Główna / Pomoc / WinSAD 18.00 – wykaz zmian w AIS4

WinSAD 18.00 – wykaz zmian w AIS4

WinSAD 18.00 – wykaz zmian w związku z projektem zmian Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie zgłoszeń składanych do systemu AIS4

 

Dokumenty do pobrania:

 1. [PUESC/Usługi sieciowe] Zmiany do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2, wersja 2.4 z 7.12.2022: pobierz
 2. Prezentacja z webinarium: pobierz
 3. Poniższa instrukcja w formie PDF: WinSAD 18 – wykaz zmian AIS 4

 

 1. Pole 1 – Deklaracja – wprowadzono pole Przeznaczenie

Zmiany zamieszczone w projekcie zmian Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych będą obowiązywały od 01.01.2023 r. Aby umożliwić naszym użytkownikom zapoznanie się, przetestowanie oraz wcześniejsze przygotowanie zgłoszeń celnych w polu 1 SAD – Deklaracja – wprowadzono dodatkowe pole Przeznaczenie, w którym użytkownik będzie mógł wybrać, czy przygotowywany SAD będzie zgłaszany w obecnym systemie AIS czy nowym AIS 4 obowiązującym od 01.01.2023 r. Po 01.01.2023 r. wszystkie nowe SAD będą miały automatycznie zaznaczony system AIS 4.

 1. Pole 2 SAD – Nadawca / Eksporter oraz Sprzedającydodano możliwość wskazania firmy Sprzedającego (rola VN)

Projekt zmian do instrukcji wprowadza wymóg podania danych Sprzedającego jeżeli jest inny niż podany w zgłoszeniu Nadawca, w związku z powyższym w wersji 18.00 WinSAD dodano możliwość wskazania dodatkowej firmy w polu 2 SAD wraz z określeniem roli jako Sprzedającego (VN). Firmy bez przypisanej roli będą domyślnie eksportowane do komunikatów ZC215/PW215 jako Nadawca.

 1. Pole 8 SAD Odbiorca oraz Kupujący – dodano możliwość wskazania firmy Kupującego (rola BY)

Projekt zmian do instrukcji wprowadza wymóg podania danych Kupującego jeżeli jest inny niż podany w zgłoszeniu Odbiorca. W WinSAD wersji 18.00 dodano możliwość wskazania dodatkowej firmy w polu 8 SAD wraz z określeniem roli jako Kupującego (BY)). Firmy bez przypisanej roli będą domyślnie eksportowane do komunikatów ZC215/PW215 jako Odbiorca.

 1. Pole 20 SAD – Warunki dostawy – dodano nowe pole Kraj zastępujące obecne pole Kod miejsca

Projekt zmian wprowadza obowiązek podania w polu 20 SAD kod warunków dostawy wraz z określeniem miejsca oraz kodu kraju, który zastępuje dotychczasowy kod miejsca (1, 2, 3). W związku z powyższym w WinSAD 18.00 zastąpiono pole Kod miejsca nowym polem Kraj.

 1. Pole 22 SAD – Waluta i ogólna wartość faktury – umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polu Zmień o oraz Inne koszty w fakturach SAD

W SAD-ach bez grupowania umożliwiono w polu 22, w oknie Zmiany wartości, w polu Zmień o podawanie wartości ujemnych, o które można pomniejszyć wartość faktury.

Podobne rozwiązanie wprowadzono w fakturach SAD-u lub fakturach luzem w polu Inne koszty, w którym również umożliwiono podawanie wartości ujemnych, które pomniejszają wartość faktury.

Powyższe zmiany wynikają z wykreślenia z Instrukcji (str. 77) zdania „Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju upusty (rabaty) na cenie, podawane w Polu 44.” Związane jest to ze zmianą kodów dla odliczeń podawanych w Polu 44, wśród których nie będzie kodów dotychczas przewidzianych na rabaty (obecnie są to kody 001W, 002W, 003W).

 1. Pole 30 SAD – Lokalizacja towaru – nowe pole Typ lokalizacji: A, B, C, DProjekt zmian Instrukcji wprowadza nowe obowiązkowe dane – kod typu lokalizacji, które należy podać w polu 30 SAD. W oknie Edycji danych lokalizacji towaru dla Rodzaju – Kod miejsca, gdzie znajduje się towar dodano opcjonalne pola, w których użytkownik może podać dokładny adres miejsca przedstawienia towarów oraz obowiązkowe pole Typ lokalizacji, w którym użytkownik może wskazać odpowiedni typ z dostępnej listy: A – miejsce wyznaczone, B – miejsce zatwierdzone, c – miejsce uznane, D – inne. Rodzaj lokalizacji w polu 30 użytkownik ma do wyboru z listy rozwijanej trzy rodzaje lokalizacji: 

  – kod miejsca, gdzie znajduje się towar 

  – urząd celny, w którym znajduje się towar 

  – opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar 

W zależności od wybranego rodzaju lokalizacji otwierają się różne pola, w których należy podać szczegóły dotyczące lokalizacji towaru: 

kod miejsca, gdzie znajduje się towar – w tym polu należy obowiązkowo podać kod miejsca, kraj (PL) oraz typ miejsca A, B, C lub D, opcjonalnie można wpisać adres (ulica, dom, kod, miasto) 

Typ A – dotyczy miejsc wyznaczonych, wolnych obszarów celnych (schemat numerów: PL000000MW0000, PL000000FZ0000 

Typ B – dotyczy składów celnych, magazynów czasowego składowania (schemat numerów: PLCWP000000000000, PLCW1000000000000, PLCW2000000000000, PLTST000000000000, PL00000000000 

Typ C – dotyczy miejsc uznznych (schemat numerów: PL000000MU0000, PL000000PU0000) 

 

urząd celny, w którym znajduje się towarużytkownik wpisuje lub wybiera ze słownika numer urzędu celnego 

opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towarpola: opis, ulica, dom, kod, miasto, kraj są polami obowiązkowymi, pole typu wyszażone ponieważ program automatycznie eksportuje do komunikatów typ D odpowiedni dla tego rodzaju lokalizacji 

 1. Pole 33 SAD – Kod towaru – dodano pole Kod CUS (substancje chemiczne) dane wyświetlane są w polu 31, pole Kod CUS dodano również w pozycjach faktury SAD oraz w bazie symboli

Projekt zmian Instrukcji wprowadza wymóg podawania kodu CUS (identyfikator Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych ECICS) w procedurze dopuszczenia do obrotu towarów objętych środkami określonymi w prawodawstwie Unii, zgodnie z TARIC, powiązanym z kodem CUS.

W SAD-ach bez grupowania w polu 33 SAD – Kod towaru – dodano pole Kod CUS, w którym użytkownik może wpisać bądź wyszukać po numerze lub opisie (kod CN) odpowiedni kod CUS z listy kodów Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych ECICS, dodatkowo w szczegółach opisu kodu umieszczony został link do wyszukiwarki ECICS, na której można zapoznać się ze szczegółowymi danymi na temat danej substancji chemicznej.

Dodatkowe pole Kod CUS wprowadzono również w fakturach SAD-u oraz fakturach luzem w oknie Edycji danych towaru.

Pole Kod CUS zostało również dodane do okna Edycji symbolu w bazie symboli dzięki czemu można na stałe zapisać kod CUS do danego towaru.

 1. Pole 34 – Kraj pochodzenia towaru – automatyczny zapis kraju pochodzenia lub preferencyjnego kraju pochodzenia w zależności od wykazanego w polu 36 SAD kodu preferencji

Projekt zmian Instrukcji zmienia zasady wypełniania pola 34 SAD, w polu 34a należy podać kod kraju pochodzenia, a w polu 34b kod kraju preferencyjnego pochodzenia lub kod grupy krajów preferencyjnego pochodzenia.

W WinSAD 18.00 dodano automatyczny zapis podanego w polu 34 SAD kodu kraju jako kraju pochodzenia lub preferencyjnego kraju pochodzenia w zależności od wskazanego w polu 36 SAD kodu preferencji. Dla preferencji zaczynających się od 1 lub 4 wskazany w polu 34 SAD kraj pochodzenia zostanie zapisany i wyeksportowany do komunikatów celnych jako kraj pochodzenia, natomiast dla preferencji zaczynających się od 2 lub 3 wskazany kod kraju zostanie automatycznie dopisany w polu 34b (pole wyszarzone, jako uzupełnione automatycznie) oraz wyeksportowany jako preferencyjny kraj pochodzenia.

Dla przypadków, w których kraj pochodzenia jest różny od kraju preferencyjnego pochodzenia dodano możliwość wskazania w polu 34 dwóch krajów pochodzenia, odpowiednio w polu 34a kraju pochodzenia oraz w polu 34b kraju preferencyjnego pochodzenia poprzez kliknięcie PPM na polu 34 i wybraniu z menu rozwijanego opcji Wybierz preferencyjny kraj pochodzenia.

 

Kraj preferencyjnego pochodzenia można również wprowadzić poprzez faktury SAD w dodanym w oknie Edycji danych towaru polu Kraj pref.

Dodatkowe pole Kraj pref. poch. zostało również dodane do okna Edycji symbolu w bazie Symboli, które umożliwia przypisanie na stałe do danego symbolu towarowego kraju lub grupy krajów preferencyjnego pochodzenia.

 1. Pole 9 SAD – Firmy dodatkowe – dodano nowe pole Firmy dodatkowe

Projekt zmian Instrukcji wprowadza wskazania dodatkowych uczestników łańcucha dostaw. Dane te są nieobowiązkowe, ale jeżeli zgłaszający zdecyduje się je podać, to należy podać kod roli dodatkowych uczestników łańcucha dostaw podany w Części IV niniejszej Instrukcji oraz numer EORI.

W nowym polu 9 SAD użytkownicy mogą wskazać dodatkowych uczestników łańcucha dostaw oraz przypisać im odpowiednie rolę: CS – konsolidator, FW – spedytor, MF – producent, WH – prowadzący skład.

 1. Pole 44, pole 22 – nowe kody elementów dodawanych oraz odejmowanych od wartości towaru – automatyczna translacja starych korekt na nowe, możliwość użycia obu (starych i nowych)

Projekt zmian Instrukcji wprowadza nowe kody elementów, o jakie korygowana jest wartość pola 42 SAD Wartość pozycji. Nowe kody korekt zaczynające się na literę A to elementy dodawane od wartości towaru. Nowe kody korekt zaczynające się na literę B to elementy odejmowane do wartości towaru. Nowe dwuliterowe kody korekt zastępują obecnie występujące kody korekt (031W, 009W, 032W, itp.)

W WinSAD wersji 18.00 w zgłoszeniach celnych przygotowywanych dla systemu AIS 4 będzie możliwość podawania zarówno nowych dwucyfrowych kodów korekt jaki i starych obecnie obowiązujących. Jeśli użytkownik poda w z zgłoszeniu celnym stare kody korekt program automatycznie przypisze i wyeksportuje do komunikatu celnego nowy kod korekty.

 1. Odniesienia podatkowe – nowe pole np. VAT 33a – wykreślenie kodu 4PL05, wprowadzono wymóg podawania kodu FR7 wraz z numerem EORI, metoda płatności G

Projekt zmian Instrukcji wprowadza wymóg podawania kodów dodatkowych odniesień podatkowych wraz z numerem VAT.

W oprogramowaniu dodano nowe pole Odniesienia podatkowe, w którym można podać wymagane dane.

 1. Zmiana zasad deklarowania rozliczania VAT zgodnie z art. 33A Ustawy VAT

Projekt zmian Instrukcji wprowadza zmiany w deklarowaniu rozliczania podatku VAT zgodnie z art. 33a Ustawy VAT poprzez wykreślenie kodu dodatkowego 4PL05 oraz dodania wymogu podawania w polu Odniesienia podatkowe kodu FR7 wraz z numerem VAT podatnika lub osoby zobowiązanej do zapłaty VAT. Identyfikator podatkowy musi zaczynać się od PL (czyli podatnik musi być zarejestrowany do celów podatkowych w Polsce). Metoda płatności „G” dla typu opłaty B00 w przypadku rozliczania podatku VAT zgodnie z art. 33a Ustawy VAT pozostaje bez zmian.

W przypadku SAD-ów z zadeklarowanym podatkiem VAT rozliczanym na zasadach określonych w art. 33a Ustawy VAT (odbiorca na zaznaczoną opcją VAT na deklaracji oraz metodzie płatności G wskazanej dla opłaty typu B00 w polu 47 SAD program przy sprawdzaniu poprawności SAD-u (funkcja F2) będzie wyświetlał ostrzeżenia o braku wymaganych danych.

 

 1. Pole 44 – Posiadacz pozwolenia w polu 44 – dodano nowe pole Posiadacz pozwolenia, w którym należy podać numer EORI

W przypadku podania w zgłoszeniu celnym w polu 44 SAD pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych o kodach dokumentów C019, C516, C601, N990 lub jeśli występuje płatność odroczona C506 projekt zmian w Instrukcji wprowadza wymóg podania numeru EORI posiadacza pozwolenia. 

W WinSAD 18.00 dodano w oknie Edycji danych dokumentu, nowe pole EORI posiadacza pozwolenia. Numer EORI posiadacza pozwolenia można na stałe przypisać w bazie pozwoleń. 

 1. Pole 37 – Procedura – pole rozszerzono o nowe kody procedur celnych 44, 96

  Projekt zmian wprowadza szereg zmian w kodach procedur celnych, w przypadku kodów 40, 48 zmieniony został opis, wykreślona została procedura 49 zastąpiona procedurą 40 + kody uszczegóławiające F15, F16, wprowadzono nowe kody procedur: 44, 96. 

   

  1. Pole 47 – Obliczenie opłat – wprowadzono obsługę nowych metod płatności: R (zamiast dotychczasowej metody płatności M) oraz E (zamiast dotychczasowej metody płatności F)

  Projekt zmian Instrukcji wprowadza dwie nowe metody płatności:

  – R (zabezpieczenie kwoty podlegającej zapłacie, włącznie z depozytem gotówkowym) zastępującą dotychczasową metodę płatności M

  – E (płatność odroczona lub z przesuniętym terminem) zastępującą dotychczasową metodę płatności F

   

  Dział pomocy