostanie wypełnione w konkretnym wagonie, w przeciwnym razie pole nie zostanie wypełnione.

Zaawansowane łączenie warunków

Istnieje możliwość tworzenia zaawansowanych warunków np.: tworzenie alternatywy koniunkcji warunków.

PRZYKŁAD:

Jeżeli komórka w kolumnie „NrKontenera” ma wartość „TRLU0000000” ORAZ komórka w kolumnie „StanZaladunku” ma wartość „Ladowny” LUB komórka w kolumnie „NrKontenera” ma wartość „TRLU123456” I komórka w kolumnie „StanZaladunku” ma wartość „Prozny” to zostanie wypełnione pole „MasNetto” w towarze, w przeciwnym razie pole nie zostanie wypełnione.

Uwaga: nie da się stworzyć koniunkcji alternatyw warunków.

 

 

Dział pomocy